[METLA Tiedote]
16.6.2000

METSIEN SUOJELUN LISÄÄMINEN AIHEUTTAISI MERKITTÄVIÄ TALOUDELLISIA SEURAUKSIA

Etelä-Suomen metsien suojelun taloudelliset vaikutukset voivat olla yllättävän suuret. Edes raakapuun tuonnilla ei kyettäisi kuin osittain korvaamaan kotimaan puuntarjonnan väheneminen, jolloin metsäteollisuuden tuotanto pienenisi ja kotimaisen raakapuun hintataso nousisi. Tämä saattaa ajan mittaan heikentää metsäteollisuutemme kansainvälistä kilpailukykyä.

Tulokset on saatu Metlassa juuri valmistuneesta tutkimuksesta, jossa tarkastellaan metsien suojelun lisäämisen vaikutuksia (a) puuntuotantoon ja suojelukorvausten määrään, (b) teollisuuden toimialojen tuotantoon, työllisyyteen ja raakapuun tuontiin sekä (c) kantohintoihin, hakkuumääriin ja metsäteollisuuden tuotantoon. Tutkimus on ensimmäinen Etelä-Suomen metsien suojelun lisäämisen taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia tarkasteleva selvitys.

Nettokantorahatulojen menetykset riippuvat suojeltavien metsien puustosta

Etelä-Suomen metsien lisäsuojelun metsänomistajille aiheuttamat taloudelliset menetykset riippuisivat suuresti siitä, oletetaanko suojelun kohteena olevien metsien jakaantuvan tasaisesti eri ikäluokkiin vai olisivatko ne kokonaisuudessaan päätehakkuukypsää puustoa. Joka tapauksessa tulonsiirrot olisivat miljardiluokkaa, jokainen prosentin lisäys suojeltua yksityismetsää aiheuttaisi valtiolle yli kahden miljardin markan korvausvelvoitteen.

Tuontipuun saatavuus ratkaisevaa kansantaloudellisten ja työllisyysvaikutusten kannalta

Metsien suojelun kansantaloudellisia ja työllisyysvaikutuksia arvioitiin panos–tuotos -mallin avulla laskemalla hakkuiden pysyvien menetysten suoria ja kerrannaisvaikutuksia. Kansantaloudellisia vaikutuksia voidaan pitää melko suurina. Siinäkin tapauksessa että puuntuonti osittain korvaisi kotimaan puuntarjonnan vähentymistä, kansantalouden vuotuinen arvonlisäys supistuisi 1,4 miljardia markkaa, vienti vähenisi 1,1 miljardia markkaa ja työpaikkoja menetettäisiin 3000.

Vaikutukset puumarkkinoihin tuntuvia

Tutkimuksen puumarkkinoita käsittelevässä osassa rakennettiin tilastoaineistoon perustuva malli, jonka avulla simuloitiin metsien suojelun aiheuttamia vaikutuksia puumarkkinoilla. Laskelmissa otettiin huomioon yksityismetsien puun tarjonta ja kysyntä, yksityismetsien puuston kasvu, metsäteollisuuden tuotanto sekä raakapuun tuonti. Vaikutukset todettiin merkittäviksi sekä kuitupuu- että tukkipuumarkkinoilla. Pitkällä aikavälillä puun tarjonta supistuisi, hintataso kohoaisi ja metsäteollisuus korvaisi vähenevää kotimaista puun tarjontaa vain rajoitetusti lisäämällä puun tuontia ulkomailta. Tuloksia voidaan tulkita niin, että metsäteollisuustuotannon kapasiteetin käyttöaste laskee.

Lisätiedot: MMT Heikki Pajuoja, Metsäntutkimuslaitos. Puh. (09) 857 05 727, e-mail: heikki.pajuoja@metla.fi

Julkaisu (ilmestyy kesäkuun lopussa): Leppänen, J., Linden, M., Uusivuori, J., Toropainen, M. ja Pajuoja, H. 2000. Metsien suojelun taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 775. 119 s. ISBN 951-40-1735-8, ISSN 0358-4283.


Metla Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/