[METLA Tiedote]

 

 

Julkaistavissa 23.5.2003 klo 10

 

Valtakunnan metsien 9. inventointi:
Metsien puuvaranto ja puuston kasvu lisääntyneet Kainuussa

Kainuun metsien puuston vuotuinen kasvu on noussut vuonna 1992 tehdyn 8. valtakunnan metsien inventoinnin 4,4 milj. m3:stä nykyiseen 6,0 milj. m3:iin. Samaan aikaan puuvaranto on noussut 120 milj. m3:stä 142 milj. m3:iin. Kainuun metsät ovat nuoria ja lähes kolmannes puustosta kasvaa soilla. Metsien puuntuotannon takaamiseksi kunnostusojituksia tulisi tehdä tulevalla 10-vuotiskaudella 217 000 ha:n ja ensiharvennuksia 303 000 ha:n alalla. Tiedot perustuvat Metsäntutkimuslaitoksen Kainuussa vuonna 2001 tekemään valtakunnan metsien 9. inventointiin (VMI9).

Kainuun metsiä uudistettiin voimakkaasti 1950-luvulta 1980-luvun alkuun. Metsät ovat melko nuoria ja siten nopean kasvun vaiheessa. Tällä hetkellä Kainuun metsät kasvavat 6,0 milj. m3 vuodessa, mikä on yli kaksinkertainen vuonna 1969 mitattuun kasvuun verrattuna. Suopuuston osuus kokonaiskasvusta on 35 %.

Kainuun metsissä on puuta 142 milj. m3. Metsien uudistaminen pienensi puuvarantoa lievästi 1950-luvun alusta 1980-luvun alkuun. Puuston määrä ylitti kuitenkin 1960-luvun lopun varannon 1990-luvun alussa (VMI8) ja on noussut edelleen. Suometsien osuus puuvarannosta on 31 %.

Kainuussa runsaasti ensiharvennus- ja kunnostusojitustarpeita (lue lisää)
Nuorten kasvatusmetsien osuus metsämaan alasta on Kainuussa 46 %. Tulevalla 10-vuotiskaudella ensiharvennettava ala, 303 000 ha, on lähes viisinkertainen inventointia edeltävänä 10-vuotiskautena tehtyihin ensiharvennuksiin verrattuna. Uudistuskypsää metsää Kainuussa on tulevana 10-vuotiskautena hakattavaksi 230 000 ha. Tästä 80 000 ha on sellaisia metsiä, joissa puuntuotanto on jo alentunut. Kunnostusojitusta kaipaavia soita on 217 000 ha.

Välittömät hakkuumahdollisuudet kasvua pienemmät (lue lisää)
Suurimman jatkuvasti hakattavissa olevan käyttöpuumäärän arvio on seuraavalla 10-vuotiskaudella 3,2 milj. m3 vuodessa, josta se lisääntyy 4,7 milj. m3:iin vuodessa kolmessa vuosikymmenessä. Koska yhä suurempi osa hakkuumahdollisuuksista on harvennusmetsissä ja turvemailla, hakkuiden hehtaarikohtaisten kertymien ennakoidaan pienenevän ja keskimääräisten korjuukustannusten kasvavan tulevina vuosikymmeninä.

Lue lisää aiheesta
Kainuun metsävaratietoja taulukkomuodossa

VMI9:n Kainuun metsävaroja koskevat tulokset tullaan julkaisemaan Metsätieteen Aikakauskirjassa. Julkaisussa esitellään Kainuun metsävarat ja metsien tila sekä vertaillaan niitä aiempiin inventointeihin 1960-luvun lopusta lähtien. Lisäksi esitetään hakkuumahdollisuusarvioita tulevalle 30 vuoden jaksolle.

Lisätietoja:

Metsävaratiedot
:

  • Professori Erkki Tomppo, p. 010 211 2170 tai 050 391 2170
  • MMM Tarja Tuomainen, p. 010 211 2190 tai 050 391 2190

Tutkimusohjelma: Valtakunnan metsien inventointi

Hakkuumahdollisuusarviot:

  • Professori (mvs) Tuula Nuutinen, p. 010 211 3043 tai 050 391 3043
  • MMM Hannu Hirvelä, p. 010 211 2168
Tutkimusohjelma: Metsätalouden suunnittelun tutkimusohjelma

 

Metlan ajankohtaista-sivulle

 


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. 010 211 2000, sähköposti: info@metla.fi