[METLA Tiedote]

 

 

15.5.2001
 

Metsien terveydentilan seurantaohjelman tulokset monipuolisempaan käyttöön

Yleiseurooppalainen metsien terveydentilan seuranta (ICP Forests) alkoi vuonna 1985 Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission alaisuudessa (YK/ECE). Tällä hetkellä seurantaohjelmaan osallistuu 38 maata Suomi mukaan lukien. Valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskeva yleissopimus, ns. Geneven sopimus, jonka nojalla Euroopan laajuinen seuranta alkoi, oli ensimäinen kansainvälinen oikeudellisesti sitova sopimus ilmansaasteongelmien käsittelemiseksi. Vuonna 1986 Euroopan unioni hyväksyi puolestaan Geneven sopimukseen nojautuen oman ohjelmansa metsien suojelemiseksi ilmansaasteilta säätämällä viisivuotisen säädöksen, jonka voimassaoloa on sittemmin jatkettu kahdesti. Koska säädöksen voimassaolo päättyy tänä vuonna, on Euroopan unioni ryhtynyt valmistelemaan säädöksen uusimista ja ajantasaistamista. Samoin YK/ECE:n alainen ICP Forests-ohjelma on ajantasaistanut toimintastrategiansa vuosille 2001-2006.

Seurantaohjelma koostuu kahdesta erillisestä toiminnosta: 1) laaja-alaisesta metsien terveydentilan seurannasta (Taso I) sekä 2) intensiivisestä metsäekosysteemien seurannasta (Taso II). Seurantaohjelman tavoitteena YK/ECE:n uusitun strategian mukaisesti on:
1. tuottaa tietoa ympäristötekijöiden vaikutuksesta metsien kuntoon (Taso I),
2. tutkia ympäristötekijöiden ja metsien kunnon välisiä riippuvuussuhteita ja seurata tärkeimpien metsäekosysteemien kehitystä (Taso II),
3. tuottaa tietoa metsäekosysteemien eri osien vuorovaikutussuhteista,
4. avustaa metsien kriittisen kuormituksen laskennassa sekä lisätä yhteistyötä muiden ympäristön seurantaohjelmien kanssa,
5. tukea metsäpolitiikkaa kansallisella, eurooppalaisella ja globaalilla tasolla sekä
6. tuottaa tietoa poliittisille päättäjille ja suurelle yleisölle.

Seurantaohjelman tavoitteena on myös täyttää Euroopan metsäministerikonferenssien - Strasboug, Helsinki, Lissabon - asettamat tavoitteet. Ohjelman tulokset ovatkin osoittautuneet tärkeiksi paitsi metsien terveydentilan seurannan kannalta, myös tutkittaessa metsien biologista monimuotoisuutta, ilmaston muutosta ja hiilen varastoitumista sekä kestävän metsätalouden kriteerien ja indikaattoteiden arvioinnissa. Tähän mennessä ohjelma on tuottanut aineistoa kolmen metsien terveydentilaa käsittelevän indikaattorin osalta.

Ohjelman tuottamia aineistoja on yhä enenevässä määrin hyödynnetty sekä kotimaisessa että kansainvälisessä tutkimusyhteistyössä. Sekä YK/ECE:n että EU:n seurantaohjelman sisäisissä arvioinneissa on lisäksi korostettu ohjelman ulkopuolisten aineistojen laajempaa hyväksi käyttöä tarkasteltaessa ohjelman tuottamia aineistoja. Samoin huomiota on kiinnitetty tuotettujen aineistojen laatuun. Euroopan unionin tavoitteeena on luoda uudesta seurantaohjelmasta nykyistä ohjelmaa kattavampi, monitavoitteinen metsien tilan seurantajärjestelmä.

Lisätietoja FT Hannu Raitio, Metla/Parkanon tutkimusasema puhelin (03) 44351


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Tiedotus Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 051 sähköposti: info@metla.fi