[METLA Tiedote]
23.11.2000

 

Hinta ratkaisee metsähakkeen toimittajan - lisää kilpailua kaivataan

Viime vuosina puun käyttö energian tuotannossa on voimakkaasti kasvanut ja kasvun odotetaan vain kiihtyvän. Nykyisin metsähakkeen käytön arvioidaan olevan 0,5 miljoonaa kuutiometriä ja tavoitteeksi on asetettu vuoteen 2003 mennessä 2,5 miljoonaa kuutiometriä. Metsäntutkimuslaitos on selvittänyt äskettäin ilmestyneessä julkaisussaan, mitä vaatimuksia käyttäjät asettavat hakkeen toimittajille.

Selvitystä varten haastateltiin metsähakkeen käyttäjiä ja hakeyrittäjiä sekä metsähakkeen hankintaa harjoittavia yrityksiä. Pääasiallinen metsähakkeen käyttäjä on metsäteollisuus, mutta hakkeen käyttö lämpölaitoksilla on myös kasvussa. Puuenergian toimittajia ovat metsäteollisuusyhtiöiden puunhankintaorganisaatiot, erilliset energiapuun hankintaorganisaatiot ja metsänhoitoyhdistykset ja pk-yritysten muodostamat organisaatiot.

Hinta ratkaisee
Tutkimuksen mukaan loppukäyttäjät haluaisivat pudottaa metsähakkeen hintaa, jota pidettiin tärkeimpänä tekijänä metsähakkeen toimituksissa. Hakeyrittäjät ja hankintaorganisaatiot ennustavat kuitenkin hinnan väistämättä nousevan tulevina vuosina. Myös hakeyrittäjät olivat huolissaan kaikkein eniten metsähakkeen hinnasta, varsinkin, jos yritys oli täysin riippuvainen metsähakkeen tuottamisesta saaduista tuloista. Joidenkin hankintaorganisaatioiden ohella osa hakeyrittäjistä pitikin järkevänä, ettei metsähakkeen haketus olisi päätoimeentulo.

Turve kilpailukykyinen vaihtoehto
Loppukäyttäjät toivoivat tulevaisuudessa alalle myös lisää kilpailua. Toimittajien toivottiin olevan suurehkoja, jotta toimitusvarmuus pystyttäisiin takaamaan. Käyttäjien keskuudessa löytyi kyllä intoa hakkeen käytön lisäämiselle, mutta toisaalta turvetta pidettiin erittäin kilpailukykyisenä vaihtoehtona. Suurimpina puutteina haketoimituksissa loppukäyttäjät pitivät laatujärjestelmän puutetta, laadun epätasaisuutta, ympäristöasioiden huonoa huomioonottoa sekä toimittajien motivaatiota.

Hankintaorganisaatioiden mielestä toimitusvarmuudessa olisi parantamisen varaa. Lisäksi laatujärjestelmää kaivattiin koko ketjuun. Metsähakkeen toimittajilta odotettiin erityisesti yhteistyökykyä ja ammattitaitoa. Koska haketus tai murskaus tapahtuu yhä pääasiasiallisesti tienvarressa, erityisesti kelirikkoaika aiheuttaa kivien ja muiden epäpuhtauksien lisääntymistä hakekasoissa, mikä taas osaltaan lisää kustannuksia. Epäpuhtauksien ja kustannusten pitäminen aisoissa vaatii hakeyrittäjiltä tuota peräänkuulutettua ammattitaitoa.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja: Katja Männistö, MMM Logisware Ltd, Puh. 01046 94153, GSM 050-5320012, sähköposti: katja.mannisto@logisware.fi Pekka Mäkinen, Metla, puh. (09) 8570 5345, sähköposti: pekka.makinen@metla.fi

Julkaisu: Männistö, Katja. 2000. Asiakasyritysten asettamat vaatimukset energiapuun toimittajille. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 780. 30 sivua.


Metla Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/