[METLA Tiedote]
9.11.2000
Helsingin tutkimuskeskus
Kannuksen tutkimusasema

 

A'WOT - Suomalaiset metsäntutkijat kehittivät uuden strategisen suunnittelun työvälineen

 

A'WOT on kahden varsin laajalti eri aloilla käytetyn suunnittelumenetelmän, analyyttisen hierarkiaprosessin (AHP) ja SWOT-tekniikan yhdistelmä ja se soveltuu apuvälineeksi sovellusalasta riippumatta useisiin tilanteisiin, joissa perinteisesti on käytetty SWOT-analyysiä. Tämän uuden strategiseen suunnitteluun tarkoitetun päätösanalyysimenetelmän ovat kehittäneet Metlan tutkijat Mauno Pesonen ja Mikko Kurttila, Metlan Kannuksen tutkimusaseman johtaja, Jyrki Kangas sekä Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun yliopettaja Miika Kajanus.

A' WOTia voidaan käyttää mitä moninaisempiin strategisiin päätöksentekotilanteisiin. Metsäsuunnittelun lisäksi sitä voidaan soveltaa mm. kaavoituksessa ja maankäytön suunnittelussa, eri alojen yritysten strategiaprosesseissa ja hallinnon kehittämisen tehtävissä. Testeissä A' WOT on todettu monipuoliseksi ja strategista päätöksentekotilannetta oivasti valaisevaksi menetelmäksi. Se on saanut osakseen jo myös kansainvälistä kiinnostusta.

Tavanomaisen SWOT-analyysin heikkous on, että sen tulokset jäävät helposti irrallisiksi vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien ja uhkien toteamiseksi ilman yhteyttä varsinaiseen päätöksentekoon. A' WOTin avulla normaali SWOT-analyysi saadaan paremmin liitettyä varsinaiseen strategiseen päätöksentekoon. Siinä SWOT-analyysi jalostetaan päätöksentekoon vaikuttavien seikkojen kvantitatiiviseksi vertailuksi. A' WOTia käyttäen voidaan vaihtoehtoiset strategiset päätökset asettaa SWOT-analyysin näkökulmasta paremmuusjärjestykseen sekä tehdä tarkasteluja eri vahvuuksien, mahdollisuuksien jne. korostamisen merkityksestä strategisissa valinnoissa.

Menetelmän testiin ja jatkokehittämistarpeiden määrittelyyn osallistui Metsähallituksesta viestintäpäällikkö Petri Heinonen. Tuloksena Metsähallituksen Länsi-Suomen luonnonvarasuunnittelun aineistolla tehdyssä analyysissä oli ns. virkistyskäyttöstrategian valinta metsien käytössä. Se todettiin kokonaisuutena parhaiten metsätalouden ekologiset, taloudelliset ja sosiokulttuuriset vaatimukset täyttäväksi. A'WOTia on testattu myös suomalaisen metsäteollisuuden investointistrategioiden vertailussa Yhdysvalloissa.

Menetelmä sekä sen sovellutus Metsähallituksen luonnonvarasuunnitteluun julkaistaan lähiaikoina kansainvälisesti arvostetussa metsätieteen lehdessä Forest Science, joka ilmestyy Yhdysvalloissa. Suomalaiset metsäntutkijat ovat jo ennestään olleet kansainvälisesti tunnustettuja AHP-menetelmän käyttäjiä ja kehittäjiä. Nyt valmistunut tutkimus vahvistaa entisestään tiedemiestemme asemaa strategisen metsäsuunnittelun kehittämisen eturintamassa.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja: dosentti Mauno Pesonen, tutkimusaseman johtaja Jyrki Kangas,

Julkaisu (tulossa): Pesonen, M., Kurttila, M., Kangas, J., Kajanus, M., and Heinonen, P. 2000. Assessing the Priorities among Resource Management Strategies at the Finnish Forest and Park Service. Forest Science. Accepted for publication.


Metla Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/