[METLA Tiedote]

 

 

Julkaistavissa 1.7.2002 klo 9.00
- Press Release in English

 

Kansainvälinen metsäninventoinnin asiantuntijakokous Kotkassa 1.-5.7.2002
UN-ECE/FAO Expert Consultation on Global Forest Resources Assessment: Linking National and International Efforts

Metsät ovat merkittävä uudistuva luonnonvara. Tietoa maailman metsien ja metsävarojen määrästä ja nykyisestä käytöstä tarvitaan kehitettäessä metsien hoitoa ja käyttöä erilaisten tarpeiden täyttämiseksi. Niitä ovat esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja ilmastomuutoksen lieventäminen. Viimeksi maailman metsät on inventoitu vuonna 2000. Nyt 60 inventoinnin asiantuntijaa eri puolilta maailmaa on saapunut Kotkassa neljännen kerran järjestettävään kansainväliseen asiantuntijakokoukseen arvioimaan edellisen inventoinnin kokemuksia ja valmistelemaan seuraavien inventointien suuntaviivoja.

Kansallisten ja kansainvälisten tietotarpeiden yhdistäminen haasteena
Asiantuntijakokouksen tavoitteena on kehittää strategioita ja menetelmiä seuraavaa maailman metsien inventointia varten. Kokouksessa keskustellaan myös siitä, kuinka kansallisia metsävarainventointeja parantamalla voitaisiin tarkentaa maailmanlaajuisia inventointeja. Samalla pohditaan, miten metsän eri käyttömuotojen tietotarpeet voidaan yhdistää: Perinteisesti metsävarojen inventoinneissa on selvitetty metsäalan ja puuston laatua ja määrää. Nyt ja tulevaisuudessa tarvitaan tietoa myös metsistä hiilinieluina, metsien monimuotoisuudesta, metsävarojen käytöstä ja metsätalouden markkinoista. Kokouksen on kutsunut koolle YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO), ja sitä isännöi Suomessa maa- ja metsätalousministeriö. Käytännön järjestelyjä hoitaa Metsäntutkimuslaitos (Metla).

Monilta mailta puuttuvat ajantasaiset tiedot metsävaroistaan
FAOn teettämä maailman metsävaraselvitys (Forest Resource Assessment, FRA-2000) osoitti kehittämistarpeita maailman metsävarojen inventoinnissa. Vain harvalla kehitysmaalla on ajantasaista tietoa metsävaroistaan, ja vielä harvemmalla on mahdollisuus inventoida metsänsä saadakseen sellaisia. Myös monissa teollisuusmaissa metsävaratiedot ovat kansallisen ja kansainvälisen metsäpolitiikan kehittämisen kannalta riittämättömiä.

Suomen metsien inventoinneilla pitkät perinteet
Suomen metsiä on inventoitu 1920-luvulta lähtien - ensimmäinen valtakunnan metsien inventointi (VMI) tehtiin vuosina 1921-1924. Suomen inventoinnit muodostavatkin maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen aikasarjan metsien kehityksestä. Vuonna 1996 aloitettu valtakunnan metsien 9. inventointi etenee tällä hetkellä Pohjois-Suomessa. Nykyisin maamme metsien inventoinnissa käytetään Suomessa kehitettyä monilähteistä inventointimenetelmää, jossa yhdistetään maastomittaukset, digitaalinen kartta-aineisto ja satelliittikuvatiedot.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.


Lisätietoja:
Jari Varjo, kansainvälisen toiminnan tulosalueen johtaja / Metla, p. (09) 8570 5772, gsm 040 5694 699
Risto Seppälä, professori / Metla, p. (09) 8570 5330, gsm 0400 888 665

Kokouksen Internet-sivut

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä, Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 05 260, sähköposti: info@metla.fi