[METLA Tiedote]
25.10.2000

Metsäsektorin suhdannekatsaus 2000-2001

Metsäsektorilla menee hyvin tänä ja ensi vuonna

Maailmantalouden hyvän kehityksen myötä metsäteollisuuden kasvuvauhti voimistuu.. Tuotannon määrät kasvavat tänä ja ensi vuonna uusille ennätystasoille. Sahateollisuuden vientihinnat nousevat ensi vuonna 3 prosenttia ja paperi- ja kartonkiteollisuuden hinnat 10-12 prosenttia. Metsäteollisuuden puuntarve kasvaa vuonna 2001 noin 4 prosenttia ja kantohinnat nousevat 1-5 prosenttia puutavaralajista riippuen. Yksityismetsien nettotulos nousee myös huippulukemiin. Epävarmuutta ennusteeseen aiheuttaa erityisesti se, missä mitassa öljyn hinnan nousu heikentää maailmantalouden kehitystä ensi vuonna.

Metsäteollisuuden tuotanto ennätystasolla
Suomen metsäteollisuuden vientimaiden viennin arvolla painotetun talouden kasvun ennustetaan tänä ja ensi vuonna olevan vajaat 4 prosenttia eli selvästi parempi kuin viime vuonna (2,7%). Viimeksi kasvuvauhti oli yhtä nopeaa 1980-luvun lopulla. Hyvä talouskehitys yhdessä heikon euron tuoman kilpailukyvyn kanssa siivittää metsäteollisuuden viennin ja tuotannon uusiin ennätyslukuihin tänä ja ensi vuonna. Paperi- ja kartonkiteollisuuden tuotanto kasvaa ensi vuonna runsaat 4 prosenttia, jolloin kokonaistuotanto on noin 14,4 miljoonaa tonnia. Vientikysynnän lisäksi kotimaassa vilkkaana jatkuva rakentaminen lisää sahatavaran kysyntää ja ensi vuonna sahateollisuuden tuotanto nousee 3 prosentilla runsaaseen 14 miljoonaan kuutiometriin. Tuotannon kasvuluvut eivät kuitenkaan ole ennätyksellisiä - havusahatavaran tuotanto kasvoi 1990-luvulla keskimäärin noin 6 prosenttia ja paperi- ja kartonkiteollisuuden tuotanto noin 4 prosenttia.

Vientihinnat nousussa
Suomen massa- ja paperituotteiden vientimarkkinoille tulee vain vähän uutta kapasiteettia. Tämä heijastuu myös hintoihin, ja paperituotteiden markkamääräiset vientihinnat nousevat tänä ja ensi vuonna keskimäärin noin 12 prosenttia. Massa- ja paperiteollisuuden reaalisen viennin arvon ennakoidaan nousevan tänä vuonna noin 14 prosenttia ja ensi vuonna vajaat 15 prosenttia. Viime vuosikymmenen parhaimpana vuonna 1997 luku oli peräti 17 prosenttia. Sahatavaran vientihinnat nousevat kuluvana vuonna 9 prosenttia. Ensi vuonna hintojen nousu jää 3 prosenttiin, kun muun muassa Venäjän ja Baltian sahatavaran sekä kilpailevien materiaalien tarjonta lisääntyy.

Metsäteollisuus tekee hyvää tulosta
Paperi- ja kartonkiteollisuuden sekä sahatavarateollisuudessa käyntiasteet ovat tänä vuonna erittäin korkeita, 95-99 prosenttia toimialasta riippuen. Ensi vuonna ne edelleen hieman nousevat. Stora Enson, UPM-Kymmenen ja Metsäliiton tulos (ilman myyntivoittoja, satunnaiseriä ja veroja) oli viime vuonna noin 13 miljardia markkaa. Tänä vuonna tuloksen arvioidaan kohoavan reilusti yli 20 miljardin markan ja ensi vuonna vielä hieman kuluvaa vuottakin suuremmaksi.

Kantohintojen nousu maltillista
Metsäteollisuuden korkea tuotanto näkyy myös suurina hakkuina - markkinahakkuiden kokonaismäärä nousee tänä vuonna noin 58 miljoonaan kuutiometriin. Kantohintojen nousu on ollut voimakkainta kuusitukissa, jonka hinta kohoaa tänä vuonna 10 prosenttia. Mänty- ja koivukuidun hinnat eivät nouse kuluvana vuonna, mutta kuusikuidun hinta nousee nimellisesti 4 prosenttia. Vuonna 2001 markkinahakkuissa tultaneen saavuttamaan jälleen uusi ennätys, noin 60 miljoonaa kuutiometriä. Myös tuontimäärien ennustetaan nousevan jälleen uudelle ennätystasolle, 14,4 miljoonaan kuutiometriin. Ensi vuonna tukkipuun hinnat nousevat 1-4 prosenttia ja kuitupuun 2-5 prosenttia.Yksityismetsien bruttokantorahatulojen ennustetaan kasvavan tänä vuonna noin 12 prosenttia eli runsaaseen 10 miljardiin markkaan. Ensi vuonna ne nousevat vielä noin 6 prosentilla lähes 11 miljardiin markkaan. Reaalisesti nämä luvut merkitsevät kaikkien aikojen ennätystä yksityismetsien kantorahatuloissa.

Yksityismetsien nettotulos huippulukemiin
Yksityismetsätalouden puuntuotannon nettotulos oli noin 600 markkaa hehtaarilta vuonna 1999. Alueellinen vaihtelu oli tosin suurta: Etelä-Suomessa nettotulos oli nelinkertainen Pohjois-Suomen verrattuna. Uusi vuosituhat alkaa yksityismetsätaloudessa historiallisen korkeilla nettotuloksilla - yli 700 mk/ha. Ensi vuonna tulojen lisääminen ei kuitenkaan onnistu nyt käytössä olleella reseptillä, kuusitukkileimikoiden hakkuiden lisäämisellä. Silti puuston rahaksi muuttaminen näyttää jatkuvan vilkkaana, eikä edes kustannusten nousu estä uusien nettotulosennätysten syntyä. Mikäli koti- ja vientimarkkinoiden kehitys jatkuu ennustusten mukaisesti, nettotulos Etelä-Suomessa nousee jo lähelle 1000 markkaa hehtaarilta.

Metsäsektorin suhdannekatsauksen erityisaiheet
Metsäsektorin suhdannekatsaus 2000-2001 sisältää suhdannekuvan lisäksi tutkijoiden puheenvuoroja mm. seuraavista erityiskysymyksistä: 1. Mitä metsäteollisuusyritysten pörssikurssit kertovat? 2. Metsätalouden kannattavuuden mittaamisen ongelmat 3. Etelä-Suomen metsien suojelun haasteet 4. Metsänomistusrakenteen muutos 1990-luvulla

Lisätietoja: Metla, erikoistutkija, VTT Lauri Hetemäki, puh. 09-857 05 729 / Lauri.Hetemaki@metla.fi


Metla Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/