[METLA Tiedote]

 

 

Julkaistavissa 24.6.2003

 

Metsäntutkimuslaitos inventoi Lapin metsiä

Metsäntutkimuslaitos (Metla) inventoi tänä kesänä Lapin metsät. Nyt tehtävästä 9. valtakunnan metsien inventoinnista odotetaan tietoja mm. metsävarannosta, puuston kasvusta, uudistettavien metsien määrästä ja metsien monimuotoisuudesta. Lapin tulokset valmistuvat vuoden 2004 syksyyn mennessä.

Valtakunnan metsien inventointi (VMI) on koko maan kattava metsien seurantajärjestelmä. Inventointi tuottaa tietoa metsien tilasta, metsävarojen kehityksestä, hakkuumahdollisuuksista, puuston kasvusta ja metsien terveydentilasta. Meneillään olevassa yhdeksännessä inventoinnissa lisättiin metsien monimuotoisuutta kuvaavia tunnuksia. Inventoinnissa kerätään tietoa muun muassa metsien monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen esiintymisestä ja kuolleen puun määrästä ja laadusta.

Inventointi etenee aluettain. Yhdeksäs inventointikierros aloitettiin vuonna 1996 Pohjois-Savossa. Maan eteläosa saatiin mitatuksi vuoteen 2000 mennessä. Inventoinnin maastotyöt aloitettiin Lapissa syksyllä 2002. Kuluvana kesänä tehdään 9. inventoinnin viimeiset maastomittaukset. Maastotöihin osallistuu yhdeksän mittausryhmää, joissa on yhteensä 25 henkilöä. Lapin tulokset valmistuvat vuoden 2004 syksyyn mennessä. VMI10 alkaa vuonna 2004.

Lapissa mitataan yli 10 000 koealaa
VMI9:ssa mitataan koko maassa noin 70 000 koealaa, joista on Lapin metsäkeskuksen alueella yli 10 000 kappaletta. Koealoja osuu niin yksityisten, yhtiöiden kuin valtionkin maille. Koealoilla mitataan puita, joista lasketaan tilavuusarviot. Lisäksi osa puista mitataan yksityiskohtaisemmin muun muassa kasvun ja puutavaralajijakauman selvittämiseksi.

Edellisen inventoinnin tulokset vuosilta 1992-94
Edellisen inventoinnin, VMI8:n mittaukset tehtiin Lapissa vuosina 1992-94. Tuolloin puuvaranto oli 298 miljoonaa kuutiometriä ja puuston vuotuinen kasvu 7,9 miljoonaa kuutiometriä. Lapin 9,3 miljoonan hehtaarin maa-alasta 9,1 miljoonaa hehtaaria oli metsätalousmaata ja 5,0 miljoonaa hehtaaria metsämaata.

Valtakunnan metsävarojen ja metsien terveydentilan seuranta on Metlalle asetuksessa säädetty tehtävä. Inventoinnista saatavia tietoja käytetään esimerkiksi metsäpolittisessa päätöksenteossa ja metsäteollisuuden investointipäätöksissä sekä metsäkeskusten toiminnan suunnittelussa. Uusia tietojen käyttöalueita ovat metsäsertifiointi ja metsien hiilitaseen kansainvälinen seuranta.

Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita tutustumaan VMI:n maastotöihin. Toimittajat voivat tutustua mittausryhmien työskentelyyn olemalla ryhmien mukana maastossa.

Lisätietoja valtakunnan metsien inventoinnista:

  • professori Erkki Tomppo, p. 010 211 2170, erkki.tomppo@metla.fi

  • vastuututkija Tarja Tuomainen p. 010 211 2190, 050 391 2190, tarja.tuomainen@metla.fi

Maastomittauksiin tutustuminen:

  • Tarja Tuomainen, p. 010 211 2190, 050 391 2190

  • Arto Ahola, p.010 211 2193, 050 391 2193

Tutkimusohjelma: Valtakunnan metsien inventointi

 

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. 010 211 2000, sähköposti: info@metla.fi