[METLA Tiedote]

 

 

Tiedote 18.2.2002

 

Euroopan suurin metsäpalotutkimus käynnistyi
– Suomi aktiivisesti mukana projektissa

Vuoden 2002 alussa käynnistyi tähän asti laajin EU:n rahoittama metsäpalotutkimus SPREAD. EU:n "Energia, ympäristö ja kestävä kehitys" -yksikön rahastosta on myönnetty tutkimukseen 2,4 miljoonaa euroa vuosille 2002–2004. SPREAD-projektin tavoitteena on tuottaa tietoa metsäpalojen käyttäytymisestä ja ympäristövaikutuksista koko Euroopassa. Lisäksi pyritään löytämään keinoja metsäpalojen torjunnan tehostamiseksi sekä selvittämään tulen vaikutuksia erilaisilla kasvupaikoilla.

SPREAD-projektiin osallistuu 26 tutkijaryhmää kymmenestä eri maasta. Suomen virallinen edustaja hankkeessa on Metsäntutkimuslaitos (Metla), lisäksi tutkimusyhteistyöhön osallistuvat Helsingin yliopisto ja sisäasiainministeriön pelastusosasto. Projektissa ovat Suomen lisäksi mukana Ranska, Saksa, Iso-Britannia, Kreikka, Italia, Portugali, Espanja ja Sveitsi sekä Euroopan ulkopuolelta Kanada. Projektin koordinaattorina toimii Portugalin Coimbran yliopiston professori Domingos Viegas. Kesäkuun lopulla Eu-roopan johtavat metsäpalotutkijat tapaavat Suomessa SPREAD-hankkeen projektikokouksessa.

Tutkimusaiheet erilaisia eri maissa
Suomessa tutkimuksen pääpaino on metsien paloherkkyysluokituksen kehittämisessä, tulen käyttäytymisen tutkimisessa, tulen käytön ekologisten ja ekonomisten vaikutusten selvittämisessä sekä kulotusmenetelmien ja tulen käyttöön perustuvien metsänkäsittelymenetelmien kehittämisessä.

Tutkimukseen liittyy laajoja maastokokeita: sen yhteydessä poltetaan kesällä 2002 – sään salliessa – Hämeessä useita kymmeniä metsikkökoealoja. Paloherkkyysluokituksen kehittämiseksi poltetaan koealoja eri-ikäisissä mänty- ja kuusimetsissä. Tutkittaessa luonnonmetsän piirteiden palauttamista talousmetsiin ja palojen eliöstövaikutuksia koealat sijaitsevat 60–90-vuotiaissa kuusivaltaisissa talousmetsissä. Metsiköt sijaitsevat Metlan, Metsähallituksen, Hämeen ammattikorkeakoulun, UPM Kymmenen ja Hämeenlinnan kaupungin mailla.

Etelä-Euroopan, erityisesti Välimeren ympäristön maissa metsäpalot ovat vakava ympäristökysymys. Siellä keskitytäänkin selvittämään, millaiset kasvillisuuden ja maiseman hoitotavat pienentäisivät metsäpaloriskiä.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja:

  • Tutkija Ilkka Vanha-Majamaa, Metsäntutkimuslaitos, p. (09) 8570 5557, 040-5456684
  • Projektisihteeri Timo Heikkilä, sisäasiainministeriö, p. (09) 1608 8694
  • Dosentti Timo Kuuluvainen, Helsingin yliopisto, metsäekologian laitos, p. (09) 1915 8146
  • Professori Pasi Puttonen, Helsingin yliopisto, metsäekologian laitos, p. (09) 1915 8118

Tutkimushanke:
Tulen merkitys ja käyttö boreaalisessa metsässä

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 05260 sähköposti: info@metla.fi