[METLA Tiedote]
20.9.2000

METSÄKONEYRITYKSET HALUTTOMIA KORJAAMAAN ENERGIAPUUTA

Metsäkoneyrittäjät eivät ole halukkaita energiapuun korjuuseen nykyisellä palkka- ja kustannustasolla, kun *ainespuun korjuuta on riittävästi tarjolla. Toiminnan yleisenä laajentamista rajoittavana tekijänä pidettiin *energiapuuksi soveltuvien leimikoiden riittävyyttä. Energiapuun korjuulla ei myöskään havaittu olevan vaikutusta metsäkoneyrittäjän työllisyysasteeseen. Tämä ilmenee Metlassa juuri valmistuneesta tutkimuksesta, jonka tekijöinä ovat Pekka Mäkinen (Metla) ja Mikko Jäkälä (Koneyrittäjien liitto ry).

Pääpaino perinteisten metsäkoneyrittäjien toiminnassa on tulevaisuudessakin ainespuunkorjuussa, mutta energiapuusta saattaa tulla merkittävä sivuartikkeli. Energiapuun määrien kasvaessa riittävästi alalle syntynee runsaammin yrittäjiä, joiden toiminta-ajatuksena on metsäenergian tuottaminen.

Kun energiapuun korjuu laajentuu merkittävästi, metsänomistajien ei uskota antavan lupaa hakkuutähteen talteenottoon ilman erillistä korvausta. *Hakkuutähdehake on tällä hetkellä metsähakkeista kilpailukykyisintä ja energiapuun korjuun ennustettu kasvu painottuukin ainakin ensivaiheessa hakkutähteen talteenottoon.

Energiapuun korjuu vaikeuttaa ainespuun korjuuta

Vaikka hakkuutähteen korjuu voidaankin toteuttaa ainespuun korjuussa käytettävällä metsäkonekalustolla, vaatii se kuitenkin muutoksia normaaliin työskentelytapaan. Hakkuutähdehakkeen tuotantoketju vaatii hakkuuta kasoihin. Kasoihin hakkuussa yrittäjät pitävät suurimpana ongelmana rungon käsittelyä normaalia kauempana hakkuukoneen ohjaamosta. Metsäkuljetuksessa suurimpina ongelmana pidetään puolestaan puutavaralajien erillään pitämistä, mikä johtuu hakkuu-uran tilanpuutteesta. Tutkimuksessa selvitettiin metsäkoneyritysten korjaamia energiapuun määriä ja niiden vaikutusta metsäkoneyrityksen tuloihin ja yrittäjien työllisyysasteeseen. Lisäksi selvitettiin energiapuun korjuun vaikutuksia ainespuun korjuuseen sekä korjuuseen liittyviä työnvaikeustekijöitä ja koneteknisiä ongelmia.

Tutkimus tehtiin yrittäjäkunnan näkökulmasta ja siinä paneuduttiin etupäässä hakkuutähdehakkeen tuotantoketjuun. Tutkimus toteutettiin energiapuun korjuussa työskentelevien metsäkoneyrittäjien haastattelututkimuksena.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja: Vt Professori Pekka Mäkinen, Metsäntutkimuslaitos, puh. 09- 8570 5345 Projektipäällikkö Mikko Jäkälä, Koneyrittäjien liitto ry., puh. 09- 5660 123

*Termit Ainespuu: puutavaralajit, tukit ja kuitupuu, joilla muuta teollista käyttöä kuin energiantuotanto Energiapuu: ainespuuksi kelpaamaton energian tuotannossa käytettävä puuaines Hakkuutähdehake: päätehakkuualoilta oksista ja latvoista tehty hake


Metla Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/