Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 31.5.2004

Metsätalouden kestävyyden mittarit Internetissä

 

Tänään Internetissä avattu Metinfo Metsätalouden kestävyys -palvelu sisältää ajantasaista tietoa Suomen metsätalouden kestävyyttä kuvaavien indikaattorien eli mittareiden muutoksista. Mittarit kuvaavat monipuolisesti metsätalouden ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Niiden avulla voidaan seurata metsien tilan muutosta ja kestävyyden toteutumista. Palvelu toimii osoitteessa www.metla.fi/metinfo/kestavyys/.

Aikasarjoja pidennetty, mukana katsaus metsätalouden lähihistoriaan

Metinfo Metsätalouden kestävyys -palvelu perustuu laajapohjaisen, metsätalouden eri sidosryhmiä edustaneen työryhmän vuonna 2000 julkaisemaan raporttiin "Suomen metsätalouden tila 2000 - Kestävän metsätalouden kriteerit ja indikaattorit". Palvelussa mittareihin liittyvät kuvat ja taulukot on päivitetty ajan tasalle. Sen sijaan työryhmän yhteisesti hyväksymiä mittareiden tekstiosuuksia ei ole muutettu vuoden 2000 tilanteesta. Palvelun "Metsätalous 2000-luvulla" -osioon on sen sijaan koottu metsäpolitiikassa ja metsätaloudessa vuoden 2000 jälkeen tapahtuneet merkittävimmät muutokset.

Metsätalouden kestävyyden seurantaa kehitetään edelleen

Suomen kansalliset mittarit on laadittu Euroopan metsäministereiden hyväksymien yleiseurooppalaisten mittareiden pohjalta. Suomi on ollut edelläkävijä näiden kriteerien ja indikaattorien kehittämisessä ja soveltamisessa. Kansallinen kriteeri- ja indikaattorityö käynnistyi Suomessa jo vuonna 1994, ja ensimmäinen raportti, jossa kuvattiin Suomen metsien tilaa mittarien avulla, valmistui vuonna 1997.

Syksyllä 2003 maa- ja metsätalousministeriö käynnisti Suomen kestävän metsätalouden indikaattorien tarkistustyön lisääntyneen tutkimustiedon ja kansainvälisessä metsäkeskustelussa esille tulleiden uusien näkökulmien vuoksi. Tarkistustyön tekee eri sidosryhmien edustajista koostuva työryhmä. Uudistettu indikaattorikokoelma on määrä esitellä metsäpolitiikan seuranta- ja yhteistyöfoorumina toimivalle metsäneuvostolle vuoden 2005 loppuun mennessä.

Myös kansainvälinen kehitystyö jatkuu edelleen. Esimerkiksi yleiseurooppalaisia indikaattoreita on päivitetty ja muokattu viimeksi Wienin metsäministerikonferenssia varten vuonna 2003. Maailmanlaajuisesti kriteerien ja indikaattorien kehittämistyötä tekevät mm. YK:n metsäfoorumi (UNFF) ja FAO.


Metinfo Metsätalouden kestävyys -palveluun

Lisätietoja:

Metlan ajankohtaista -sivulle


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi