Metsäntutkimuslaitos

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ
METSÄNTUTKIMUSLAITOS

Tiedote 22.09.2004

Uusissa metsänjalostus- ja siemenhuolto-ohjelmissa korostuu kuusen merkitys metsänviljelyssä

Kuusen merkitys tulee lisääntyvän viljelyn takia korostumaan sekä metsänjalostuksessa että metsäpuiden siemenhuollossa. Biotekniikan kehityksestä huolimatta pääpuulajien jalostettu metsänviljelyaineisto tuotetaan vielä lähitulevaisuudessa yksinomaan siemenviljelyksillä.

Metsäntutkimuslaitoksessa valmisteltu kauaskantoinen metsäpuiden jalostusohjelma "Metsänjalostus 2050" sekä maa- ja metsätalousministeriön asettamassa työryhmässä laadittu uusi metsäpuiden siemenhuolto-ohjelma julkistetaan tänään Vantaalla.

Metsänjalostuksessa ennakoidaan tulevaisuutta

Uuden metsäpuiden jalostusohjelman yleisenä tavoitteena on, että metsänviljelyssä käytettävien puulajien taloudellisesti tärkeät ominaisuudet paranevat jatkuvasti tulevien puusukupolvien aikana. Strategisina tavoitteina painottuvat jatkossa jalostushyöty, kustannustehokkuus sekä varautuminen tulevaisuuden mukanaan tuomiin muutoksiin (ilmasto, jalostustavoitteet, biotekniikka). Lisääntyneen viljelyn myötä kuuseen panostetaan entistä enemmän myös jalostuksessa, esimerkiksi soveltamalla aineistojen valinnassa nopeaa ja tehokasta kloonitestausta perinteisen siemensyntyisten jälkeläisten testauksen sijasta.

Viljelymetsien tuottoa pyritään parantamaan jalostamalla puiden laatuominaisuuksia, kasvunopeutta sekä viljelyvarmuutta. Viljelyvarmuudella tarkoitetaan puiden sietokykyä tauteja, tuholaisia ja vaihtelevia ympäristötekijöitä vastaan. Laaja-alaisen testauksen tavoitteena on sopeuttaa tulevaisuuden metsänviljelyaineistot käynnissä olevaan ilmastonmuutokseen. Tulevaisuuden haasteet edellyttävät jalostusaineistoilta laajaa geneettistä monimuotoisuutta, joka tarjoaa mahdollisuuden puiden jalostettavien ominaisuuksien uusiin painotuksiin muuttuvissa olosuhteissa.

Yli 450 hehtaaria uusia siemenviljelyksiä vuoteen 2020 mennessä

Uudessa siemenhuolto-ohjelmassa esitetään, että kuusen siemenviljelyksiä perustetaan 192 hehtaaria vuoteen 2015 mennessä ja männyn siemenviljelyksiä 273 hehtaaria vuoteen 2020 mennessä. Männyn suurempi siemenviljelyspinta-ala selittyy sillä, että tavoitteena on tuottaa lähes puolet männyn metsäkylvöissä tarvittavista siemenistä siemenviljelyksillä. Nykyiseen koivun siemenviljelysten pinta-alaan, joka on noin yksi hehtaari, ei esitetä lisäystä. Koivun siemenviljelykset on havupuista poiketen perustettu muovihuoneisiin.

Ohjelmassa esitetään muutoksia myös siemenhuollon organisointiin. Siementuotantoon voisivat jatkossa osallistua nykyisten toimijoiden lisäksi myös uudet yrittäjät, kuten esimerkiksi taimituottajat. Valtio tukee kaikkia toimijoita yhdenmukaisesti kattamalla 85 prosenttia siemenviljelysten perustamis- ja nuoruusvaiheen hoitokustannuksista lukuunottamatta maanhankintaa. Valtionapu edellyttää myös sitä, että sen turvin tuotettujen siementen myynnissä kaikkia ostajia kohdellaan tasapuolisesti.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi