[METLA Tiedote]

Julkaistavissa 12.12.2002

 

Puutuotealan kasvavat yritykset luovat enemmän
työpaikkoja kuin uudet yritykset

Puutuotealan uudet työpaikat syntyvät enimmäkseen alalla jo toimineiden yritysten kasvaessa. Suomessa puualan pienten ja keskisuurten yritysten määrä on jo niin suuri, että uusia yrityksiä ei alalle enää välttämättä tarvita. Pikemminkin olisi kehitettävä alalla jo toimivia kasvuhakuisia yrityksiä, todetaan Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tuoreessa tutkimuksessa.

Vastoin sitä yleistä oletusta, että Suomessa ei ole halua ryhtyä yrittäjäksi, meillä on pieniä ja keskisuuria eli pk-yrityksiä puualalla paljon, kaikkiaan yli 5000 kpl. Tämä on suhteellisesti yhtä paljon kuin Italiassa ja selvästi enemmän kuin Tanskassa, joita on pidetty alan mallimaina.

Puutuoteteollisuus loi 1990-luvun lopulla yhteensä noin 3 600 uutta työpaikkaa. Työpaikkoja syntyi erityisesti silloin, kun yritykset kasvoivat pienistä keskikokoisiksi ja keskikokoiset yritykset suuremmiksi. Eniten työpaikkoja syntyi pienissä puutaloteollisuuden yrityksissä sekä rakennuspuusepänteollisuuden pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Huonekaluteollisuudessa eniten uusia työpaikkoja syntyi keskisuurissa yrityksissä.

Rakennuspuusepänteollisuuden toimiala menestyi työllisyysmittarilla mitattuna hyvin. Hyvää menestystä saattaa selittää se, että alan yrittäjistä suurin osa oli ammatillisesti koulutettuja. Lisäksi toimialan yritysten sijainti oli maantieteellisesti keskittyneempää kuin muilla toimialoilla eivätkä yritykset kovin usein olleet maatalouden sivuelinkeinona.

Suomen alue- ja maaseutupolitiikka painottaa pk-yritysten perustamista ja kehittämistä, erityisesti metsä- ja puualalle. Koska uusien yritysten kuolleisuus on erittäin suurta ensimmäisen viiden vuoden aikana, voi aikaa ja resursseja kuitenkin kulua runsaasti hukkaan. Suomessa ei tämän tutkimuksen mukaan välttämättä tarvita paljon uusia yrityksiä, vaan jo toimivia on kehitettävä niin, että ne kasvavat ja työllistävät enemmän. Pientenkin yritysten olemassaolo jo sinänsä tarjoaa kehittämispotentiaalia ja hyvät lähtökohdat alueellisen kehittymisen hyötyjen aikaansaamiseksi. Maaseudun yritystoimintaa kehitettäessä on järkevää keskittyä sellaisen yrittäjyyden edistämiseen, johon liittyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kasvuhakuisuutta.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

 

Lisätietoja:
Pekka Mäkinen, Metsäntutkimuslaitos, Vantaan tutkimuskeskus, puh. (09) 8570 5345, sähköposti: pekka.makinen@metla.fi

Julkaisu:
Mäkinen, P. (toim.) Metsä- ja puualan pk-yritysten menestystekijät. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 869.

Tutkimushanke: Puunhankinnan muuttuva toimintaympäristö

Metlan ajankohtaista-sivulle

 


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 05260 sähköposti: info@metla.fi