[METLA Tiedote]

 

 

24.10.2001

 

Metsäsektorin suhdannekatsaus 2001-2002

Metsäsektorin näkymät paranevat vain hieman vuonna 2002

Maailmantalouden hidastunut kasvu on alentanut metsäteollisuustuotteiden kysyntää vientimarkkinoilla ja heikentänyt Suomen koko metsäsektorin kehitystä tänä vuonna. Vuonna 2002 vientimaiden talouskasvu vahvistuu ennusteiden mukaan vain vähän ja metsäteollisuustuotteiden viennin ja tuotannon kasvu on pientä. Raakapuumarkkinoilla suhdannekehitys näkyy kuluvana vuonna alenevina markkinahakkuina ja laskevina kantohintoina. Vuonna 2002 metsäteollisuuden puun tarve kasvaa hieman, mutta muutokset markkinahakkuissa ja kantohinnoissa ovat pieniä. Ennusteiden suurin epävarmuus koskee Yhdysvaltain talouskehitystä ja sen vaikutuksia maailmantalouteen ja Suomen metsäsektoriin.

Metsäteollisuuden tuotanto laskee 5 -7 prosenttia vuoden 2000 ennätystasosta
Vientimarkkinoiden talouskasvun ja kysynnän heikentyessä myös Suomen metsäteollisuuden tuotanto ja vientihinnat alenevat. Voimakkaimmin kasvun hiipuminen on vaikuttanut markkinaselluun, hienopaperiin ja sahatavaraan. Paperin tuotanto ja vienti laskevat kuluvana vuonna 7 prosenttia. Sahateollisuudessa Euroopan rakentamisen heikko kehitys alentaa tuotantoa ja vientiä 5 prosenttia. Viimeksi paperin ja sahatavaran tuotantomäärät laskivat vuonna 1996. Vuonna 2002 vientimarkkinoiden talouskasvun ja metsäteollisuustuotteiden kysynnän lievä elpyminen lisäävät paperin ja sahatavaran tuotantoa ja vientiä 2 prosenttia, mutta määrissä jäädään edelleen alle vuoden 2000 ennätystason.

Ylitarjonta vientimarkkinoilla alentaa hintaodotuksia
Vientimarkkinoilla heikentynyt kysyntä ja ylitarjonta alentavat metsäteollisuustuotteiden hintoja. Suomen sahatavaran viennin keskihinta markoissa jää 6 prosenttia ja sellun 19 prosenttia viime vuotta alhaisemmaksi. Paperin keskimääräinen vientihinta nousee 4 prosenttia, sillä hienopaperia lukuunottamatta paperien vientihinnat kehittyivät alkuvuonna suotuisasti. Koko massa- ja paperiteollisuuden viennin arvo kuitenkin alenee vientimäärien laskun myötä noin 4 prosentilla. Vuonna 2002 paperin tarjonta Euroopassa lisääntyy huomattavasti uuden kapasiteetin myötä. Vientihintojen laskiessa vientimäärien lisääntyminen pitää viennin arvon suunnilleen vuoden 2001 tasolla. Sahatavaran tarjonta on ensi vuonna edelleen vahvaa, joten rakentamisen pieni piristyminen ei riitä nostamaan sahatavaran viennin keskihintaa kuin prosentilla.

Metsäteollisuuden käyntiasteet matalalla
Lopputuotteiden heikentynyt kysyntä alentaa myös metsäteollisuuden käyntiasteita ja tulosta tänä vuonna. Sellu-, paperi- ja kartonkiteollisuudessa käyntiasteet laskevat 83-88 prosenttiin toimialasta riippuen. Vientihintakehityksen ja käyntiasteiden alenemisen seurauksena metsäteollisuuden tulos putoaa noin kolmanneksella viime vuodesta. Kannattavuus on heikoin sahatavaran ja hienopaperin tuotannossa. Ensi vuonna kapasiteetin käyttöasteet jäävät edelleen alle 90 prosentin ja metsäteollisuuden tulos pysyy suunnilleen kuluvan vuoden tasolla.

Tuontipuun osuus teollisuuden puun käytöstä kasvaa
Markkinahakkuiden odotetaan alenevan tänä vuonna 6 prosenttia, 52,5 miljoonaan kuutiometriin metsäteollisuuden tuotannon laskiessa. Puuntarpeesta yhä suurempi osa katetaan tuontipuulla. Tuonti kasvaa uuteen ennätykseen, 15 miljoonaan kuutiometriin ja vastaa jo yli viidennestä teollisuuden puun käytöstä. Vientihintojen lasku ja teollisuuden puun tarpeen väheneminen heijastuvat kantohintoihin tänä vuonna. Kuitupuun hinnat laskevat 4-7 prosenttia puutavaralajista riippuen. Eniten alenee sellun raaka-aineena käytettävien mänty- ja koivukuidun hinta. Havutukkien hinnat laskevat 2-4 prosenttia. Vuonna 2002 teollisuuden puun tarve hieman lisääntyy, jolloin markkinahakkuut kasvavat noin prosentilla ja puun tuonti 2 prosentilla. Koska puun kysyntä lisääntyy vain vähän, kantohinnat jäävät ensi vuonna suunnilleen kuluvan vuoden tasolle.

Kantorahatuloissa merkittävä lasku
Yksityismetsien bruttokantorahatulojen ennustetaan alenevan tänä vuonna 9 prosentilla noin 8,9 miljardiin markkaan, kun kantohinnat ja hakkuut alenevat. Ensi vuonna kantorahatulot pysyvät suunnilleen kuluvan vuoden tasolla. Yksityismetsien puuntuotannon hehtaarikohtainen nettotulos, joka nousi lähes koko 1990-luvun ajan, laskee viime vuoden 630 markasta 540 markkaan tänä vuonna. Alueellinen vaihtelu on tosin suurta: Etelä-Suomessa nettotulos on nelinkertainen Pohjois-Suomeen verrattuna. Ensi vuonna nettotulos säilyy kuluvan vuoden tasolla.

Työllisten määrä vähenee metsäteollisuudessa
Työllisten määrän odotetaan metsäteollisuudessa vähenevän tänä vuonna 4 prosenttia, kun tuotanto supistuu. Vuonna 2002 työn tuottavuuden kasvu ja toimintojen ulkoistaminen vähentävät työllisten määrää edelleen huolimatta tuotannon kasvusta. Metsätalouden työllisyys pysyy tänä vuonna viime vuoden tasolla. Markkinahakkuiden aleneminen ei vaikuta kokonaistyöllisyyteen, koska työllisyys lisääntyy metsänhoito- ja muissa ei- koneellistetuissa metsätalouden töissä.

Metsäsektorin suhdannekatsaus 2001-2002 sisältää myös erityisaiheita metsäsektorin ajankohtaisista kysymyksistä, mm.

  • Sanomalehtipaperin kulutus vähenee Yhdysvalloissa
  • Miksi metsäteollisuus haluaa myydä metsänsä?
  • Metsänhoitoyhdistysten valtakirjakaupat ja metsäteollisuusyritysten metsäpalvelusopimukset

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja:
MMT Riitta Hänninen, Metsäntutkimuslaitos, puh. (09) 8570 5746, Riitta.Hanninen@metla.fi

Julkaisu ja tilaukset:
Metsäsektorin suhdannekatsaus 2001-2002


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Tiedotus Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 051 sähköposti: info@metla.fi