[METLA Tiedote]
31.10.2000

Hakkuumahdollisuudet täyskäyttöön?

Kansallisen metsäohjelman (KMO, 1999) tavoitteena on, että ainespuun hakkuut kohoaisivat vuoteen 2010 mennessä 63-68 miljoonaan kuutiometriin vuodessa. Metlan äskettäin julkistaman metsäsektorin suhdannekatsauksen mukaan markkinahakkuiden kokonaismäärä noussee tänä vuonna 58 miljoonaan kuutiometriin. Alueelliset metsäkeskukset tarkistavat parhaillaan omia metsäohjelmiaan sekä niissä asetettuja hakkuutavoitteita. Tarkistustyötä varten Metla on laskenut tuoreimman metsävaratiedon pohjalta alueellisia ja valtakunnallisia hakkuumahdollisuusarvioita, jotka ovat saatavissa suoraan internetistä: http://www.metla.fi/metinfo/mela/hakkuut

Näiltä internet-sivuilta löytyvät tällä hetkellä kolmen eri puuntuotantovaihtoehdon mukaiset arviot hakkuumahdollisuuksista. Ensimmäisessä vaihtoehdossa hakkuiden määrä säilyy jatkossakin vuosien 1994-1998 keskimääräisellä tasolla, noin 54 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Tämän vaihtoehdon tuloksena on puuvarannon ja hakkuumahdollisuuksien kasvu lähivuosina. Toisessa vaihtoehdossa metsistä korjataan ensimmäisellä kymmenvuotiskaudella kaikki metsänhoitosuositusten mukaan hakattavissa oleva puu, jolloin käyttöpuuta voitaisiin hakata 94 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Tällaiset hakkuut johtaisivat kuitenkin puuvarannon ja hakkuumahdollisuuksien pienenemiseen seuraaviksi vuosikymmeniksi. Kolmannessa vaihtoehdossa hakataan vain kestävyyden sallima enimmäismäärä.Tämä metsäkeskuksittain lasketun suurimman jatkuvasti hakattavissa olevan käyttöpuumäärän arvio on ensimmäiselle kymmenvuotiskaudelle yhteensä 69 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

Vuosina 1994-1998 toteutuneet hakkuut ovat koko maassa noin 80 prosenttia ensimmäisen kymmenvuotiskauden suurimman kestävän hakkuumäärän arviosta. Alueellisesti hyödyntämisaste vaihtelee 57 prosentista 92 prosenttiin. Hakkuut ovat olleet selvästi kuusipainotteisempia kuin suurimman kestävän hakkuumäärän arviossa. Laskelmien mukaan kuusen hakkuumahdollisuudet ovat täydessä käytössä ainakin keskisen ja itäisen Suomen metsäkeskusten alueella.

Esitetyt arviot perustuvat oletuksiin, että metsänhoito, puuntuotantoon käytettävissä oleva metsäala sekä puuston kasvuun vaikuttavat tekijät ja puiden reagointi kasvutekijöihin eivät muutu. Puuntuotannossa olevan metsän siirtäminen metsätaloustoiminnan ulkopuolelle tai esimerkiksi avohakkuista ja harvennuksista luopuminen vähentävät hakkuumahdollisuuksia. Kaikissa laskelmissa oletettiin, että päätehakkuiden jälkeen metsänuudistamisessa - luontaisesti, kylväen tai istuttaen - ei viivytellä. Myös taimikonhoitotyöt oletetaan tehtävän suositusten mukaisesti. Metsien hakkuumahdollisuudet pienenevät tässä esitetyistä, jos metsänhoitotöissä viivytellään tai nuoret metsät jäävät hoitamatta.

Laskelmat on tehty Metsäntutkimuslaitoksesessa kehitetyllä MELA-ohjelmistolla, jota on käytetty muun muassa KMO:n valmistelutyössä. Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin metsäkeskusten alueella laskelmat perustuvat vuoteen 1996 laskennallisesti ajantasaistettuun valtakunnan metsien 8. inventoinnin aineistoon. Muiden metsäkeskusten laskelmissa käytettiin valtakunnan metsien 9. inventoinnin aineistoa.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja: Tuula Nuutinen, Metla, Joensuun tutkimusasema, (013) 251 4043 Olli Salminen, Metla, Helsingin tutkimuskeskus, (09) 8570 5539

http://www.metla.fi/metinfo/mela/hakkuut


Metla Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/