[METLA Tiedote]

Julkaistavissa 15.10.2002

 

Metla tutkii porotalouden ja metsätalouden yhteensovittamista

Laidunten tuottokyvyn säilyminen on kestävän poronhoidon perusedellytys. Se, mitä metsissä tapahtuu, vaikuttaa ratkaisevasti laiduntilanteeseen, sillä valtaosa Suomen poroista elää alueilla, joilla harjoitetaan myös puuntuotantoa. Metsäntutkimuslaitos (Metla) tutkii porotalouden ja metsätalouden suhteita monitavoitteisen metsäsuunnittelun pohjaksi. Lisäksi selvitetään poronhoidon ja puuntuotannon sosioekonomisia suhteita paikallis- ja aluetaloudessa.

Metsäntutkimuslaitoksen Rovaniemen tutkimusasemalla alkoi tämän vuoden alussa viisivuotinen tutkimushanke, jonka tavoitteena on kehittää metsätalouden suunnittelujärjestelmiä, joissa poronhoidon näkökohdat otetaan nykyistä paremmin huomioon. Samalla selvitetään, millaisilla hakkuukäytännöillä porojen talviravinnon lähteet, kuten esimerkiksi luppo, saadaan säilymään metsiköissä puusukupolvelta toiselle. Tällä hetkellä luppoa esiintyy vain kolmanneksella metsäalasta. Taimikot ja nuoret metsät ovat useimmiten lupottomia.

Hankkeen tavoitteena on myös laatia porotalous-metsätalous -mallit Ylä-Lapin paliskunnille. Mallien avulla voidaan tarkastella erilaisten hakkuuohjelmien vaikutusta sekä porolaitumiin että toisaalta paikallis- ja aluetalouteen. Koska taloudelliset ja kulttuuriset tekijät eivät ole yhteismitallisia, on tärkeää, että hakkuuohjelmaa valittaessa kaikki asianosaiset saavat tietoa eri vaihtoehtojen vaikutuksista mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.

Tutkimus perustuu porojen talvilaidunten inventointiin. Laitumet inventoidaan valtakunnan metsien inventoinnin yhteydessä nyt jo neljättä kertaa; ensimmäinen inventointi tehtiin 1970-luvun lopulla. Viime kesänä käytiin läpi Kainuun talvilaitumet, ja tulevina kesinä jatketaan kohti pohjoista. Inventoinnin tulokset kertovat mahdollisista muutoksista laiduntilanteessa, ja neljännesvuosisadan aikajänne mahdollistaa myös muutosten syiden analysoinnin.

Hankkeessa tutkitaan myös ilmastonvaihtelun vaikutuksia poronhoitoon, kestävyyden eri osa-alueiden suhteita sekä tehdään synteesi poronhoidon muutoksista ja niihin johtaneista syistä sotien jälkeisessä Lapissa.

Lisätiedot:
erikoistutkija Timo Helle, Metla, Rovaniemen tutkimusasema
p. (016) 3364302, sähköposti: timo.helle@metla.fi

   

Tutkimushanke: Poronhoito ja muuttuva ympäristö

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 05260 sähköposti: info@metla.fi