[METLA Tiedote]
7.11.2000

Ulkoilijat viihtyvät vaihtelevissa metsissä

- Metsän virkistyskäyttö entistä keskeisempää metsien hoidossa

Metsien virkistyskäyttö ja ulkoilijoiden arvostukset ovat nousemassa yhä keskeisemmälle sijalle metsien hoidossa. Metsäntutkimuslaitoksen tekemästä tutkimuksesta käy ilmi, että ulkoilijat viihtyvät vaihtelevissa metsissä. Metsän ikä vaikuttaa metsän arvostukseen virkistyskäytössä enemmän kuin metsänhoitotapa tai pääpuulaji. Varttuneista metsistä pidettiin enemmän kuin nuorista metsistä, kertoo Metlan tutkija Eeva Karjalainen. Valokuviin pohjautuvassa kyselytutkimuksessa tarkasteltiin ulkoilualueiden kävijöiden arvostuksia metsänhoidon suhteen.

Ulkoilijat pitivät erilaisten metsiköiden vaihtelua tärkeänä. Tämän vuoksi suurin osa kyselyyn vastanneista toivoi, että alueella olisi myös sellaisia metsiköitä, joista he eivät itse erityisesti pitäneet.

Vanhoja hoidettuja kuusimetsiä arvostettiin yhtä paljon kuin vanhoja mäntymetsiä. Vanhoista mäntymetsistä pidettiin aina riippumatta siitä, oliko niitä hoidettu vai olivatko ne luonnontilaisia. Sen sijaan kuusivaltaisissa metsissä lahopuut ja kaatuneet puut alensivat arvostusta. Tämä johtunee siitä, että varttuneet luonnontilaiset ja kevyesti hoidetut kuusikot saattoivat olla huonokuntoisen ja ränsistyneen tuntuisia, kun taas kaikki varttuneet mäntymetsät olivat suhteellisen valoisia ja elinvoimaisen näköisiä. Nuorissa mäntymetsissä puiden oksien karsinta ja hakkuutähteiden korjuu lisäsivät arvostusta.

Metsän arvostusta lisäsivät myös liikkumisen ja suunnistautumisen helppous sekä luonnon monipuolisuus ja visuaalinen monimuotoisuus, joka tarkoittaa, että metsä tarjoaa paljon erilaista nähtävää ja tutkittavaa, kuten mielenkiintoisia yksityiskohtia.

Kyselytutkimukseen osallistuneiden vastaajien taustatekijöistä luonnonsuojeluasenne vaikutti maisemien arviointiin eniten. Odotetusti luonnonsuojelijat pitivät muita vastaajia enemmän luonnontilaisista metsistä. Jonkin verran maisemien arviointiin vaikutti myös vastaajan sukupuoli. Sen sijaan vastaajan iällä ja koulutuksella ei juuri ollut merkitystä eikä myöskään sillä, omistiko vastaaja itse metsää tai miten usein hän harrasti ulkoilua.

Tutkimus tehtiin Helsingin kaupungin omistamilla ulkoilualueilla Nuuksion järviylängöllä, noin 30-40 kilometriä Helsingin keskustasta. Alueet ovat vilkkaassa käytössä, niillä ulkoilee noin 400 000 ihmistä vuodessa.

 
HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja: MMM Eeva Karjalainen p. (09) 8570 5776, eeva.karjalainen@metla.fi
Julkaisu: Saarinen, J., & Raivo, P.J., (toim.) 2000. Metsä, harju ja järvi: näkökulmia suomalaiseen maisematutkimukseen ja –suunnitteluun. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 776.


Metla Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/