[METLA Tiedote]

 

 

6.4.2001

Alue-ekologisesta suunnittelusta keino yksityismetsien monimuotoisuuden vaalimiseen
Väitöskirja yksityismetsien alue-ekologisen suunnittelun menetelmistä

Alue-ekologisen suunnittelun tavoitteena on säilyttää suunnittelualueen metsien monimuotoisuus. Metsähallituksen metsillä on jo alue-ekologiset suunnitelmansa, mutta yksityismetsissä monimuotoisuudesta on huolehdittu lähinnä suojelemalla pieni-alaisia arvokkaita elinympäristöjä sekä lisäämällä laho- ja lehti-puun määrää. Mikko Kurttilan väitöskirjatutkimuksessa "Methods for intergrating ecological objectives into landscape-level planning of non-industrial private forestry" kehitettiin monitavoitteisen metsäsuunnittelun menetelmiä parantamaan alue-ekologisen suunnittelun toteuttamismahdollisuuksia yksityismetsissä.

Alue-ekologinen suunnittelu tarjoaa mahdollisuuden keskittää monimuotoisuuden vaalimiseen käytetyt panokset olennaisille alueille ja arvokkaimpiin elinympäristöihin, ja siten lisätä kustannustehokkuutta. Työssä tutkittiin suunnittelulaskelmissa käytettäviä tavoitteita, joilla voidaan vaikuttaa erityyppisten metsiköiden suhteelliseen sijaintiin ja siten esimerkiksi vähentää tiettyjen lajien, kuten esimerkiksi liito-oravan, elinympäristöjen pirstoutumista. Lajien elinympäristövaatimukset, suunnittelualueiden ominaisuudet sekä metsänomistajien tavoitteet vaihtelevat, joten suunnittelussa sovellettavien menetelmien on oltava helposti muunneltavia ja ominaisuuksiltaan monipuolisia.

Metsien sirpaleisen omistusrakenteen vuoksi yksityismetsien alue-ekologinen suunnittelu olisi toteutettava useita tiloja kattavalla alueella, ja siten, että suuri osa alueen metsänomistajista olisi halukkaita osallistumaan suunnitteluun. Tällöin huomioidaan sekä omistajien tiloilleen asettamat tavoitteet että alueelle yhteisesti sovitut ekologiset tavoitteet. Väitöskirjatutkimuksessa vertailtiin vaihtoehtoja, joissa tietyn suunnittelualueen metsäalasta suojeltiin 10 prosenttia, mutta suojeltujen alueiden kokoa, muotoa ja sijoittelua vaihdeltiin. Keskeinen tulos oli suojelun aiheuttamien taloudellisten menetysten epätasainen jakautuminen tilojen välillä. Erityisesti pienet tilat menettivät usein huomattavan osan hakkuutuloistaan yhdenkin tärkeän ekologisen kohteen osuessa niille. Suojelualueita sijoiteltaessa tulisikin alueiden laadun lisäksi tarkastella vaikutusten tasaista jakautumista tilojen välillä sekä metsänomistajien tavoitteita.

Kiinnostus metsien monimuotoisuutta kohtaan on lisääntynyt ja Etelä-Suomen metsien suojelutarpeita kartoitetaan parhaillaan. Voitaisiinko alue-ekologisella suunnittelulla saavuttaa samat hyödyt helpommin kuin uusia suojelualueita perustamalla? Käytännön kokemuksia alue-ekologisesta suunnittelusta yksityismetsissä kaivataan, jotta asiaan liittyviin ongelmiin ja haasteisiin löydettäisiin toimivia ratkaisuja.

Lisätietoja: Mikko Kurttila puh. 09-8570 5804, sähköposti: mikko.kurttila@metla.fi


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Tiedotus Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 051 sähköposti: info@metla.fi