[METLA Tiedote]

Tiedote 30.10.2003 - lisätietoja ja laajempi kuvaus aiheesta
Takaisin tiedotteeseen

 

Metsäsektorin suhdannekatsaus 2003-2004:
Metsäteollisuustuotteiden kysyntä alkaa elpyä - ylitarjonta vaimentaa hintakehitystä vuonna 2004

Suhdanneindikaattorit ennakoivat maailmantalouden kasvun piristymistä, mutta euroalueella talouskasvu jatkuu yhä varsin hitaana. Metsäteollisuustuotteiden heikko kysyntä, runsas tarjonta ja euron vahvistuminen ovat heijastuneet tuotteiden hintoihin Suomen päävientimarkkinoilla Euroopassa. Paperin hinta on laskenut ja myös nousussa ollut sahatavaran vientihinta on kääntynyt laskuun. Myös raakapuun kantohinnat ovat laskeneet, kun sekä raakapuun tuonti ulkomailta että kotimaisen puun tarjonta ovat lisääntyneet. Kotimaisen puun tarjontaa on lisännyt metsäverotuksen siirtymäkauden lopun lähestyminen.

Ensi vuonna talouskasvu nopeutuu, jolloin paperin kysyntä lisääntyy ja myös hintojen lasku taittuu. Sahatavaran kysyntää vaimentaa rakentamisen heikko kehitys Euroopassa, eikä sahatavaran vientihintoihin odoteta kireän kilpailun vuoksi suurtakaan nousua. Kotimaassa raakapuun kysyntä kasvaa hieman metsäteollisuuden tuotannon lisääntyessä. Kuitupuun hakkuut vähenevät tuonnin kasvaessa ja hinnat laskevat edelleen runsaan tarjonnan vuoksi.

Ennusteiden suurimmat epävarmuudet liittyvät Yhdysvaltain ja euroalueen talouskehitykseen ja niiden vaikutuksiin Suomen metsäsektoriin.
Takaisin tiedotteeseen

Metsäteollisuustuotteiden ylitarjonta pitää kilpailun kireänä vientimarkkinoilla
Kilpailu metsäteollisuustuotteiden vientimarkkinoilla on ollut kireää ylikapasiteetin ja euron vahvistumisen takia. Tämä on heijastunut Suomen paperin vientihintoihin, jotka laskevat tänä vuonna keskimäärin 10 prosenttia viime vuodesta. Sahatavaran keskihinta jää hieman viime vuoden keskihintaa korkeammaksi keväällä alkaneesta hintojen laskusta huolimatta. Paperiteollisuuden vientihintojen lasku supistaa koko metsäteollisuuden viennin arvoa kuluvana vuonna vajaalla 4 prosentilla viimevuotisesta.

Vuonna 2004 talouskasvu piristyy hiljalleen Suomen tärkeissä vientimaissa Euroopassa, mikä lisää paperin kysyntää. Suomen paperin ja kartongin viennin ennustetaan kasvavan noin 3 prosenttia. Paperin kulutuksen lisääntyminen helpottaa ylitarjontatilannetta markkinoilla, joten paperin hintojen laskun odotetaan taittuvan ja viennin keskihinnan palaavan kuluvan vuoden tasolle.

Sahatavaran vienti Suomesta ei juurikaan kasva, koska rakennusalan kehitys Suomen perinteisissä vientimaissa pysyy heikkona. Runsas sahatavaran tarjonta Suomen päävientimarkkinoilla pitää sahateollisuuden kilpailun kovana, joten hintojen mainittavaa nousua ei ole odotettavissa. Koko metsäteollisuuden viennin arvo palaa vuonna 2004 jälleen vuoden 2002 tasolle.
Takaisin tiedotteeseen

Puun tuonnin kasvu ja metsäveromuutos lisäävät puun tarjontaa
Markkinahakkuita tehdään tänä vuonna 2 prosenttia enemmän kuin vuonna 2002. Metsäteollisuuden raakapuun käyttö lisääntyy parilla miljoonalla kuutiometrillä, mistä puolet on tuontipuuta. Puun tuonti nousee tänä vuonna yli 17 miljoonaan kuutiometriin. Noin kolmannes tuontipuusta päätyy saha- ja vaneriteollisuuden käyttöön, loput massateollisuuden raaka-aineeksi.

Metsäverotuksessa siirrytään vuoden 2006 alussa kokonaan puun myyntituloverotukseen, mikä on saanut vielä pinta-alaverotuksen piirissä olevat metsänomistajat tarjoamaan tänä vuonna myyntiin runsaasti ns. veroleimikoita. Veroleimikot ja lisääntynyt tuonti ovat kasvattaneet puun tarjontaa, mikä on johtanut kantohintojen laskuun. Myös paperin hintojen lasku on heijastunut kuitupuun kantohintoihin, joiden ennakoidaan alenevan tänä vuonna 4-6 prosenttia. Havutukkienkin hinnat ovat kääntyneet laskuun, mutta koko vuoden keskihinta yltää silti viime vuoden tasolle.

