[METLA Tiedote]

Tiedote 6.11.2002 - lisätietoja ja laajempi kuvaus aiheesta
Takaisin tiedotteeseen

 

Metsäsektorin suhdannekatsaus 2002-2003:
Metsäsektorin näkymät vuonna 2003 kuluvaa vuotta paremmat

Maailmantalous on elpynyt kuluvana vuonna odotettua hitaammin, mikä on pitänyt metsäteollisuustuotteiden kysynnän kasvun hitaana ja hintakehityksen heikkona. Vuonna 2003 vientimaiden talouskasvu vahvistuu hieman, ja Suomen metsäteollisuuden tuotanto ja vienti kasvavat. Tuotanto- ja vientimäärät jäävät kuitenkin, vaneria, sellua ja kartonkia lukuun ottamatta, alle vuoden 2000 ennätystason. Paperin vientihinnat alkavat nousta kysynnän hitaasti elpyessä, mutta alhaisen lähtötason vuoksi vuoden 2003 keskimääräinen nimellinen vientihinta pysyy vuositasolla liki ennallaan. Rakentaminen lisääntyy Euroopassa hitaasti, mikä vaimentaa sahatavaran vientihintojen nousua. Kotimaassa metsäteollisuuden tuotannon kasvu lisää puun kysyntää ja kantohinnat nousevat ensi vuonna keskimäärin vuoden 2000 tasolle. Ennusteiden suurimmat epävarmuudet liittyvät maailmantalouden kehitykseen ja sen vaikutuksiin Suomen metsäsektoriin.
Takaisin tiedotteeseen

Metsäteollisuuden tuotanto kasvaa hitaasti

Paperi- ja sahateollisuuden tuotteiden kysyntä kasvaa vientimarkkinoilla hitaasti. Tämän vuoksi myös paperi- ja sahateollisuuden tuotanto ja vienti lisääntyvät tänä vuonna vain vähän, ja koko metsäviennin arvo laskee paperin ja sellun vientihintojen alentuessa. Vuonna 2003 talouskasvun voimistuminen vientimaissa lisää paperin kulutusta, ja Suomen paperin tuotanto ja vienti kasvavat 4-5 prosenttia. Sahatavaran tuotannon ja viennin kasvu jää noin 2 prosenttiin, koska rakentaminen lisääntyy edelleen hitaasti Suomen perinteisissä vientimaissa Euroopassa. Sahateollisuudelle onkin myös ensi vuonna tärkeää, että korjausrakentaminen lisääntyy, ja Euroopan ulkopuolelle suuntautuva vienti jatkuu hyvänä.
Takaisin tiedotteeseen

Ylitarjonta vientimarkkinoilla jarruttaa hintojen elpymistä

Uuden tuotantokapasiteetin aiheuttama ylitarjonta on laskenut paperin hintoja. Kuluvana vuonna paperin keskimääräinen vientihinta alenee 7 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Kun myös sellun vientihinta laskee noin 14 prosenttia, koko massa- ja paperiteollisuuden viennin arvo jää, vientimäärien noususta huolimatta, noin 3 prosenttia viimevuotista pienemmäksi. Sahatavaran viennin arvo puolestaan nousee 3 prosenttia, kun vientihinta vahvistuu kysynnän lievän paranemisen myötä. Vuonna 2003 paperimarkkinoille ei ole tulossa merkittävästi lisää kapasiteettia, ja kysynnän hiljalleen kasvaessa paperin hintojen odotetaan alkavan nousta. Paperin keskimääräinen vientihinta pysyy vuositasolla kuitenkin lähes ennallaan alhaisen lähtötason vuoksi. Massa- ja paperiteollisuuden viennin arvon odotetaan kasvavan 5 prosentilla. Myös sahateollisuuden viennin arvo kasvaa, kun kysynnän lievä paraneminen nostaa hintoja ja vientimääriä. Sahatavaran hintojen nousun odotetaan olevan edelleen noin 2 prosentin luokkaa, koska tarjonta pysyy vahvana.
Takaisin tiedotteeseen

Paperiteollisuuden kapasiteetti edelleen vajaakäytössä
Vaikka massa- ja paperiteollisuuden tuotanto ja vienti kasvavat, hintojen lasku pienentää kuluvan vuoden liikevaihtoa ja tulosta viime vuoteen verrattuna. Paperi- ja kartonkiteollisuuden käyntiaste jää noin 89 prosenttiin. Sahateollisuuden kannattavuus paranee vientihintojen vahvistuessa hieman, mutta pysyy edelleen heikkona. Vuonna 2003 metsäteollisuuden liikevaihto kasvaa kysynnän ja hintojen nousun myötä. Kapasiteetin käyntiasteet nousevat, mutta paperi- ja kartonkiteollisuudessa käyntiaste pysyy vielä verraten alhaisena, noin 92 prosentissa. Kun kustannusten odotetaan kasvavan maltillisesti, myös metsäteollisuuden kannattavuuden odotetaan olevan vuonna 2003 kuluvaa vuotta parempi.
Takaisin tiedotteeseen


