[METLA Tiedote]
26.8.1999
Asunnon ostajat arvostavat vihreyttä

Metsän tai viheralueen lähellä olevasta asunnosta maksetaan enemmän

Maankäyttösuunnittelussa ratkaisut tehdään usein teknis-taloudellisin perustein, jolloin metsien aineettomat hyödyt kuten maisema, virkistysmahdollisuudet ja suojavaikutukset sekä niiden tuottamisen tavoitteet jäävät helposti syrjään. Metlan tutkija Liisa Tyrväisen uunituoreen väitöskirjatyön mukaan asukkaat arvostavat vihreää ja väljää asuinympäristöä, ja ovat siitä myös valmiita maksamaan asuntoa ostettaessa. Taajamametsien hoidon ja käytön ongelmat johtuvat pitkälti tehdyistä maankäyttöratkaisuista. Suunnittelussa ja rakentamisessa viheralueet pirstoutuvat usein liian pieniksi kestääkseen niihin kohdistuvaa käyttöpainetta.

Tutkimuksen tavoitteena oli mitata taajamametsien tuottamia aineettomia hyötyjä rahamääräisesti. Erityisesti tutkittiin missä määrin metsien hyödyt heijastuvat asuntojen hintoihin, sekä paljonko asukkaat ovat valmiita maksamaan ulkoilualueiden käytöstä ja nykyisten viheralueiden säilyttämisestä kaupunkien asuntoalueilla. Tutkimuskaupunkeina olivat Joensuun ja Salon kaupungit. Joensuussa viheralueiden suhteellinen määrä asuntoalueella ja metsäisten virkistysalueiden läheisyys nosti asunnon hintaa, mutta kuitenkin vähemmän kuin vesistön läheisyys. Salossa metsänäkymä nosti rivitaloasunnon arvoa keskimäärin noin viisi prosenttia. Joensuun hintamallien antamat tulokset viittaavat kuitenkin siihen, että asuntoa liian lähellä sijaitsevat hoitamattomat metsäalueet voivat myös alentaa asuntohintaa. Lähipuistojen sijainnilla, puuston laadulla ja lähimetsien hoidolla voidaan vaikuttaa sekä asunnon että pihan valoisuuteen.

Virkistysalueiden käyttäjistä suuri osa valmis käyttömaksuihin

Kummassakin kaupungissa tehtiin myös 500:lle asukkaalle postikysely, jossa selvitettiin asukkaiden taajamametsiin liittyviä arvostuksia, alueiden käyttöä ja asuinympäristön metsien määrän muutoksiin liittyvää maksuhalukkuutta. Noin kaksi kolmasosaa virkistysalueiden käyttäjistä oli valmis maksamaan käyttömaksun alueen käytöstä. Alueen edullinen sijainti ja hoitoaktiivisuus nostivat maksuhalukkuutta. Noin puolet kotitalouksista oli valmis maksamaan siitä, että viheralueille ei rakennettaisi. Alueen läheisyys, sen käyttö tai näkymä alueelle nostivat maksuhalukkuutta.

Joensuun esimerkkialueilta laskettujen maksuhalukkuustutkimuksen tulosten mukaan taajamametsien hyödyt viheralueina ovat moninkertaiset verrattuna alueiden tuottoon metsätalouskäytössä. Asukkaiden ilmoittamat maksuhalukkuudet kattavat alueiden hoitoon käytetyt varat useiksi kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. Lisäksi esitetyt laskentaesimerkit osoittavat, ettei kaupunkirakenteen tiivistäminen välttämättä ole paras vaihtoehto, mikäli viheralueiden menetetyt hyödyt otetaan kaavataloustarkasteluissa huomioon. Viheralueiden arvo riippuu luonnollisesti niiden määrästä, jonka vuoksi menetelmillä saadut tulokset ovat kuntakohtaisia.

Työn laajempana tavoitteena on edistää viheralueiden hyötyjen huomioon ottamista maankäyttösuunnittelussa nykyistä paremmin. Tutkimuksessa kehitetyt mallit ovat apuvälineitä maankäytön muutosten hintavaikutusten arviointiin. Viheralueiden aineettomien hyötyjen yhteismitallistaminen ja rahamääräinen mittaaminen on apuväline maankäyttösuunnittelun YVA-menettelyyn ja sen kehittämiseen.

Tuloksia voidaan käyttää apuna esimerkiksi arvioitaessa millaisia taloudellisia menetyksiä viheralueiden rakentaminen aiheuttaa. Asuntohintamallin avulla voidaan laskea viheralueen rakentamisesta aiheutuva asuntoalueen kiinteistöjen arvon lasku. Lisäksi voidaan verrata viheralueiden hyötyjä ja hoidon kustannuksia eri maankäyttömuodoissa.

Väitöskirja: (Monetary valuation of urban forest amenities), Taajamametsien aineettomien hyötyjen taloudellinen arvottaminen, MML Liisa Tyrväinen, Joensuun yliopisto.

 
HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja: MML Liisa Tyrväinen, p. (09) 8570 5830, liisa.tyrvainen@metla.fi.


Metla Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/