[METLA Tiedote]
25.06.2000

Kupari- ja nikkelisulaton lähiympäristö pahoin saastunut Harjavallassa

Raskasmetallien myrkkyvaikutuksia voitaisiin lieventää metsänhoidollisin keinoin.

Harjavallassa sijaitsevan Outokumpu Oy:n kupari- ja nikkelisulaton lähiympäristön metsämaahan on sulaton viisikymmenvuotisen toiminnan ajalta kertynyt suuria raskasmetalli- ja rikkimääriä, vaikka viime vuosikymmenen alun tekniset parannukset tehtaalla ovatkin merkittävästi päästöjä vähentäneet. Raskasmetallien myrkkyvaikutuksia voidaan lieventää kalkitsemalla ja levittämällä metsiköihin puhdasta orgaanista kateainetta. Tämä käy ilmi MML John Deromen Metlassa valmistuneesta väitöskirjasta, joka esitetään tarkastettavaksi tänään.

Metsämaa puolen kilometrin etäisyydellä sulatosta lounaaseen on pahoin erityisesti kuparin, nikkelin ja sinkin sekä myös rikin saastuttamaa. Koko metsäekosysteemin toiminta on vakavasti häiriintynyt. Raskasmetallit ovat kertyneet pääasiassa humuskerrokseen ja vaikuttaneet suoraan haitallisesti kasvien juurten ja mykorritsojen kasvuun sekä maaperän pieneliöiden toimintaan. Ne ovat lisäksi heikentäneet maaperän ravinnetilaa tärkeiden kasviravinteiden kuten kalsiumin ja magnesium väistyessä pois humuskerroksesta.

Pohjavesi voi olla vaarassa

Pahinta kuitenkin on, että nikkeli ja etenkin sinkki näyttäisivät liikkuvan syvälle kivennäis-maakerroksiin, mikä on vakava uhka pohjaveden laadulle. Orgaanisen aineen hajotuksen ollessa pieneliöiden puuttuessa lähes täysin estynyt, pintamaan vedenpidätyskyky vähenee. Tämä heikentää puuston ja aluskasvillisuuden selviytymismahdollisuuksia sekä lisää raskasmetallien pohjaveteen huuhtoutumisen määrää.

Metsiköiden kalkitus vähensi raskasmetallien myrkkyvaikutuksia ja lievensi metsämaan ravinne-epätasapainoa, etenkin pahiten saastuneilla alueilla. Puhtaan orgaanisen kateaineen levittäminen saastuneelle metsämaalle olisi varteenotettava keino lisätä maaperän vedenpidätyskykyä sekä pieneliöiden toiminnan tehokkuutta ja myös ravinteiden vapautumista kasvien käyttöön. Kateaine vähentäisi myös eroosiota ja maaperän pölyämistä. Se nopeuttaisi täten oleellisesti alueen kasvipeitteen uudistumista ja estäisi raskasmetallien liikkumista pintamaata syvemmälle. Lähimetsien ennalllistamiseksi tulisi tehtaan savukaasupäästöjen puhdistamisen lisäksi myös pöly- ynnä muita hajapäästöjä vähentää mahdollisimman tehokkaasti.

Kahden kilometrin etäisyydellä sulatosta kaakkoon raskasmetallipitoisuudet ovat jo merkittävästi pienempiä. Sulaton vaikutus on kuitenkin todettavissa vielä kahdeksan kilometrin etäisyydellä kaakkoon.

Outokummun kuparisulatto on toiminut Harjavallassa vuodesta 1945 ja nikkelisulatto vuodesta 1960. Vuoteen 1994 asti sulaton savupäästöt sisälsivät huomattavia määriä raskasmetalleja ja rikkidioksidia.

 
HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja: MML John Derome, Metlan Rovaniemen tutkimusasema p. 040 547 5784 tai p. 016-336 4345.

Julkaisu: Derome, J. Effects of heavy-metal and sulphur deposition on the chemical properties of forest soil in the vicinity of a Cu-Ni smelter, and means of reducing the detrimental effects of heavy metals. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 769.


Metla Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/