Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 14.6.2004

Suomen metsävarojen kymmenes inventointi käynnistyy
Jatkossa tiedot metsien puuston määrästä ja tilasta jopa kahden vuoden välein

Suomen metsävaratietojen ajantasaisuutta parannetaan nopeuttamalla valtakunnan metsien inventoinnin kiertoa. Tänä kesänä käynnistyvän Valtakunnan metsien 10. inventoinnin (VMI10) aikana siirrytään järjestelmään, jossa maastomittauksia tehdään joka vuosi koko maassa.

– Inventointikierron nopeuttamiseen päädyttiin, koska metsävaratietojen tuoreudelle asetetaan yhä tiukempia vaatimuksia. Aiempi menetelmä eteni alueittain, ja koko maan mittausten läpivieminen kesti lähes kymmenen vuotta. Muutos palvelee myös laajempaa käynnissä olevaa luonnonvaratietojen seurannan kehittämistä, kertoo inventointien toteutuksesta vastaava tutkija Kari T. Korhonen Metsäntutkimuslaitokselta.

– Uusi, koko maan vuosittain kattava inventointijärjestelmä takaa sen, että eri osissa maata metsävaratiedot ovat samalta ajankohdalta. Järjestelmän heikkoutena on se, että yksittäiselle maakunnalle tai metsäkeskukselle metsävaratiedot joudutaan laskemaan useamman vuoden mittausten keskiarvona.

Ajantasaista tietoa puun riittävyydestä, metsien kasvusta, monimuotoisuudesta ja hiilivarastoista tarvitaan muun muassa metsien hoidossa, metsävarojen käytön suunnittelussa, metsätalouden kestävyyden seurannassa ja kansainvälisessä metsäpolitiikassa.
Lue lisää VMI:n historiasta, Suomen metsävaroista ja inventointitulosten käytöstä

Ensimmäisiä tuloksia kahden vuoden mittausten jälkeen
Inventointitulosten luotettavuudesta ei muutoksen yhteydessä tingitä, sillä maastossa mitataan lähes yhtä paljon koealoja kuin ennenkin. Tietyn alueen koealoista mitataan kuitenkin vuosittain vain viidesosa, ja viidessä vuodessa koealaverkko tulee mitatuksi kokonaan. Kahden kesäkauden mittausten jälkeen on luvassa ensimmäisiä luotettavia tuloksia päätunnuksista kuten puuston määrästä ja kasvusta suuralueilla (esimerkiksi koko maa tai Etelä-Suomi). Pienemmille alueille, esimerkiksi metsäkeskusten tai maakuntien alueille, luotettavien tulosten saaminen edellyttää tiheämpää mittausverkostoa ja siten useamman vuoden mittauksia.

Koealoilta arvioidaan yli 100 puustoon, maaperään ja kasvillisuuteen liittyvää tunnusta. Tunnusten määrittelyissä on pyritty entistä parempaan kansainväliseen vastaavuuteen.
Lue lisää koealaotannasta ja maastomittauksista

Maastotyöt etenevät idästä länteen kesän 2004 aikana
VMI10:n maastomittaukset aloitetaan Etelä-Suomesta 14.6.2004. Kesällä 2004 tehdään mittauksia Ahvenanmaata lukuunottamatta koko Etelä-Suomessa eli Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan eteläpuolella (kartta).

Maastossa liikkuu kaikkiaan 12 ryhmää, joista kussakin on 3 henkilöä. Ensimmäiset mittausalueet ovat Etelä-Suomen itä- ja keskiosissa. Sieltä edetään Etelä-Suomen pohjois- ja länsioisiin, loppukesällä mittauksia tehdään Lounais-Suomessa ja maan eteläisimmissä osissa.

Vuodesta 2005 lähtien mittauksia tehdään joka vuosi sekä Etelä- että Pohjois-Suomessa.

Lisätietoa inventoinnista Internetissä ja maastossa
Tarkempaa tietoa valtakunnan metsien inventoinneista, inventointimenetelmästä ja Suomen metsävaroista on luettavissa tämän tiedotteen liitteessä. Tiedotusvälineiden edustajat ovat myös tervetulleita tutustumaan ryhmien työhön maastossa.

 

Yhteydenotot ja lisätietoja:

Tutkimushanke: Valtakunnan metsien inventointi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi