[METLA Tiedote]

 

 

Julkaistavissa 22.7.2003

 

Metsätieteen aikakauskirja 2/2003 ilmestynyt

Artikkelien aiheita metsävaratietojen ajantasaistus, metsien sosiaalinen kestävyys sekä taimikonhoidon vaikutukset kuusen laatuun ja tuottoon,
Metsävarat -osassa Kainuun metsäkeskuksen alueen inventointitiedot

Metsätieteen aikakauskirjan 2/2003 artikkelit käsittelevät mm. metsävaratietojen ajantasaistusta, organisaation toimintamallin vaikutuksia metsänistutustyön kustannustehokkuuteen, metsätienrakennuksen historiaa sekä metsien sosiaalista kestävyyttä. Tieteen tori - ja Puheenvuoro-palstoilla käsitellään taimikonhoidon vaikutusta kuusen laatuun ja tuottoon sekä pohditaan, onko tilakohtainen metsäsuunnittelu metsäpolitiikkaa vai metsänomistajan päätöstukea. Metsävarat-osa puolestaan sisältää Kainuun metsäkeskuksen alueen uusimmat, valtakunnan metsien 9. inventointiin perustuvat metsävaratiedot sekä niiden pohjalta laaditut hakkuumahdollisuusarviot vuosille 2001-2030.

Metsävaratietojen ajantasaistus | Metsätiet | Sosiaalinen kestävyys | Kainuun metsävarat | Lisätietoja ja tilaukset

Metsävaratiedon jatkuvalla ajantasaistuksella säästöä yksityismetsien suunnittelukustannuksiin?

Metsävaratiedon jatkuva ajantasaistus eri rekistereistä ja tietolähteistä on varteenotettava vaihtoehto myös yksityismetsien suunnittelutietojen ylläpitoon, selviää Metsätieteen aikakauskirjassa 2/2003 julkaistusta esitutkimuksesta. Ajantasaistuksen tietolähteinä voidaan käyttää metsäkeskusten ja metsänhoitoyhdistysten rekistereitä, metsänkäyttöilmoitusten tietoja ja metsänomistajien haastatteluja sekä puuston kasvumalleja.

Uuden metsäsuunnitelman tietojen päivittäminen toteutuneiden toimenpiteiden mukaisesti kannattaa aloittaa heti suunnitteluinventoinnin jälkeen. Tietojen oikean kohdentamisen varmistamiseksi kaikki metsänkäyttöilmoitukset tulisi tallentaa yhteisiin tietojärjestelmiin. Jatkuvan ajantasaistuksen luotettavuutta lisäisi edelleen myös puunostajilta saatava tieto hakkuiden ajankohdasta ja leimikoiden rajauksista. Suurin hyöty jatkuvasta ajantasaistuksesta saataisiin esitutkimuksen mukaan metsäsuunnittelussa käytettävän tiedon laadun ja luotettavuuden paranemisena. Lisäksi ajantasaistusjärjestelmä mahdollisesti alentaisi suunnittelukustannuksia; kustannustehokkuuden ja käytännön sovellutusten osalta lisätutkimukset ovat kuitenkin vielä tarpeen.

Esitutkimuksen rahoitti Marjatta ja Eino Kollin säätiö, tutkimukseen osallistuivat Metlan lisäksi Etelä-Savon metsäkeskus, Järvi-Savon metsänhoitoyhdistys ja joukko eteläsavolaisia metsänomistajia.

Artikkeli: Pekka Hyvönen ja Kari T. Korhonen - Metsävaratiedon jatkuva ajantasaistus yksityismetsissä

Alkuun

Metsävaratietojen ajantasaistus | Metsätiet | Sosiaalinen kestävyys | Kainuun metsävarat | Lisätietoja ja tilaukset

Metsätienrakennus osana sodanjälkeistä metsäpoliitiikkaa

Katsaus metsänparannusvaroilla tapahtuneeseen tientekoon selvittää metsäteiden rakentamista osana sodan jälkeistä metsäpolitiikkaa mm. tilastojen, mietintöjen, lainsäädännön sekä taloustieteellisen ja metsäpoliittisen tutkimuksen valossa. Aineiston perusteella metsätienrakennus jaetaan kolmeen aikakauteen: infrastruktuurin rakentamisen aikaan (1949-77), metsätien tekemisen huippukauteen (1978-92) sekä metsätieverkoston viimeistelyyn (1992-). Artikkelissa arvioidaan myös yksityismetsien tienrakentamiseen vaikuttaneiden toimijoiden roolia mittavassa kuljetusolosuhteiden parantamisurakassa.

