[METLA Tiedote]
17.05.2000

Menestyneillä metsäpalveluyrityksillä usein vain yksi varma asiakas

Menestyneen metsäpalveluyrityksen takana on hyvä liikeidea ja onnistunut asiakashankinta. Tämä käy ilmi Metsäntutkimuslaitoksessa tehdystä tutkimuksesta.

Metsäpalveluyritykset ovat pienyrityksiä, jotka tarjoavat metsänhoidon, perusparannuksen, metsäsuunnittelun ja puunkorjuun palveluita. Viime vuosina uusia metsäpalveluyrityksiä on perustettu runsaasti, nykyisin niiden lukumääräksi arvioidaan 500. Yritysten liikevaihdot ovat 100 000 – 300 000 markan tasolla, tosin suurimpien metsäpalveluyritysten liikevaihdot kohoavat useisiin miljooniin markkoihin.

Tutkimuksessa kartoitettiin metsäpalveluyritysten menestymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Yritysten joukosta voitiin erottaa omiksi ryhmikseen menestyneimpien yritysten ryhmä ja heikommin menestyneiden ryhmä.

Menestyneimpien yritysten päätoimiala on yleensä jokin muu kuin hakkuu, esimerkiksi puukauppa tai metsätalouden suunnittelu- tai mittauspalvelut. Heikompien yritysten päätoimiala on sen sijaan useimmiten hakkuu.

Menestyneet yritykset ovat löytäneet yhden varman asiakkaan, jonka kanssa ne aikovat myös jatkossa työskennellä. Useimmiten tämä pääasiakas on suuri puunhankintayritys tai metsänhoitoyhdistys. Heikommat yritykset eivät ilmeisesti ole löytäneet yhtä, varmaa ja kannattavaa asiakasta. Näillä yrityksillä onkin voimakas halu etsiä jatkossa uusia asiakkaita. Toisaalta menestyvien yritysten keskittymisessä yhteen asiakkaaseen liittyy tietenkin myös riskejä.

Menestyvissä yrityksissä työskentelee yrittäjän lisäksi keskimäärin kaksi palkattua työntekijää, kun taas heikommissa yrityksissä ei ole ulkopuolista vakinaista henkilöstöä. Kirjanpito hoidetaan heikommin menestyneissä yrityksissä valtaosin itse, menestyvien yritysten kirjanpidosta huolehtii useimmiten tilitoimisto.

Monen metsäpalveluyrityksen perustamisen oli laukaissut työttömyys tai sen uhka. Yrityksen perustamista metsäpalveluyrittäjät eivät ole katuneet. Myös heikommin menestyneet olisivat valmiita ryhtymään uudelleen yrittäjiksi, mikäli he nyt joutuisivat tai saisivat tehdä uudelleen yrityksen perustamispäätöksen.

Tutkimuksesta saatua tietoa voidaan käyttää hyväksi muun muassa pyrittäessä helpottamaan uusien metsäpalveluyritysten perustamista ja suunniteltaessa koulutusta nykyisille yrittäjille. Koulutusta kaivataan etenkin markkinoinnissa, taloushallinnossa ja tietotekniikassa.

 
HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

 

Lisätietoja: MMT, tutkija Kalle Kärhä; puhelin: (09) 8570 5354, 050 5291 598; sähköposti: kalle.karha@metla.fi

Julkaisu: Kärhä, K., Mäkinen, P. & Salo, E. 2000. Metsäpalveluyrityksen menestyminen ja siihen vaikuttavat tekijät. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 768. Tilaukset: Metla/kirjasto, p. (09) 8570 5580, f. (09) 8570 5582.


Metla Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/