[METLA Tiedote]
28.3.2000

Metsäntutkijat huolissaan Kostamuksen rautapellettitehtaan päästöistä

Kostamuksen rautapellettitehdas lähellä Suomen rajaa päästää piipuistaan ilmaan edelleen suuria määriä rikkiä, vaikka sen rikkipäästöt ovatkin 1990-luvun loppua kohden vähentyneet kolmanneksella. Rikkilaskeuman määrä 10-20 kilometrin säteellä tehtaasta on niin suuri, että saattaa aiheuttaa pitkällä aikavälillä muutoksia alueen metsäekosysteemissä. Tämä käy ilmi Metlan yhdessä venäläisten tutkijoiden kanssa tekemästä tutkimuksesta.

Kainuussakin kaikkein karuimmilla metsämailla rikkilaskeuma saattaa ylittää ns. kriittiset raja-arvot. Sillä voi ajan mittaan olla haitallisia vaikutuksia kaikkein herkimpien eliölajien olemassaoloon, mikäli päästöjä ei saada kuriin. Toistaiseksi kuitenkaan Kainuussa ei ole maaperässä eikä männiköiden kunnossa tai kasvussa tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka voitaisiin selvästi yhdistää rikkilaskeuman aiheuttamiksi, kertoo tutkija Jarmo Poikolainen Metlan Muhoksen tutkimusasemalta. Pellettitehtaan päästöt nostavat kokonaisrikkilaskeumaa Kainuussa pääasiassa sen itäosissa, mutta sielläkin laskeuma jää pienemmäksi kuin eteläisimpään Suomeen tuleva rikkilaskeuma.

Kostamuksessa pellettitehtaan rikkipäästöistä suurin osa laskeutuu maahan 15 kilometrin säteellä tehtaasta, mikä näkyy mm. sammalten, humuksen ja maaveden selvästi tausta-aluearvoja korkeampina rikkipitoisuuksina. Aivan tehtaan lähellä on todettu myös puuston kunnon heikkenemistä, neulasten soluvaurioita ja muutoksia maaperän pieneliöstössä. Maaperässä tehtaan läheisyydessäkään ei kuitenkaan todettu selvää happamoitumista, mikä selittyy tehtaan suurten kalkkipäästöjen neutraloivalla vaikutuksella.

Raskasmetalleista erityisesti rautalaskeuma on melko suuri tehtaan välittömässä läheisyydessä. Rauta näkyy myös Kainuussa, mutta vain aivan itäisimmissä osissa ja vain lievästi kohonneina pitoisuuksina. Metsien terveyden kannalta rauta ei ole rikkiin verrattava uhka. Yleisesti ottaen raskasmetallilaskeuma on Kainuussa alhainen.

Tutkijat tähdentävät, että savukaasujen puhdistuslaitteet tulisi pikimmiten saada tehtaan piippuihin alentamaan rikkilaskeumaa. Savukaasujen puhdistus alentaisi rikkilaskeumaa laajoilla alueilla rajan molemmin puolin. Alun perin tämän tutkimuksen tarkoituksena oli nimenomaan selvittää uusien suodatinlaitteiden toiminnan tehokkuutta.

Julkaisu: Poikolainen, Jarmo ja Lippo, Harri (toim.) 2000. Kostamuksen rautapellettitehtaan päästöjen vaikutus laskeumaan Kostamuksen ympäristössä ja Kainuussa. 33 s. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 759.

Lisätiedot: tutkija Jarmo Poikolainen, Metla/ Muhoksen tutkimusasema, p. (08) 531 2253, sähköposti Jarmo.Poikolainen@metla.fi


Metla Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/