Artikkeli: Esa Uotila - Puoli vuosisataa tientekoa metsänparannusvaroilla

Alkuun

Metsävaratietojen ajantasaistus | Metsätiet | Sosiaalinen kestävyys | Kainuun metsävarat | Lisätietoja ja tilaukset

Sosiaalisen kestävyyten monet ulottuvuudet

Sosiaalinen kestävyys ja metsien käyttö -katsaus käsittelee sosiaalista kestävyyttä, sen suhdetta muihin kestävyyden ulottuvuuksiin (ekologinen, taloudellinen ja kulttuurinen kestävyys) sekä pohtii sosiaalisen kestävyyden sisältöä ja merkitystä eritysesti metsien käytön kannalta. Katsauksessa korostetaan sosiaalisen kestävyyden moniarvoisuutta: kyseessä on aihekokonaisuus, joka elää ja muuttuu yhdessä koko kestävän kehityksen käsitteen kanssa. Kirjallisuuskatsauksen avulla selvitettiin myös, miten metsien virkistyskäyttöön, metsäalan työllisyyteen ja yksityismetsänomistajiin liittyvissä tutkimuksissa on otettu huomioon sosiaalisen kestävyyden näkökulma.

Artikkeli: Muru Juurola ja Heimo Karppinen - Sosiaalinen kestävyys ja metsien käyttö

Alkuun

Metsävaratietojen ajantasaistus | Metsätiet | Sosiaalinen kestävyys | Kainuun metsävarat | Lisätietoja ja tilaukset

Uusimmat tiedot Kainuun metsäkeskuksen alueen metsävaroista

Valtakunnan metsien 9. inventoinnin (VMI9) mukaan metsien puuvaranto ja puuston kasvu ovat lisääntyneet Kainuussa viimeisten 10 vuoden aikana. Vuonna 1992 tehdyn VMI8:n mukaan puuston vuotuinen kasvu oli 4,4 milj. m3, vuonna 2001 tehdyn VMI9:n mukaan 6,0 milj. m3. Samaan aikaan puuvaranto on noussut 120 milj. m3:stä 142 milj. m3:iin. Kainuun metsät ovat nuoria ja lähes kolmannes puustosta kasvaa soilla. Metsien puuntuotannon takaamiseksi kunnostusojituksia tulisi tehdä tulevalla 10-vuotiskaudella 217 000 hehtaarin ja ensiharvennuksia 303 000 hehtaarin alalla.

Välittömät hakkuumahdollisuudet ovat laskelmien mukaan vuotuista kasvua pienemmät. Suurimman jatkuvasti hakattavissa olevan käyttöpuumäärän arvio on seuraavalla 10-vuotiskaudella 3,2 milj. m3/vuosi, josta se lisääntyy 4,7 milj. m3:iin/vuosi kolmessa vuosikymmenessä. Koska yhä suurempi osa hakkuumahdollisuuksista on harvennusmetsissä ja turvemailla, hakkuiden hehtaarikohtaisten kertymien ennakoidaan pienenevän ja keskimääräisten korjuukustannusten kasvavan tulevina vuosikymmeninä.

Yksityiskohtaiset tiedot metsävaroista ja niiden kehityksestä löytyvät julkaisusta.
Päätulokset on esitetty myös tiedotteessa 23.5.2003.

Alkuun

Metsävaratietojen ajantasaistus | Metsätiet | Sosiaalinen kestävyys | Kainuun metsävarat | Lisätietoja ja tilaukset

Tietoa julkaisusta

Metsätieteen aikakauskirja 2/2003 ja 2B/2003 (Metsävarat).
Metsätieteen aikakauskirjaa julkaisevat yhteistyössä Metsäntutkimuslaitos ja Suomen Metsätieteellinen Seura (SMS). Metsätieteen aikakauskirjassa julkaistaan suomen- ja ruotsinkielisiä metsäntutkimuksen alaan kuuluvia alkuperäisiä tutkimusartikkeleita, katsauksia ja tiedonantoja. Tieteen Tori -palstalla julkaistaan yleensä metsiin, metsätalouteen ja metsäluontoon liittyviä kirjoituksia ajankohtaisista aiheista.
Hinnat: irtonumero 17 €/kpl, vuosikerta 55 €.

Lisätietoja ja tilaukset

  • Metsäntutkimuslaitos/julkaisutoimitus, Unioninkatu 40 A, 00170 Helsinki
    puh. 010 211 2055, sähköposti: silva.fennica@metla.fi
  • tilauslomake
  • kirjoittajien yhteystiedot löytyvät julkaisuista

Metlan ajankohtaista-sivulle
Metlan julkaisut

Alkuun


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. 010 211 2000, sähköposti: info@metla.fi