[METLA Tiedote]

 

 

Julkaistavissa 22.10.2003

 

Metlan julkaisu käynnistää keskustelun puunhankinnan tulevista tietotarpeista:
Puunhankinnan kehittäminen edellyttää uutta tietoa ja traditioiden murtamista

Metlan julkaisemassa uudessa kirjassa "PUUNHANKINNAN TIENVIITAT - Tutkimustarpeet muuttuvassa toimintaympäristössä" hahmotellaan metsäsektorin nykytilan ja erilaisten tulevaisuusskenaarioiden pohjalta puunhankinnalle tärkeitä tutkimusaiheita. Kirjasta toivotaan lähtölaukausta tulevaisuuden tutkimustarpeita luotaavalle laajemmalle keskustelulle.

Suomalaisen metsäteollisuuden puunhankinta elää jatkuvaa muutosta. Monet 2000-luvun ensimmäiselle vuosikymmenelle ajoittuvat tapahtumat vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen: Metsäverotus yhtenäistyy vuonna 2006, puun tuonti lisääntyy, teollisuus kansainvälistyy ja Venäjän metsäteollisuus kehittyy. Puun energiakäytön ja puurakentamisen voimakas lisääntyminen luo aivan uusia puunkäyttömuotoja. Myös EU:n laajeneminen vaikuttaa Suomen metsäsektoriin.

Kirjan tekijät ovat erilaisten tulevaisuusskenaarioiden avulla pyrkineet etsimään sellaisia tutkimusaiheita, joita koskeva tieto parhaiten auttaisi puunhankintaa varautumaan tulevaisuuden haasteisiin. Skenaariot "Päin puuta", "Puuenergiabuumi", "Raakapuu jää rajan taa", "Kehittyvä suurteollisuus", "Kehittyvä puutuoteteollisuus" ja "Suomi-brändi" eivät ole kuitenkaan irrallisia tulevaisuuden ennusteita, vaan ne hahmoteltiin nimenomaan tutkimustarpeiden luotaamista varten.

Tarvitaan uutta tietoa ja traditioiden murtamista
Skenaarioiden perusteella kehittämismahdollisuuksia sisältyy niin puunhankinnan suunnitteluun, puun ostoon, puutavaralajien jakoon, hinnoitteluun, kauppatapoihin kuin mittaukseenkin. Mahdollisuuksien hyödyntämiseksi tarvitaan tutkimustiedon lisäksi vanhojen traditioiden murtamista, esimerkiksi puunhankinnan toimijoiden roolien, organisoinnin ja työnjaon kehittämistä. Yrittäjäkunta ja metsätyövoima vanhenevat nopeasti, ja toiminnan jatkuvuus edellyttää uusia ratkaisuja, joilla kannattavuus voidaan turvata ja metsäalan houkuttelevuutta lisätä.

Kirjan julkaiseminen on tutkimuksen strategisen suunnittelun lähtölaukaus ja toivottavasti myös keskustelun käynnistäjä. Tutkimuksen suuntaaminen tarkoituksenmukaisesti edellyttää metsäsektorin eri sidosryhmien aktiivista osallistumista ja vuorovaikutusta. Tätä palvelee myös kirjan teemoja käsittelevä, myöhemmin järjestettävä seminaari.

Lisätietoja:

  • erikoistutkija Pekka Mäkinen, Metla, Vantaan tutkimuskeskus,
    puh. 050 391 2550, sähköposti: pekka.makinen@metla.fi

  • vanhempi tutkija Arto Rummukainen, Metla, Vantaan tutkimuskeskus,
    puh. 050 391 2369, sähköposti: arto.rummukainen@metla.fi
  • tutkija Jani Heikkilä, Metla, Vantaan tutkimuskeskus,
    puh. 050 391 2346, sähköposti:jani.heikkila@metla.fi

Julkaisu:
Rummukainen A., Heikkilä, J., Sikanen, L., Aarnio, J., Mäkinen, P. ja Tahvanainen, T. 2003. Puunhankinnan tienviitat - Tutkimustarpeet muuttuvassa toimintaympäristössä.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 896. Hinta 17 euroa.
Tilaukset: Metla/kirjasto, puh. 010 211 2200, sähköposti kirjasto@metla.fi

Tutkimushanke: Puunhankinnan muuttuva toimintaympäristö

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. 010 211 2000, sähköposti: info@metla.fi