[METLA Tiedote]

 

 

Julkaistavissa 30.5.2002

 

Syksyn myrskyt vaurioittivat 7,3 miljoonaa kuutiota puuta
Tarvetta puunkorjuuseen 500 000 hehtaarilla

Viime marraskuussa riehuneet Pyry- ja Janita-myrskyt jättivät jälkeensä ainakin 7,3 miljoonaa kuutiometriä tuhopuuta. Määrä on noin kaksinkertainen metsäkeskusten alustaviin arvioihin verrattuna. Määrästä oli kaatunutta puuta 4,5 miljoonaa kuutiometriä. Loput tuhopuusta oli katkennut, kallellaan tai vaurioitunut esimerkiksi naapuripuiden kaatuessa. Tuulituhoista kärsi yhteensä noin 20 miljoonaa puuyksilöä.

Metsäntutkimuslaitos inventoi tuulituhot lähes 4 miljoonan hehtaarin metsäalueella joulukuussa 2001. Inventointi kattoi Hämeen-Uudenmaan ja Pirkanmaan metsäkeskukset kokonaan sekä osia Lounais-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen metsäkeskuksista. Lisäksi inventoitiin Rannikon metsäkeskuksesta etelärannikon alue kokonaan ja Pohjanmaan alueesta eteläosa. (Katso kartta)
Tuulenkaatoja ja vaurioita esiintyi jonkin verran myös mitatun alueen ulkopuolella.

Inventoidulla alueella myrskyjen jäljet olivat näkyvissä 1 180 000 hehtaarilla, joista pikaisen puunkorjuun tarpeessa oli 460 000 hehtaaria. Ennen inventointia puuta oli jo ehditty korjata 80 000 hehtaarin alalta yhteensä 500 000 kuutiometriä.

Suurin osa korjuutarpeesta on yksittäisten puiden poimintaa (noin 290 000 hehtaarin alalla). Vajaatuottoiseksi myrskyt pilasivat 16 000 hehtaaria metsää. Valtaosalla alueista vauriot olivat kuitenkin niin vähäisiä (keskimäärin 6 runkoa ja 1 kuutiometriä tuhopuuta hehtaarilla), ettei puunkorjuu ole tarpeen.

Inventoidun alueen puustosta kaatui tai vaurioitui 1,4 prosenttia
Tuhopuuston osuus koko inventoidun alueen puuston tilavuudesta oli 1,4 prosenttia. Kokonaismäärästä (7,3 milj. m3) 62 prosenttia oli kuusta, 34 prosenttia mäntyä ja 4 prosenttia koivua. Kuolleita puita ja uudistusalojen säästöpuita vaurioitui myrskyissä kaikkiaan 200 000 kuutiometriä. Tuhopuuston kokonaistilavuuden otantavirhe oli 15 prosenttia.

Arviolta puolet kaatuneesta ja vaurioituneesta puusta on tukkipuuta. Lopullinen puuston arvon aleneminen selviää vasta korjuussa, kun myös puutavaran laatuun vaikuttavat vauriot tulevat ilmi.

VMI:n pysyvät koealat toimiva otantakehikko
Myrskytuhot inventoitiin vuosina 1996-99 mitatuilta Valtakunnan metsien yhdeksännen inventoinnin (VMI9) pysyviltä koealoilta. Koealaverkosto sopii hyvin nopeasti ja suhteellisen pienin resurssein tehtävään erikoisinventointiin. Kerätty aineisto tarjoaa jatkossa mahdollisuuden myrskytuhojen yksityiskohtaisempaan analysointiin.

Tutustu inventointitulosten pohjalta laadittuihin karttoihin.
Myrskytuhopuuston keskitilavuus
Myrskytuhopuiden keskijäreys
Myrskytuhopuiden lukumäärä hehtaarilla

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja:
Antti Ihalainen, Metsäntutkimuslaitos, Vantaan tutkimuskeskus, puh. (09) 85705 317, sähköposti: antti.ihalainen@metla.fi
Erkki Tomppo, Metsäntutkimuslaitos, Vantaan tutkimuskeskus, puh. (09) 85705 340 tai 040 502 8555, sähköposti: erkki.tomppo@metla.fi


Tutkimusohjelma: Valtakunnan metsien inventointi

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 05260 sähköposti: info@metla.fi