[METLA Tiedote]

 

 

21.9.2001

 

Uusia työvälineitä luonnonvarojen käytön suunnitteluun - suomalaisilla metsäntutkijoilla on keskeinen rooli kehittelyssä

Ympäristöpäätöksenteon menetelmistä on ilmestynyt kirja. Se on syntynyt yhdysvaltalaisten ja suomalaisten tutkijoiden yhteistyönä. Tästä eteenpäin luonnonvarojen käyttöä voidaan suunnitella nykyaikaisilla työvälineillä.

Yhdysvaltalais-suomalaisena tutkijayhteistyönä tehty kirja pureutuu uudella tavalla ympäristö-
päätöksenteon menetelmiin. Se tarjoaa metsien ja muiden luonnonvarojen käytön suunnitteluun uudenlaisia näköaloja ja mahdollisuuksia. Metsäntutkimuslaitoksen tutkijat professori Jyrki Kangas ja tohtori Mauno Pesonen ovat toimittaneet englanninkielisen julkaisun yhdysvaltalaisten kollegoidensa kanssa. Suomennettuna sen nimi on "Analyyttinen hierarkiaprosessi luonnonvarojen käyttöä ja ympäristöä koskevassa päätöksenteossa".

Vastaus päätöksenteon haasteisiin
Metsien ja muiden luonnonvarojen käyttöä koskevalle päätöksenteolle asetetaan yhä useammin monia, päällekkäisiä tavoitteita. Taloudellisten tekijöiden ohella ekologinen ja sosiaalinen kestävyys koetaan nykyään tärkeänä. Myös luonnonvarasuunnittelussa pitäisi kestävyyden eri näkökohdat pystyä ottamaan kattavasti ja monipuolisesti huomioon.

Osallistuvasta suunnittelusta on tullut arkipäivää niin metsätaloudessa, kaavoituksessa kuin muussakin ympäristöpäätöksenteossa ja sen tukemisessa. Vaikeissa suunnitteluprosesseissa tarvitaan kipeästi päätöksenteon apuneuvoja, joiden avulla voidaan selvittää vaihtoehtoisten ratkaisujen taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset seuraamukset. Näitä seuraamuksia tulisi voida tarkastella sekä yksittäin että erityisesti kokonaisuutena. Suunnittelussa pitäisi pystyä selvittämään minkälaisia ja kenen tavoitteita mikäkin ratkaisu vastaa, ja millaisiin ratkaisuihin erilaiset arvostukset johtaisivat.

Nyt julkaistu uusi kirja tarjoaa välineitä juuri nykypäivän monitahoisiin ja monitavoitteisiin suunnittelu-tehtäviin. Se perustuu laajan kansainvälisen tutkijajoukon tutkimuksiin ympäristöpäätöksenteosta. Kirja keskittyy erityisesti uusiin laskennallisiin menetelmiin ja niiden soveltamiseen käytäntöön. Se sisältää artikkeleita mm. ympäristösuunnittelussa käytettävistä optimointimenetelmistä, tilastotieteellisistä tekniikoista, paikkatiedon analysointitavoista sekä ryhmä- ja osallistavan suunnittelun lähestymistavoista.

Suomalaista osaamista
Puhtaasti suomalaisten metsäntutkijoiden kehittämistä päätöksenteon apuneuvoista kirjassa esitellään niin sanotut A'WOT- ja HERO-menetelmät. A'WOT on laajennus yleisesti strategiasuunnittelussa käytetystä SWOT-menetelmästä. A'WOT:issa on tehostettu SWOT-tarkasteluja, ja näin menetelmälle on saatu olennaisesti paremmat käyttömahdollisuudet. A'WOT:ia on käytetty Metsähallituksen luonnonvarasuunnit-telussa sekä UPM Kymmenen investointistrategioiden vertailussa Pohjois-Amerikassa. Menetelmän kehitystyössä on ollut mukana Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu.

HERO-menetelmä on Metlan ja Joensuun yliopiston tutkijoiden kehittämä optimointitekniikka, joka on tarkoitettu erityisesti yksityismetsien metsätalouden suunnitteluun. Metsänomistajan omat tavoitteet ja näkemykset voidaan muotoilla HERO:n avulla aikaisempaa paremmin suunnittelulaskelmissa ja metsäsuunnitelman laatimisessa huomioitaviksi. HERO:a voidaan käyttää myös osallistavassa suunnittelussa kansalaisten ja eri intressitahojen näkemysten liittämiseksi suunnittelun vertailulaskelmiin.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

 

Lisätietoja: Professori Jyrki Kangas, Joensuun tutkimuskeskus, puh. 0400 190143,
MMT Mauno Pesonen, Vantaan tutkimuskeskus, puh. 0400 454939

Kirjatilaukset: Schmoldt, D., Kangas, J., Mendoza G. and Pesonen, M. (Eds.). 2001. The Analytic Hierarchy Process in Natural Resources and Environmental Decision Making. Kluwer Academic Publishers, Dortrecht 328 p. http://www.wkap.nl/book.htm/0-7923-7076-7


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Tiedotus Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 051 sähköposti: info@metla.fi