[METLA Tiedote]

Julkaistavissa 9.10.2002
Media Release in English

 

Kestävä kehitys pohjoisissa metsänrajametsissä yksiin kansiin
Uusin tieto metsärajametsistä julkaistu kirjana

Rovaniemellä toukokuussa järjestetyn kansainvälisen metsänrajametsiä käsitelleen "Northern Timberline Forests Workshop":n tulokset on nyt koottu yksiin kansiin. Arktista aluetta ja sen kansoja edustaneet kokouksen osanottajat kirjoittivat tieteellisiä artikkeleita ja työstivät työryhminä suosituksia arktisten metsänraja-alueiden tutkimuksen ja kestävän kehityksen tarpeisiin. Nämä artikkelit ja suositukset koottiin metsänrajakirjaan, joka julkaistiin ja luovutettiin Arktiselle neuvostolle ulkoministerikokouksessa Saariselällä Inarissa 7.10.

Kirjaan on koottu uusinta tietoa metsänrajametsistä ja se on suunnattu kaikille asiasta kiinnostuneille. Julkaisu on englannin- ja venäjänkielinen, ja se on nimeltään: Northern Timberline Forests - Environmental and Socio-economic Issues and Concerns / Северная  Граница  Леса  —  Вопросы  по  Окружающей  Среде  и  Социально-економические  Вопросы.

Kirjassa todetaan muun muassa, että kestävän kehityksen tueksi tulee kehittää pysyvä sirkumpolaarinen seurantaverkosto, jossa kartoitetaan ihmisten elinolosuhteita ja luonnonvarojen kestävää hoitoa. Tämä tieteellisen tiedon ja paikallisen tiedon yhdistämiseen perustuva verkosto täydentäisi olemassa olevia luonnontieteellisempiä seurantaohjelmia kuten AMAP:ia (Arctic Monitoring and Assessment Programme) ja CAFF:ia (Conservation of Arctic Flora and Fauna).

Lisäksi kirjassa annettaan suosituksia kestävän kehityksen neljästä eri osa-alueesta:
1) Ihmisen ja metsän vuorovaikutussuhde: sosiaalis-taloudellinen ja kulttuurinen ulottuvuus
2) Luonnonvarojen hoito pohjoisissa metsänrajametsissä
3) Metsätalous ja poronhoito pohjoisella metsänraja-alueella
4) Biodiversiteetin säilyttäminen pohjoisissa metsänrajametsissä

Toukokuun Rovaniemen kokous oli osa Arktisen neuvoston alaista pohjoisiin metsärajametsiin keskittyvää kestävän kehityksen tutkimushanketta "Sustainable Development in Northern Timberline Forests". Vuosina 2000-2002 toimineessa hankkeessa metsänrajametsien kestävää käyttöä ja kehitystä tarkasteltiin ekologisena, sosiaalisena, taloudellisena ja kulttuurisena kysymyksenä, joka koskettaa erityisesti alueen alkuperäiskansoja. Hankkeen aloitteentekijänä ja vetäjänä on toiminut Suomi.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja:
Hankkeen johtaja Marja-Liisa Sutinen, Metla
gsm 040 5186702
sähköposti: marja-liisa.sutinen@metla.fi


Lue Metlan tiedote "Northern Timberline Forests Workshop" -tapahtumasta (24.5.2002)

Muita aiheeseen liittyviä linkkejä:

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 05260 sähköposti: info@metla.fi