Puun tuonti lisääntyy yhä vuonna 2004 ja potentiaalinen tarjonta puumarkkinoilla on edelleen runsasta. Vaikka paperiteollisuuden tuotanto kasvaa, kuitupuun hakkuut kotimaassa vähenevät tuonnin kasvaessa. Kun kuitupuun tarjonta ylittää kysynnän, kuitupuun kantohinnat laskevat vielä 3-4 prosenttia. Sen sijaan tukkien hintojen ennustetaan pysyvän kuluvan vuoden tasolla, kun sahateollisuuden tuotannon kasvun aiheuttama tukin lisätarve katetaan kotimaisilla hakkuilla.
Takaisin tiedotteeseen

Paperiteollisuuden kannattavuus paranee ensi vuoden jälkipuoliskolla

Vaikka massa- ja paperiteollisuuden tuotanto ja vienti kasvavat, hintojen voimakas lasku pienentää kuluvan vuoden liikevaihtoa ja tulosta viime vuoteen verrattuna. Paperiteollisuuden käyntiaste jää noin 88 prosenttiin. Sahateollisuuden kannattavuus paranee lievästi kohonneiden vientihintojen myötä, mutta on edelleen melko heikko.

Vuonna 2004 metsäteollisuuden liikevaihto kasvaa kysynnän lisääntymisen myötä. Paperi- ja kartonkiteollisuudessa käyntiaste pysyy vielä melko alhaisena, noin 90 prosentissa. Metsäteollisuuden tuotantokustannukset eivät merkittävästi nouse vuonna 2004, joten metsäteollisuuden kannattavuuden odotetaan olevan vuoden loppupuolella nykyistä parempi.
Takaisin tiedotteeseen

Yksityismetsätalouden nettotulos heikkenee hieman, kun kantohinnat laskevat
Yksityismetsien hehtaarikohtainen nettotulos supistuu viime vuoden 99 eurosta 97 euroon kuluvana vuonna, kun kantohintojen lasku alentaa bruttokantorahatuloja ja kustannukset nousevat. Kustannuksia nostaa osaltaan yksityismetsien puuntuotantoon tarkoitetun julkisen tuen lisääminen, sillä tuen saaminen edellyttää myös metsänomistajien oman rahoituksen ja työpanoksen lisäämistä. Yksityismetsätalouden nettotulos ylittää viimeisten 10 vuoden keskiarvon, vaikka onkin huonompi kuin vuosikymmenen vaihteen noususuhdanteessa.

Vuonna 2004 tukkien lisääntyvät hakkuut kasvattavat hehtaarikohtaisia bruttokantorahatuloja. Kustannusten hieman laskiessa yksityismetsätalouden nettotulos palaa vuoden 2002 tasolle. Alueittain tarkasteltuna nettotuloksissa on suuria eroja: Pohjois-Suomen tulos on alle kolmannes Etelä-Suomen tuloksesta.
Takaisin tiedotteeseen

Massa- ja paperiteollisuudessa työllisyys heikkenemässä
Koko metsäteollisuus työllistää kuluvana vuonna noin 69 000 henkilöä, mikä on noin 2000 henkilöä vähemmän kuin viime vuonna. Työllisyys kehittyy eri tavoin metsäteollisuuden eri toimialoilla: massa- ja paperiteollisuudessa tuotannon hidas kasvu ja heikentynyt kannattavuus ovat vähentäneet työpaikkoja, kun taas puusepänteollisuuden työllisyys kasvaa kotimaan korjaus- ja asuinrakentamisen hyvän kehityksen ansiosta. Vuonna 2004 työllisyys heikkenee metsäteollisuudessa: alan työpaikat vähenevät 68 000 työpaikkaan.

Metsätaloudessa työllisten määrä kasvaa kuluvana vuonna, kun metsänviljelytyöt, nuoren metsän hoitotyöt sekä polttopuun ja metsähakkeen korjuu lisääntyvät. Ensi vuonna metsätalouden kokonaistyöllisyys pysyy suunnilleen samana kuin kuluvana vuonna, eli metsätalous työllistää 26 000 henkilöä.
Takaisin tiedotteeseen

Katsaus sisältää myös neljä ajankohtaista erityisartikkelia, joiden aiheita ovat mm. rakennepuutuotteiden markkinanäkymät sekä Luoteis-Venäjän ja Baltian sahainvestointien vaikutus Suomen metsäsektoriin.

Lisätietoja:
tutkija, MMT Riitta Hänninen, Metla,
puh. 010 211 2232, sähköposti: riitta.hanninen@metla.fi

Julkaisu:
Metsäsektorin suhdannekatsaus 2003-2004

 


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI
puh. 010 211 2000, sähköposti: info@metla.fi