[METLA Tiedote]

Julkaistavissa 20.9.2002

 

Ajankohtaista metsätalouden ympäristökuormituksesta
- tutkijoiden ja käytännön ammattilaisten yhteinen seminaari
Kolilla 23.-24.9.2002

Kolin luontokeskus Ukkoon kokoontuu maanantaina 23.9.2002 lähes 80 tutkijaa ja käytännön metsä- ja ympäristöalan asiantuntijaa eri puolilta Suomea esittelemään uusimpia tutkimustuloksia ja työvälineitä metsätalouden ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Seminaarin järjestävät Joensuun yliopisto, Metsäntutkimuslaitos (Metla) ja Geologian tutkimuskeskus. Seminaariin liittyy metsähallituksen ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen järjestämä maastoretkeily (24.9.), jolla tutustutaan käytännön tilanteisiin ja esimerkkeihin.

Metsätalouden ympäristökuormitus valtakunnallisesti pieni
Metsätalous on useiden pienten latvavesistöjen kuten purojen, lampien ja järvien suurin kuormittaja. Valtakunnallisesti metsätalouden merkitys kuormittajana on kuitenkin pieni: vain noin viisi prosenttia vesistöjen typpikuormituksesta ja kahdeksan prosenttia fosforikuormituksesta aiheutuu metsätaloudesta.

Suomessa on sitouduttu sekä kansainvälisellä että kansallisella tasolla ympäristökuormituksen vähentämiseen. Metsätalouden osalta suuntaviivat on määritelty valtioneuvoston hyväksymissä Metsätalouden ympäristöohjelmassa ja Vesiensuojelun tavoiteohjelmassa. Vesiensuojelun tavoiteohjelmassa metsätalouden tavoitteeksi on asetettu vesistöihin kohdistuvan ravinnekuormituksen vähentäminen puoleen vuoden 1993 tasosta vuoteen 2005 mennessä.

Toimenpiteiden suunnittelulla ja ajoituksella kuormitusta voidaan vähentää
Metsätaloustoimenpiteistä päätehakkuut, maanmuokkaus, lannoitus, ojitus ja kulotus voivat tutkimusten mukaan lisätä valuntaa, eroosiota ja ravinteiden huuhtoutumista sekä muuttaa veden happamuutta. Huuhtoutuvat typpi- ja fosforiyhdisteet rehevöittävät vesistöjä. Muutosten takia veden laatu talous- ja virkistyskäyttöön huononee, kaloille ja kalastukselle aiheutuu vahinkoa, ranta-alueiden käytettävyys virkistykseen ja rakentamiseen heikkenee ja vesistöissä elävän lajiston monimuotoisuus vähenee tai muuttuu. Toimenpiteiden huolellinen suunnittelu ja laajuus, oikea ajoitus sekä paikallisten maaperäolojen huomioon ottaminen auttavat vähentämään kuormitusta merkittävästi.

Laskelmien mukaan metsätalouden aiheuttama ravinnekuormitus on vähentynyt viime vuosikymmenillä toteutettujen vesiensuojelutoimenpiteiden ansiosta. Parhaillaan toteutetaan Kansallinen metsäohjelma 2010:tä, jonka tavoitteena on lisätä metsätaloustoimenpiteiden määriä. Työmäärien lisääminen asettaa toteuttajille haasteita vesistöjen veden laadun ja monimuotoisuuden kannalta. Vesiensuojelun tavoiteohjelman tavoitteisiin pääseminen tuleekin todennäköisesti vaatimaan erityisiä ponnisteluja etenkin typpikuormituksen osalta.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja:

  • prof. Leena Finér, Joensuun yliopisto, metsätieteellinen tiedekunta,
    puh. (013) 2514040, gsm 040 575 0850, sähköposti: leena.finer@joensuu.fi
  • tutkija Ari Laurén, Metsäntutkimuslaitos, Joensuun tutkimuskeskus,
    puh. (013) 251 5339 gsm 050 378 7586, sähköposti: ari.lauren@metla.fi

Tilaisuuden ohjelma: http://www.metla.fi/tapahtumat/2002/koli-ymparistokuormitus/

Tutkimushanke: Päätehakkuun vaikutus kangasmetsän vesi-, hiili- ja ravinnevirtoihin ja -varastoihin

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 05260 sähköposti: info@metla.fi