[METLA Tiedote]

 

 

Julkaistavissa 4.6.2002

 

Metlan metsäsektorin suhdannekatsauksen arviointi valmistunut
Arvioinnissa ehdotetaan metsäsektorin suhdanne-ennustamisen kehittämistä

Metsäntutkimuslaitoksen metsäsektorin suhdannekatsauksen juuri valmistuneen arvioinnin mukaan katsaus tuottaa muita ennusteita monipuolisemman kuvan metsätalouden ja -teollisuuden ajankohtaisista kysymyksistä. Arvioitsijoiden mukaan katsauksen tärkein tavoite on tuottaa tietoa metsäsektorin suhdanteista, ja vähentää siten markkinaosapuolten epävarmuutta. Arvioitsijat esittävät, että ennusteiden osuvuutta voitaisiin yhä parantaa mm. ennusteiden seurannalla ja ennustevirheanalyyseillä.

Arvioinnin tekivät professori Pekka Ilmakunnas Helsingin kauppakorkeakoulusta ja ekonomisti Pentti Forsman Suomen Pankista. Arvioinnissa keskityttiin metsäsektorin suhdannekatsauksen tuottaman tiedon tarpeellisuuteen, suhdannekatsauksen pätevyyteen ja ennusteiden tarkkuuteen. Lisäksi arvioitsijat tekivät ehdotuksia siitä, miten ennusteiden tarkkuutta voitaisiin parantaa.

Suhdannekatsauksen arvioinnin mukaan se, että tieto metsäsektorin suhdanteista vähentää markkinaosapuolten epävarmuutta, on katsauksen tärkein tavoite. Metlan suhdannekatsaus koostuu kansainvälistä ja kotimaista taloutta koskevista osista, joista on johdettu ennusteet metsäteollisuustuotteiden kysynnälle ja edelleen raakapuumarkkinoille. Lisäksi suhdannekatsaus kuvaa metsätalouden ja -teollisuuden rakenteita ja sisältää runsaasti muuta metsäsektoria koskevaa ajankohtaista tietoa. Tietoja voidaan hyödyntää metsäsektoria ohjaavassa viranomaistyössä ja metsäsektorin eri markkinoilla. Katsauksen tietoja käyttävät myös yksityiset ja julkiset talousennusteita laativat ja talouden rakenteita tutkivat laitokset. Arvioitsijoiden mukaan metsäsektoria koskevia rakennetietoja voivat hyödyntää myös suuret metsäteollisuusyritykset.

Katsauksen kansainvälistä ja kotimaan talouskehitystä koskevat arviot perustuvat muiden ennustelaitosten tekemiin arvioihin. Sen sijaan metsäteollisuuden tuotannon ja hintojen sekä raakapuumarkkinoiden ennusteet Metlan tutkijat tekevät itse. Arvioitsijat pitävät työnjakoa luontevana, koska näin katsauksen tekijät voivat keskittyä tuottamaan muita ennustelaitoksia monipuolisemman kuvan metsätalouden ja -teollisuuden ajankohtaisista kysymyksistä. Ennusteiden laadinta perustuu metsäsektorin suhdanne-ennustejärjerjestelmään (MESU).

Suhdannekatsaus on herättänyt julkista keskustelua erityisesti syksyn 2000 huonon tilannearvion vuoksi. Arvio oli kuitenkin linjassa muiden, samaan aikaan tehtyjen kansainvälistä ja kotimaan taloutta koskevien arvioiden kanssa. Kun kansainvälisen talouden suuria häiriöitä on käytännössä mahdotonta ennustaa, oli kritiikki syksyn 2000 suhdannekatsauksen ennustevirheistä kohtuutonta. Lisäksi on huomattava, että suhdannekatsauksessa julkaistut ennusteet ovat niin sanottuja piste-ennusteita, jotka ovat ennusteiden vaihteluvälin karkeita keskiarvoja. Ennusteiden olennaisin sisältö onkin niiden antama yleiskuva suhdannekehityksestä.

Metlan johto ja suhdannekatsauksen tekijät pohtivat arvioitsijoiden kehittämisehdotuksia kesän aikana. Seuraava suhdannekatsaus julkaistaan loppusyksyllä 2002.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja:
ylijohtaja Eljas Pohtila, p. (09) 8570 5210
tutkimusjohtaja Kari Mielikäinen, p. (09) 8570 5240
dosentti Pekka Ripatti, p. 040 756 2766 ja (09) 8570 5347

Metsäsektorin suhdannekatsaus
Metsäsektorin suhdanne-ennustejärjestelmä (MESU) -hanke


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 05260 sähköposti: info@metla.fi