[METLA Tiedote]

 

 

20.06.2001
 

Valtakunnan metsien yhdeksäs inventointi jatkuu Kainuussa


Metsäntutkimuslaitos inventoi Kainuun metsävarat kesäkuussa alkaneella valtakunnan metsien inventoinnilla. Kainuun, kuten koko maan metsiä inventoidaan nyt yhdeksättä kertaa. Ensimmäinen valtakunnan metsien inventointi tehtiin koko Suomessa jo 1920-luvun alussa.

Valtakunnan metsien inventointi (VMI) on koko maan kattava metsien seurantajärjestelmä. Inventointi tuottaa tietoa metsien tilasta, metsävarojen kehityksestä, hakkuumahdollisuuksista, puuston kasvusta ja metsien terveydentilasta. Meneillään olevassa yhdeksännessä inventoinnissa arvioidaan myös metsäluonnon monimuotoisuutta. Tietoja käytetään mm. metsäpolitiikan apuvälineenä, esimerkiksi kansallisessa ja alueellisissa metsäohjelmissa, metsäteollisuuden investointipäätöksissä sekä metsäkeskusten toiminnan suunnittelussa. Uusia VMI-tietojen käyttöalueita ovat metsäsertifiointi ja metsien hiilitaseen seuranta kansainväliseen raportointiin.

Kainuun alueelle lähes 6000 koealaa
Valtakunnan metsien seuranta on Metsäntutkimuslaitokselle asetuksessa säädetty tehtävä. Seuranta toteutetaan mittaamalla systemaattisesti läpi maan sijoitettuja koealoja. Nyt meneillään oleva 9. inventointi aloitettiin vuonna 1996 Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa. Koko maassa mitataan noin 70 000 koealaa. Kainuun alueella koealoja mitataan metsätalousmaalle runsaat 5 800 kappaletta. Koealat on sijoitettu systemaattisesti ja niitä osuu niin yksityisten, yhtiöiden kuin valtionkin maille. Inventoinnin maastotöitä tekevät 3 henkilön ryhmät liikkuvat Kainuun metsissä kesä- ja heinäkuun. Elokuussa mittaukset jatkuvat Pohjois-Pohjanmaalla.

Edellisen inventoinnin tulokset vuodelta 1992
Edellisen inventoinnin, VMI8:n mittaukset tehtiin Kainuussa vuonna 1992. Tuolloin Kainuun puuvarannoksi inventoitiin 120,2 milj. kuutiometriä ja vuotuiseksi kasvuksi 4,4 milj. m3. Kainuun 2,16 milj. hehtaarin maa-alasta 2,04 milj. hehtaaria on metsätalousmaata.

Nyt tehtävän inventoinnin odotetaan tuovan tietoa etenkin taimikoiden tilasta ja hoitotarpeesta sekä ensiharvennustarpeista. Puuvarannon odotetaan lisääntyneen entisestään, sillä Kainuun metsät ovat suhteellisen nuoria. Metsien hakkuumahdollisuudet ovat kuitenkin erityisen kiinnostuksen kohteena, sillä Kainuun hakkuukypsistä metsistä merkittävä osa on viime vuosien suojelupäätöksillä siirtynyt puuntuotannon maan ulkopuolelle. VMI:n arvio metsälain tarkoittamien tärkeiden elinympäristöjen määrästä on myös uutta odotettua tietoa.

Metsäkeskus Kainuu ja Metsäntutkimuslaitos järjestävät inventointiin liittyvän tiedotusretkeilyn tiedotusvälineille ja metsäalan sidosryhmille 20. kesäkuuta Kajaanin ympäristössä. Retkeilyn kutsu on ohessa.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.


Lisätietoja: prof. Erkki Tomppo, p. 09-857051, erkki.tomppo@metla.fi
vastuututkija Kari T. Korhonen p. 040 7338383, kari.t.korhonen@metla.fi

 


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Tiedotus Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 051 sähköposti: info@metla.fi