[METLA Tiedote]
15.6.2000

Metlassa on juuri ilmestynyt julkaisu 'Kilpailu puu- ja vientimarkkinoilla', se kuuluu osaltaan laajaan tutkimushankkeeseen 'Julkinen tuki ja kilpailu metsäalalla'.

Tukkipuumarkkinat kuitupuumarkkinoita kilpailullisemmat - erot näyttäisivät syntyneen 1990-luvulla

Metsäsektorin kilpailuolosuhteita koskevaa tutkimustietoa on Suomessa ollut verraten vähän tarjolla, vaikka metsäsektorin merkitys kansantaloudelle esimerkiksi vientitulojen tuojana on huomattava. Kilpailu puu- ja vientimarkkinoilla -kirjaan on koottu tutkijoiden kilpailuteemaa käsitteleviä tutkimusartikkeleita raakapuumarkkinoista ja metsäteollisuuden vientimarkkinoista. Kirjassa luodaan myös historiallinen katsaus raakapuumarkkinoiden toimintaan vaikuttaneista instituutioista.

Suomen metsäsektorin eri osamarkkinoiden, erityisesti raakapuumarkkinoiden, toimivuudesta keskustellaan jatkuvasti julkisuudessa. Esilläolevia kysymyksiä ovat mm. määräytyvätkö puun markkinahinta ja osto- ja myyntimäärät kilpailullisesti vai näkyykö puun hinnassa markkinaosapuolten välisten neuvottelujen tai ostajien keskittymisen vaikutus. Mielenkiinnon kohteena on myös ollut puun tuonnin vaikutus kotimaan puumarkkinoihin.

Kirjan tutkimustulosten perusteella on vaikea tehdä selviä johtopäätöksiä siitä, millainen kilpailu kotimaan raakapuumarkkinoilla vallitsee. Merkkejä epätäydellisyyksistä kuitenkin löytyy. Havukuitupuun markkinoilla havaittiin alueellisia eroja, kun taas havutukkipuiden markkinoilla alueelliset erot hinnoissa ovat melko vähäisiä. Tämä viittaisi kilpailun olevan kuitupuumarkkinoilla tukkimarkkinoita epätäydellisempää. Erot tukki- ja kuitupuumarkkinoiden välillä näyttäisivät syntyneen 1990-luvulla.

Koivukuidun tuonti on muuttunut 1990-luvun lopulla yhä enemmän kotimaista koivukuitua täydentäväksi, mikä on luonnollista tuontikoivun kattaessa noin puolet teollisuuskuidun käytöstä. Lopputuotemarkkinoilla valuuttakurssipolitiikka auttoi ennen EMUun liittymistä Suomen metsäteollisuuden kilpailuasemaa, kun devalvaatiohyötyä siirrettiin asiakkaille.

 
HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja: Heikki Pajuoja puh. (09) 8570 51, sähköposti: heikki.pajuoja@metla.fi
Julkaisu: Heikki Pajuoja (toim.). 2000. Kilpailu puu- ja vientimarkkinoilla. MT 771.
Tilaukset: Metlan kirjasto, puh. (09) 8570 5580, faksi (09) 8570 5582


Metla Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/