[METLA Tiedote]
28.5.1999

Valtakunnan metsien yhdeksäs inventointi jatkuu Hämeen-Uudenmaan metsäkeskuksen alueella

Hämeen-Uudenmaan metsäkeskuksen alueella eli Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä ja Uudellamaalla liikkuu keväällä ja alkukesällä yksitoista kolmihenkistä valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) mittausryhmää. Ryhmät selvittävät alueen puuston määrää, kasvua, metsien tilaa ja metsäluonnon monimuotoisuutta osana valtakunnan metsien yhdeksättä inventointia (VMI9). Hämeen-Uudenmaan metsäkeskuksen alueella mittaukset aloitettiin jo viime syksynä, jolloin mitattiin vajaa kolmannes alueen noin 3500 maastokoealasta. Loput koealat saadaan mitatuksi heinäkuun aikana.

Nyt tehtävältä inventoinnilta odotetaan tietoa erityisesti metsien terveyden, metsänhoidollisen tilan, metsissä tehtyjen toimenpiteiden ja kasvun viime aikaisesta kehityksestä. Muissa tähän mennessä inventoiduissa metsäkeskuksissa VMI9 on osoittanut, että metsänviljelystä on huolehdittu uudistushakkuun jälkeen väitettyä paremmin, toisaalta harvennusrästejä on löydetty yhtä runsaasti kuin kahdeksannessa inventoinnissa. Tulokset tämän kesän mittauksista valmistuvat ensi kevään ja kesän aikana.

Tervetuloa tutustumaan VMI-mittauksiin maastossa!
Tiedotusvälineiden edustajat voivat ottaa yhteyttä suoraan maastossa liikkuviin inventoinnin ryhmänjohtajiin ja sopia heidän kanssaan maastokäynneistä. Ryhmänjohtajien yhteystiedot ovat tiedotteen lopussa.

Suur- ja pienaluetietoja metsätalouden suunnitteluun ja kestävyyden arviointiin

Maastomittauksien perusteella tulokset saadaan luotettavasti koko maalle ja metsäkeskusten alueille. Yhdistämällä maastomittauksiin satelliittikuvat ja muita numeerisia tietolähteitä tulokset voidaan laskea pienemmille alueille – kuntakohtaisesti ja tilauksesta myös tilakohtaisesti. VMI:n tuottamia tietoja on käytetty perustana erilaisissa kansallisissa ja alueellisissa metsiin ja metsätalouteen liittyvissä suunnittelutehtävissä, metsäohjelmissa sekä metsäteollisuuden investointipäätöksissä. VMI:n tietotuotanto palvelee myös metsätalouden kestävyyden arviointia; VMI-tietojen avulla voidaan seurata esimerkiksi metsälain tarkoittamien erityisen tärkeiden elinympäristöjen määrää, laatua ja käsittelyä sekä muita monimuotoisuuden indikaattoreita kuten vanhojen metsien tai lahopuun määrää.

Edelliset tiedot vuosilta 1987 ja 1994

Hämeen-Uudenmaan metsäkeskuksen alueen puuston kokonaistilavuudeksi arvioitiin VMI8:ssa 138 miljoonaa kuutiometriä ja vuoden 1994 mittauksissa 141 miljoonaa kuutiometriä. Puuston vuotuinen kasvu oli kahdeksannen VMI:n mukaan 6,3 miljoonaa kuutiometriä. Vuoden 1994 mittausten mukaan kasvu oli vähentynyt.

Kahdeksannen VMI:n (VMI8) mittaukset tehtiin silloisen Uusimaa-Hämeen metsälautakunnan alueella vuonna 1987. Inventoinnissa todettiin metsien puuston määrän lisääntyneen ja metsien ikääntyneen aiempiin inventointeihin verrattuna. Erityisesti kuusikoiden ikääntymisen ennustettiin johtavan lahovikojen yleistymiseen. Kahdeksanteen inventointiin saakka jatkuneen metsien metsänhoidollisen tilan parantumisen todettiin pysähtyneen hakkuutoiminnan vähäisyyden vuoksi. Vuonna 1994 mitattiin niin sanotussa päivitysinventoinnissa uudelleen 38 % VMI8:n koealoista. Päivitysinventoinnin avulla tuotettiin perustiedot satelliittikuvapohjaista monilähdeinventointia varten sekä laskettiin metsien viimeaikainen kehitys muutamien keskeisimpien tunnusten suhteen. Vuoden 1994 mittausten mukaan metsien metsänhoidollinen tila on jonkin verran kohentunut.

Yli 150 mitattavaa tai arvioitavaa tunnusta

VMI perustuu monipuolisiin maastomittauksiin, jotka tehdään systemaattisesti koko maan kattavilla koealarypäillä (kuva). Hämeen-Uudenmaan metsäkeskuksen alueella koealoja tullaan mittaamaan noin 3500, koko maassa maastokoealoja on noin 70 000. Jokaisella VMI-koealalla mitataan tai arvioidaan yli 150 metsiin ja metsäympäristöön liittyvää tunnusta. Mittauksia kehitetään jatkuvasti tietojen käyttäjien tarpeiden muuttuessa. VMI9:ssä selvitetään puuston määrän, kasvun ja metsien tilan lisäksi entistä laajemmin myös metsäluonnon biologista monimuotoisuutta, esimerkiksi lahopuun määrää ja avainbiotooppien esiintymistä. Vuodesta 1998 alkaen inventoinnissa on alettu kerätä tietoa puuston latvuspeitosta, jota käytetään muun muassa FAO:n Maailman metsävarat -selvityksissä metsämaan määrityksessä. Yhtenäisten määritelmien käyttö helpottaa eri maiden metsätilastojen vertailemista.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja: valtakunnan metsien inventoinnista Metsäntutkimuslaitokselta:
Erkki Tomppo puh. 040-502 8555, (09) 8570 5340
Kari T. Korhonen puh. 040-733 8383, (09) 8570 5280
Arto Ahola puh. 049-100 068, (09) 8570 5552
Tarja Tuomainen puh. 0400-232 208, (09) 8570 5523

VMI-ryhmänjohtajat 1999

Kumpuniemi, Juhani 049-100 061
Virtanen, Pertti 049-100 062
Salo, Rauno 049-100 063
Peräsaari, Jouni 049-100 064
Kulju, Jouni 049-100 066
Korsström, Anssi 049-100 057
Saastamoinen, Tuomo 049-100 058
Tuomainen, Jarmo 049-100 059
Korhonen, Mikko 049-100 060
Mäkinen, Nina 049-100 067
Leppälä, Juha 049-100 069

Metla Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/