[METLA Tiedote]

 

 

Julkaistavissa 16.10.2003

 

Metla tutkii puun uusia käyttömahdollisuuksia ja markkinoita
Uusimmat tutkimustulokset esillä tutkimuspäivillä Lahdessa

Kotimaisen puun menekin turvaaminen ja puunkäytön monipuolistaminen ovat metsätalouden ja koko metsäsektorin keskeisiä haasteita. Metsäteollisuusyritysten tulevan toiminnan pohjaksi tarvitaan myös arvioita metsäteollisuustuotteiden tulevasta kysynnästä ja markkinoista. Muun muassa näitä aiheita valotetaan tänään Metlan järjestämillä tutkimuspäivillä "Puun käyttö- ja markkinamahdollisuudet - mitä uutta?" Lahdessa.

Uusien tutkimusten mukaan puutuoteteollisuudessa on mahdollista laajentaa puunkäyttöä mm. harvennusmännyn sekä järeän ja pieniläpimittaisen koivun pohjalta. Kannattavuus edellyttää yrityskohtaisesti räätälöityjä toimintatapoja, jotka perustuvat tarkkoihin tuotteiden markkina-analyyseihin ja raakapuun saatavuuden ja soveltuvuuden selvityksiin. Painottamalla oikein puusta ja muista tekijöistä johtuvia kilpailuetuja eri tuote- ja asiakasryhmissä on jatkossa mahdollista tehostaa markkinointia erityisesti mänty- ja koivumarkkinoilla.

Puutuotteiden markkinat tarjoavat muutenkin mielenkiintoisia näkökulmia: Millaiset ovat Venäjän ja Baltian nousevan, kilpailukykyisen puutuoteteollisuuden uhat suomalaiselle teollisuudelle ja toisaalta millaiset ovat markkinamahdollisuudet näissä maissa? Millaisia olisivat tulevaisuuden rakenne- ja lehtipuutuotteet ja niiden markkinanäkymät? Päivän aikana luodaan myös katsaus ajankohtaiseen aiheeseen metsäteollisuusyritysten vihreistä markkinoista ja sosiaalisista vastuista.

Tutkimusohjelma yhdistää monen alan asiantuntijat
Metlassa on vuoden 2002 alusta toiminut tutkimusohjelma "Puunkäytön mahdollisuudet ja puutuotteiden menekki". Vuoden 2006 loppuun jatkuva ohjelma tuottaa tietoa puuraaka-aineen uusista ja vaihtoehtoisista käyttömahdollisuuksista. Tutkimustiedon avulla voidaan kehittää puunkäytön ja puukaupan toimintaedellytyksiä, tukea puunkäyttäjien liikevaihdon kasvua, parantaa puunkäytön kannattavuutta sekä edistää puun laatukasvatusta. Ohjelma tukee Kansallisen metsäohjelman (KMO) ja Puu-Eurooppa -kampanjan Puu rakentamisessa -teeman toteutusta sekä metsäteollisuuden tavoiteohjelmia ja valtioneuvoston osaamiskeskusohjelmaa. Ohjelmaan kuuluu myös valtakunnallisen Puutuotealan osaamiskeskuksen Puunkäytön laaja-alaistaminen -hanke, joka tähtää tiedonsiirtoon ja osaamisen kasvuun erityisesti pk-sektorilla.

Tutkimusohjelmaan osallistuu sekä puutieteen ja -teknologian, metsäteknologian, puun ja puutuotteiden markkinoiden ja markkinoinnin, metsänkasvatuksen että metsäpatologian asiantuntijoita. Tutkimuksissa tehdään laajaa yhteistyötä mm. VTT:n, Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen, Metsäteho Oy:n, Wood Focus Oy:n sekä useiden yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Hankkeisiin ja niiden rahoitukseen osallistuu runsaasti puutuotealan yrityksiä ja metsä- ja sahakonevalmistajia.

Tarkempaa tietoa tutkimusohjelmasta, siihen kuuluvista tutkimuksista ja tiedon siirtotavoista saat Metlan Internet-sivuilta: http://www.metla.fi/ohjelma/pkm/

Lisätietoja:

  • PKM-ohjelman koordinaattori Erkki Verkasalo; Metla/Joensuun tutkimuskeskus,
    p. 010 211 3020, erkki.verkasalo@metla.fi

  • PKM-ohjelman varakoordinaattori Raija-Riitta Enroth, Metla/Vantaan tutkimuskeskus,
    p. 010 211 2245, raija-riitta.enroth@metla.fi

  • Tutkimuspäivän www-sivut

Tutkimusohjelma: Puunkäytön mahdollisuudet ja puutuotteiden menekki

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. 010 211 2000, sähköposti: info@metla.fi