Markkinahakkuut lisääntyvät jälleen

Markkinahakkuut kasvavat tänä vuonna 2 prosentilla: puuta hakataan 54,2 miljoonaa kuutiometriä. Raakapuun tuonti pysyy korkealla tasolla ja nousee uuteen ennätykseensä, noin 15,5 miljoonaan kuutiometriin. Tuodusta puusta suurin osa on edelleen kuitupuuta, mutta tukin osuus on tänä vuonna kasvanut jo noin kolmasosaan. Raakapuun lisääntynyt kysyntä nostaa kantohintoja 1-3 prosenttia viime vuodesta. Vuonna 2003 teollisuuden puun tarve kasvaa edelleen. Markkinahakkuut nousevat noin 55,1 miljoonaan kuutiometriin ja puun tuonti 15,8 miljoonaan kuutiometriin. Kantohinnat saavuttavat vuoden 2000 tason; puutavaralajeittain hintojen odotetaan nousevan kuluvaan vuoteen verrattuna 2-4 prosenttia.
Takaisin tiedotteeseen

Kantorahatulot nousevat
Yksityismetsien bruttokantorahatulojen odotetaan hakkuiden lisääntyessä ja kantohintojen vähitellen noustessa ylittävän tänä vuonna1,5 miljardia euroa ja nousevan ensi vuonna noin 1,6 miljardiin euroon. Mikäli kustannusten kasvu pysyy myös ensi vuonna 1-2 prosentissa, nettotulos hehtaaria kohden paranee tämän vuoden 97 eurosta ensi vuonna 104 euroon. Vaikka nettotulokset jäävät selvästi vuosien 1998-2000 huipputuloksista, ne ovat silti noin viidenneksen korkeammat kuin 1990-luvulla keskimäärin. Nettotulos vaihtelee alueittain paljon: Pohjois-Suomen nettotulos on vain noin kolmasosa Etelä-Suomen nettotuloksesta. Vuonna 2003 Pohjois-Suomen nettotuloksen ennakoidaan nousevan huippulukemiinsa männyn paranevan kysynnän ansiosta.
Takaisin tiedotteeseen

Työpaikat lisääntyneet massa- ja paperiteollisuudessa
Koko metsäteollisuuden työllisyyden odotetaan pysyvän tänä ja ensi vuonna noin 70 000 henkilössä. Kehitys eri toimialoilla on kuitenkin ollut kuluvana vuonna toisistaan poikkeavaa: puusepänteollisuudessa työllisyys on alentunut, mutta paperi- ja massateollisuudessa tuotannon kasvu on lisännyt työpaikkoja. Vientiin suuntautuneessa suurteollisuudessa työttömyys on vähentynyt jo alle täystyöllisyytenä pidetyn tason, noin 4 prosenttiin. Metsätaloudessa hakkuiden vähentyminen viime vuonna on johtanut työllisyyden laskuun. Erityisesti palkansaajien työpaikat vähenevät vielä tänä vuonna, kun yrittäjätyöpanos lisääntyy. Ensi vuonna palkansaajien työllisyyden aleneminen pysähtyy puunkorjuun kasvaessa ja kokonaistyöllisyys pysyy samalla 26 000 henkilön tasolla kuin kuluvana vuonna.
Takaisin tiedotteeseen

Katsaus sisältää myös erityisaiheita metsäsektorin ajankohtaisista kysymyksistä:

  • Euroopan Unionin itälaajeneminen ja metsäteollisuus
  • Miten hyvin asuinrakentamisella voi selittää sahatavaran kotimaan kulutusta?
  • Metsäteollisuuden metsien omistusjärjestelyt
  • Metsäomaisuus sijoituksena
  • Uusia välineitä metsänkasvatuksen kannattavuuden parantamiseksi

Takaisin tiedotteeseen

Lisätietoja:
tutkija, MMT Riitta Hänninen, Metla,
puh. 09-857 05 746, sähkoposti: riitta.hanninen@metla.fi

Julkaisu:
Metsäsektorin suhdannekatsaus 2002-2003.

 


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 05260 sähköposti: info@metla.fi