Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 14.10.2004

Valtakunnan metsien 9. inventointi Pohjois-Pohjanmaalla:
Metsien puuvaranto ja puuston kasvu lisääntyneet tuntuvasti

Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueen puuvaranto on kasvanut tuntuvasti viimeisten kymmenen vuoden aikana. Vuosina 2001-02 tehdyn valtakunnan metsien yhdeksännen inventoinnin (VMI9) mukaan metsäkeskuksen alueen puuvaranto on 200 miljoonaa kuutiometriä. Edellisessä inventoinnissa vuosina 1991- 93 puuvaranto oli 176 miljoonaa kuutiometriä. Viiden vuoden keskimääräiseksi vuotuiseksi kasvuksi mitattiin 8,81 miljoonaa kuutiometriä. Lisäys edellisen inventoinnin kasvuun on 27 prosenttia.

Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueen puuston tilavuus on kasvanut voimakkaasti 1970-luvulta, jolloin puuston kasvu lähti nousuun metsäojitusten ja vajaatuottoisten metsien uudistamisen vuoksi.

Puuston kasvu on poistumaa suurempi
1970-luvun alkupuolelta lähtien metsien kasvu on ollut poistumaa suurempi metsäkeskuksen alueella. Poistuma, joka muodostuu hakkuista sekä puuston luontaisesta kuolemisesta, oli vuosina 1997-2001 5,5 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, mikä on 62 prosenttia vuotuisesta kokonaiskasvusta.

Alueen metsät ovat nuoria
Metsien uudistamisen ja ojituksella aikaansaatujen uusien metsien vuoksi nuorten kasvatusmetsien osuus on nyt 46 prosenttia. Ensiharvennuksia olisi seuraavalla kymmenvuotiskaudella tehtävä 420 000 hehtaarilla eli kolminkertaisesti edellisen kymmenvuotiskauden ensiharvennuksiin verrattuna. Muita harvennuksia tulisi tehdä 210 000 hehtaarilla ja taimikonhoitoa 320 000 hehtaarilla. Metsänhoidollisin perustein voitaisiin tulevalla kymmenvuotiskaudella uudistaa metsää 310 000 hehtaaria.

Ojia olisi perattava entistä enemmän
Pohjois-Pohjanmaa on maamme suovaltaisin maakunta. Soiden kokonaisala metsäkeskuksen alueella on 1,66 miljoonaa hehtaaria, josta noin miljoona hehtaaria on ojitettu. Ojien perkausta ja täydennysojitusta tulisi jatkossa lisätä tuntuvasti. Varsinaisilla soilla tarve on 320 000 hehtaaria ja soistuneilla kankailla 19 000 hehtaaria. Puuntuotantoon sopivaa suota, jossa uudisojitus parantaisi puuntuotannon edellytyksiä, on 107 000 hehtaaria.

Myös tulevat hakkuumahdollisuudet kasvua pienemmät
Suurin kestävä hakkuukertymä vuosina 2002-2011 on 5,2 miljoonaa kuutiometriä käyttöpuuta vuodessa, ja se lähestyy 6,2 miljoonan kuutiometrin tasoa 30 vuoden aikana. Harvennushakkuiden osuus hakkuukertymästä nousee 30 prosentista 39 prosenttiin ja turvemaiden osuus vastaavasti 31 prosentista 44 prosenttiin.

Lue lisää aiheesta

Pohjois-Pohjanmaan metsävaratietoja taulukkomuodossa


Lisätietoja:

  • professori Erkki Tomppo, p. 010 211 2170 tai 050 391 2170, erkki.tomppo@metla.fi
  • professori Tuula Nuutinen, p. 010 211 3043 tai 050 391 3043, tuula.nuutinen@metla.fi

Julkaisut:
Tomppo E. ym. 2004. Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueen metsävarat 1968-2002. Metsätieteen aikakauskirja 3B/2004: 339-418. Nuutinen T. ym. 2004. Valtakunnan metsien 9. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot vuosille 2002-2031 Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueella. Metsätieteen aikakauskirja 3B/2004: 419-435.


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi