[METLA Tiedote]
21.6.2000

Sahayritykset näkevät tulevaisuuden valoisana

Suuret työvoimakustannukset haittaavat kuitenkin kehitystä

Valtaosa Suomen pienistä ja keskisuurista sahoista uskoo liikevaihdon, kannattavuuden ja vakavaraisuuden myönteiseen kehittymiseen, vaikka sahojen keskinäinen kilpailu on kovaa ja työvoimakustannukset suuria. Tämä käy ilmi Metsäntutkimuslaitoksessa juuri ilmestyneestä tutkimuksesta.

Muita ongelmia sahoilla ovat erityisesti tiedon hankkiminen ja käsitteleminen, yhteistyön ja verkostoitumisen puutttuminen yritysten välillä sekä markkinointitaidon puute. Haittoina koetaan myös rahoitusvaikeudet, toimialan suhdanneriippuvuus ja yritysten riippuvuus yksittäisistä asiakkaista.

Sahayrittäjistä 30 prosenttia aikoo laajentaa toimintaansa joko kotimaassa tai ulkomailla. Kuitenkin yli puolet katsoo, että heillä ei ole riittävästi tietoa toiminnan laajentamiseen edes kotimaassa. Ulkomaille laajennettaessa ongelmina pidetään tiedonpuutteen lisäksi vientiagenttien puutetta, vähäistä kielitaitoa sekä muiden maiden tapojen osaamattomuutta. Tärkeimpinä tiedonlähteinä sahayrittäjät pitävät perhettä ja ystäviä sekä asiakkaita.

Tärkeimpinä kilpailukeinona pidetään laatua ja hintaa. Yli puolet kyselyyn vastanneista oli saanut sahayrityksen toimintaan liittyvää koulutusta. Tietotekniikan hyödyntäminen, varsinkin piensahoilla, on hyvin vajavaista. Yhteistyön merkitystä ei ole vielä sisäistetty ja sahojen verkostot ovatkin heikosti kehittyneitä.

Suomessa on yhteensä noin 2500 sahaa. Vuonna 1998 sahatavaran tuotanto oli 11,4 miljoonaa kuutiometriä, josta vientiin meni 73 prosenttia. Kyselytutkimukseen osallistuneista sahoista 60 prosenttia toimi sivutoimisena sahana päätoimenaan maa- ja/tai metsätalous. 20 prosenttia vastaajista ilmoitti päätoimekseen puun jatkojalostuksen (höyläys, hirsitalojen rakentaminen).

Nettotuloksella tarkasteltuna sahalaitosten kannattavuus on ollut heikko, mutta vuodesta 1994 lähtien sahat ovat tehneet parasta tulosta viimeisen 20 vuoden aikana. Sahatoimialan vakavaraisuus ei ole kovin hyvä; omavaraisuusaste on 10 - 20 prosenttia ja suhteellinen velan määrä noin 70 prosenttia liikevaihdosta. Vakavaraisuus on kuitenkin parantumassa vähitellen.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.
Lisätietoja: Leena Petäjistö, Metla, puh. (09) 8570 5751, sähköposti: leena.petajisto@metla.fi
Ashley Selby, Metla, puh. (09) 8570 5742, sähköposti: ashley.selby@metla.fi
Pekka Mäkinen, Metla, puh. (09) 8570 5345, sähköposti: pekka.makinen@metla.fi
Julkaisu: Petäjistö, L., Selby, A., Mäkinen, P. 2000. Yrittäjyys pienillä ja keskisuurilla sahoilla. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 773.

Metla Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/