[METLA Tiedote]

 

 

Julkaistavissa 26.7.2002
- Media Release in English

 

 

Pohjoisten havumetsien luontaisen kehityksen tunteminen
- perusta kestävälle metsänhoidolle ja monimuotoisuuden turvaamiselle

Metsänhoitomenetelmien kehittämisessä tarvitaan tietoa metsien häiriödynamiikasta, sukkessiokehityksestä, metsissä elävien lajien populaatiodynamiikasta ja näiden välisestä vuorovaikutuksesta. Silva Fennica Vol. 36/1 "Disturbance Dynamics in Boreal Forests: Defining the Ecological Basis of Restoration and Management of Biodiversity" sisältää uusimman tutkimustiedon boreaalisten metsien monimuotoisuudesta ja kehitysdynamiikasta. Tämän 450-sivuisen kirjan artikkelit perustuvat Kuhmossa elokuussa 2000 pidettyyn kansainväliseen seminaariin. Kirjan yli 20 artikkelin kirjoittajat ovat boreaalisten metsien kehitysdynamiikan parhaita asiantuntijoita eri maista.Artikkelit ovat englanninkielisiä.

Erilaiset häiriötekijät ovat luonnollinen osa metsäekosysteemin kehitystä. Luonnontilaisessa boreaalisessa metsäekosysteemissä häiriöitä aiheuttavat esimerkiksi tuli, myrskyt, tulvat ja sienet sekä eläimistä hyönteiset, hirvet ja majavat. Häiriöt ovat tärkeitä monimuotoisuuden ylläpitäjiä ja lisääjiä, sillä ne muokkaavat ja muuttavat eliölajien elinolosuhteita. Luonnonilmiöiden lisäksi myös ihmisen toiminta vaikuttaa nykyisin yhä enemmän metsien kehitykseen useissa osissa boreaalista vyöhykettä. Metsien hoito ja käyttö ihmisen asettamia tavoitteita varten - esimerkiksi tasaisen puuntuotannon turvaamiseksi - on useissa tapauksissa tapahtunut metsien biologisen monimuotoisuuden kustannuksella.

Huoli metsien käsittelyn ekologisista vaikutuksista ja tiedon lisääntyminen häiriöiden merkityksestä metsäekosysteemin kehityksessä on nostanut esiin ajatuksia luonnon omia kehityskulkuja jäljittelevästä metsien käsittelystä. Niiden mukaan metsien luontaisen monimuotoisuuden säilyttäminen edellyttää, että metsien hoidossa ja käytössä suositaan toimintatapoja, jotka johtavat luontaisen kaltaiseen kehitykseen ja elinympäristöjen vaihteluun metsäluonnossa.

Julkaisu:
Disturbance Dynamics in Boreal Forests: Defining the Ecological Basis of Restoration and Management of Biodiversity. Silva Fennica Vol 36(1), 2002. Hinta 40 EUR + postikulut.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.Lisätietoja ja tilaukset:
Silva Fennica, Unioninkatu 40 A, 00170 Helsinki, puh. (09) 857 051, faksi (09) 625 308, sähköposti silva.fennica@metla.fi

Silva Fennica on englanniksi julkaistava metsätieteellinen sarja, joka kattaa kaikki metsäntutkimuksen alat perustutkimuksesta sovellettuihin tieteisiin. Sarjaa julkaistaan kansainvälisesti ja artikkeleiden hyväksymisessä noudatetaan tieteellistä tarkastusmenettelyä. Sarjassa julkaistaan alkuperäisiä tutkimusartikkeleita, katsauksia, tiedonantoja, keskusteluartikkeleita, kirja-arvosteluja. Metsäntutkimuslaitos (Metla) julkaisee sarjaa yhteistyössä Suomen Metsätieteellisen Seuran (SMS) kanssa.

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä, Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 05 260, sähköposti: info@metla.fi