[METLA Tiedote]
16.02.1999

Metla julkaisee ensimmäisenä maailmassa

Monilähteisellä inventointimenetelmällä kartoitetut koko maan metsävaratiedot

Ensimmäistä kertaa saadaan yksissä kansissa kaikista maamme kunnista monipuolista tietoa metsävaroista ja metsien rakenteesta. Tiedot on tuotettu valtakunnan metsien kahdeksannen inventoinnin maastomittausten ja satelliittikuvien avulla. Tulokset tarjoavat kuntien metsä- ja ympäristöasioista päättäville tärkeää tietoa metsätalouden ja ympäristön suunnitteluun sekä metsien käyttöä koskevaan päätöksentekoon.

Kaikkien Suomen kuntien puuston määrä, metsiköiden ikä- ja kehitysluokat sekä puulajien ja puutavaralajien osuudet on esitetty maaluokittain Metlassa juuri ilmestyneessä julkaisussa 'Kunnittaiset metsävaratiedot 1990-1994'. Tiedot on ryhmitelty metsäkeskuksittain taulukoihin, joihin sisältyvät myös kankaiden ja soiden pinta-alat metsätalousmaan eri maaluokissa: metsämaalla, kitumaalla ja joutomaalla. Liitteenä olevissa 30 teemakartassa näkyvät kaikkien metsäkeskusten alueilta mitatut puuston tilavuudet ja puulajien jakaumat. Julkaisussa esitellään myös Metlassa kehitetty monilähteinen valtakunnan metsien inventointimenetelmä.

Metsien ikärakenteen muutos on puulajivaltaisuuksien muutosten ohella suurimpia muutoksia metsissämme 1950-luvun alun jälkeen. Ikäluokkajakauma on 50 -luvun harsintahakkuiden aiheuttamasta eri-ikäisrakenteesta huomattavasti tasoittunut. Metsien uudistamisessa viime vuosikymmeninä käytetty männyn viljely näkyy mäntyvaltaisten metsien suurena osuutena. Mäntyvaltaisia metsiä on eniten Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin kuntien alueella. Noin neljä viidesosaa metsistä on mäntyvaltaisia puolessa Kainuun kunnista. Etelä-Suomen kunnissa mäntyvaltaisten metsien osuudet metsämaan alasta ovat noin 50 - 65 prosenttia, ja suurimmillaan 70 - 80 prosenttia. Vain 78 kunnassa 452:sta on kuusivaltaisia metsiä enemmän kuin mäntyvaltaisia. Koivuvaltaisten metsien osuus jää useimmiten alle 10 prosenttiin ja muiden puulajien noin 1 prosenttiin kunnan metsämaan alasta.

Suomen metsävarat on arvioitu valtakunnan metsien inventoinneilla kahdeksan kertaa. Seitsemänteen inventointiin saakka tulosten laskennassa käytettiin vain maastomittauksia sekä Pohjois-Suomessa ilmakuvauksia ja tulokset laskettiin suurille alueille. Lisääntynyt tarve saada entistä monipuolisempaa tietoa metsävaroista ja metsistä yhä pienemmiltä alueilta teki tarpeelliseksi kehittää inventointimenetelmää edelleen. Kahdeksannen inventoinnin pienalueilta saadut tulokset perustuvatkin monilähdeinventointiin, jossa maastomittausten ohessa käytetään satelliittikuvia ja numeerisia karttatietoja.

 
HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja: Professori Erkki Tomppo, puh. (09) 8570 5340, erkki.tomppo@metla.fi,
tutkija Matti Katila, puh. (09) 8570 5312, matti.katila@metla.fi,
tutkija Helena Mäkelä, puh. (09) 8570 5309, helena.makela@metla.fi.

Julkaisu: Metsätieteen aikakauskirja 4B/1998. Kunnittaiset Metsävaratiedot 1990-1994.
Tilaukset: Metla/Kirjasto, puh (09) 8570 5580, faksi (09) 8570 5582


Metla Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/