[METLA Tiedote]

 

 

Julkaistavissa 19.7.2002

 

Valtakunnan metsien yhdeksäs inventointi jatkuu Pohjois-Pohjanmaalla

Metsäntutkimuslaitos (Metla) inventoi tänä kesänä Pohjois-Pohjanmaan metsät. Nyt tehtävästä 9. valtakunnan metsien inventoinnista odotetaan tietoja mm. metsävarannosta, puuston kasvusta, uudistettavien metsien määrästä ja metsien monimuotoisuudesta. Pohjois-Pohjanmaan tulokset valmistuvat vuoden 2003 syksyyn mennessä.

Valtakunnan metsien inventointi (VMI) on koko maan kattava metsien seurantajärjestelmä. Inventointi tuottaa tietoa metsien tilasta, metsävarojen kehityksestä, hakkuumahdollisuuksista, puuston kasvusta ja metsien terveydentilasta. Meneillään olevassa yhdeksännessä inventoinnissa lisättiin metsien monimuotoisuutta kuvaavia tunnuksia. Inventoinnissa kerätään tietoa muun muassa metsien monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen esiintymisestä ja kuolleen puun määrästä.

Inventointi etenee aluettain. Yhdeksäs inventointikierros aloitettiin vuonna 1996 Pohjois-Savossa. Maan eteläosa saatiin mitatuksi vuonna 2002. Tänä kesänä inventoinnin maastotöitä tehdään Pohjois-Pohjanmaalla. Alueen metsissä liikkuu 12 kolmihenkistä mittausryhmää syyskuuhun saakka, minkä jälkeen mittaukset jatkuvat Lapissa. Pohjois-Pohjanmaan tulokset valmistuvat vuoden 2003 syksyyn mennessä.

Pohjois-Pohjanmaalla mitataan noin 8 000 koealaa
VMI9:ssa mitataan koko maassa yhteensä noin 70 000 koealaa. Pohjois-Pohjanmaan alueella koealoja mitataan metsätalousmaalla n. 8 000 kappaletta. Koealoja osuu niin yksityisten, yhtiöiden kuin valtionkin maille. Koealoilla mitataan puita, joista lasketaan tilavuusarviot. Lisäksi osa puista mitataan yksityiskohtaisemmin muun muassa kasvun ja puutavaralajijakauman selvittämiseksi.

Edellisen inventoinnin tulokset vuosilta 1991-93
Edellisen inventoinnin, VMI8:n mittaukset tehtiin Pohjois-Pohjanmaalla vuosina 1991-93. Tuolloin puuvarannon arvioitiin olevan 176,1 miljoonaa kuutiometriä ja puuston vuotuinen kasvu 6,9 miljoonaa kuutiometriä. Pohjois-Pohjanmaan 3,53 miljoonan hehtaarin maa-alasta 3,12 miljoonaa hehtaaria oli metsätalousmaata.

Valtakunnan metsävarojen ja metsien terveydentilan seuranta on Metlalle asetuksessa säädetty tehtävä. Inventoinnista saatavia tietoja käytetään apuna esimerkiksi metsäpolitiikan päätöksenteossa ja metsäteollisuuden investointipäätöksissä sekä metsäkeskusten toiminnan suunnittelussa. Uusia tietojen käyttöalueita ovat metsäsertifiointi ja metsien hiilitaseen kansainvälinen seuranta.

Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita tutustumaan VMI:n maastotöihin. Toimittajat voivat tutustua mittausryhmien työskentelyyn olemalla ryhmien mukana maastossa.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja:

    professori Erkki Tomppo, p. (09) 857 051, erkki.tomppo@metla.fi
    vastuututkija Tarja Tuomainen p. (09) 85705 523, 0400 232 208, tarja.tuomainen@metla.fi
Maastotöistä vastaavat:
    Tarja Tuomainen, p. (09) 85705 523, 0400 232 208
    Arto Ahola, p. (09) 85705 552, 0400 420 344
Tutkimusohjelma: Valtakunnan metsien inventointi

 

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä, Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 05 260, sähköposti: info@metla.fi