[METLA Tiedote]

 

 

21.2.2002

 

Metsäsuunnitelmat palvelevat metsäammattilaisten tietotarpeita Etelä-Savossa – suunnitelmatietojen käytössä eroja työtehtävittäin

Metsäyhtiöiden puunostajat ja metsänhoitoyhdistysten toimihenkilöt käyttävät tilakohtaisten metsäsuunnitelmien tietoja yleisesti työssään. Metsänhoitoyhdistysten toimihenkilöt tarvitsivat metsäsuunnitelmia ensisijaisesti valitessaan metsänhoito- ja hakkuukohteita. Puunostajat puolestaan hyödynsivät suunnitelmia etsiessään hakkuukohteita ja arvioidessaan hakkuu- ja puutavaralajikertymiä. Tiedot perustuvat Metlan koordinoimaan tutkimukseen, joka toteutettiin Etelä-Savon metsäkeskuksen toimialueella keväällä 2001 kirjekyselynä. Kyseessä on ensimmäinen tutkimus siitä, miten metsäammattilaiset käyttävät metsäsuunnitelmien tietoja työssään.

Metsäsuunnitelma: toimintaohje tai tietovarasto
Osa metsäammattilaisista piti metsäsuunnitelmaa toimintaa ohjaavana, noudatettavana asiakirjana, lähes yhtä suuri osa puhtaasti tietovarastona, josta voi poimia sopivia työ- ja hakkuukohteita. Puunostajat painottivat metsänhoitoyhdistysten toimihenkilöitä useammin suunnitelman noudattamista. Metsänhoitoyhdistysten toimihenkilöistäkin noin puolet pyrkii toimimaan metsäsuunnitelman mukaisesti. Yleisimmin suunnitelmaa noudatettiin metsäluonnonhoidossa.

Hakkuukohteiden valinnan osalta puunostajien ja metsänhoitoyhdistysten toimihenkilöiden näkemykset erosivat eniten toisistaan: vain 38 prosenttia metsänhoitoyhdistysten toimihenkilöistä, mutta 61 prosenttia puunostajista pyrki noudattamaan tilakohtaista metsäsuunnitel-maa hakkuukohteiden valinnassa.

Metsäsuunnitelmien kehittämistarpeet riippuvat suunnitelmien käytöstä
Metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilöt arvioivat suunnitelman noudattamisesta olevan paljon hyötyä metsänomistajille erityisesti taimikonhoidossa, ensiharvennuksissa ja ylispuiden poistossa. Puunostajat puolestaan korostivat uudistuskypsien metsien ja varttuneiden kasvatusmetsien hakkuita. Metsäammattilaisten mukaan metsänomistajat nostavat suunnitelman toteuttamisen esille keskusteluissa varsin harvoin.

Metsäsuunnitelmia kehitettäessä tulisi arvioida, voidaanko suunnitelmien tuotantoa yksinkertaistaa niiden tietojen osalta, joiden käyttö jää vähäiseksi. Kuinka paljon esimerkiksi hakkuulaskelmiin olisi syytä panostaa, jos hakkuehdotusten noudattaminen ei ole käytännössä tarkoituksenmukaista?

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Julkaisu:

  • Niskanen, Y. 2002. Metsäsuunnitelma metsäammattilaisen käytössä Etelä-Savossa. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 828. 27 s.
  • Tilaukset: Metsäntutkimuslaitos, kirjasto, PL 18, 01310 Vantaa. Puhelin: (09) 8570 5580, fax: (09) 8570 5582, sp: kirjasto@metla.fi

Lisätietoja:
Harri Hänninen, Metla/Vantaan tutkimuskeskus p. (09) 8570 5728, sp. harri.hanninen@metla.fi
Yrjö Niskanen, Etelä-Savon metsäkeskus, p. (015) 4155 333, sp. yrjo.niskanen@metsakeskus.fi

Tutkimushanke:
Metsäpolitiikka yksityismetsätalouden ohjaajana

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 05260 sähköposti: info@metla.fi