[METLA Tiedote]
30.11.1999

Metsäntutkimuslaitos vastaa valtiontilintarkastajien kertomukseen

METLAA ON UUDISTETTU

Valtiontilintarkastajat arvostelevat Metsäntutkimuslaitosta sen menneiden vuosien toiminnasta. Metla on jo ryhtynyt toimiin kertomuksessa mainittujen kohtien korjaamiseksi ottaen erityisesti huomioon viime vuoden alussa valmistuneen kansainvälisen arviointiryhmän suositukset. Kaiken kaikkiaan Metlassa on käynnissä laaja kehittämisohjelma, jonka keskeisimmät asiat - ennenkaikkea uusi kokonaisstrategia ja henkilöstöstrategia - on hyväksytty laitoksen johtokunnassa, ja niiden periaatteita sovelletaan jo käytännössä.

Metlan uusi strategia lähtee liikkeelle tulevaisuudenkuvasta, jossa yhteiskunta huolehtii metsätalouden ja -teollisuuden toimintaedellytyksistä tavoitteenaan kilpailukykyinen metsäala. Metlan tuottama tutkimustieto on siinä erittäin tärkeä. Olennaista on, että Metlassa tutkitaan oikeita asioita, niitä joista tulevaisuudessa tietoa tarvitaan. Suuria haasteita tutkimukselle ovat koko metsäekosysteemin toimivuus ja kestävyys sekä taloudellisten, ekologisten ja sosiaalisten kysymysten yhteensovittaminen.

Metla on uuden strategiansa mukaisessa tavoitetilassaan Palvelumetla. Se on kansainvälisesti toimiva tutkimuksen huippuyksikkö, joka vastaa metsäalan tutkimustiedon tuottamisesta ja huolehtii tehokkaasti tutkimustiedon viemisestä käytäntöön tiedon tarvitsijoille. Metlan tuottamasta laaja-alaisesta tutkimustiedosta hyötyy koko yhteiskuntamme. Yhteistyötä parannetaan niin käytännön metsätalouden kuin muiden tutkimusorganisaatioidenkin kanssa.

Uusi laki ja asetus voimaan ensi vuoden alussa

Eduskunta on hyväksynyt uuden lain Metsäntutkimuslaitoksesta Tasavallan presidentin vahvistettavaksi. Siinä Metlan tehtävänä on "edistää tutkimuksen keinoin metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä". Asetuksessa korostetaan laitoksen johtokunnan asemaa päättävänä elimenä. Luonnonsuojelualueiden osalta Metlaa ohjaa ympäristöministeriö. Asetuksella myös siirretään valtakunnalliset metsänjalostustehtävät Metlaan.

Luonnonsuojelualueiden siirto pois Metlalta heikentäisi tutkimusta

Metlalla on hallinnassaan tutkimustarkoituksiin valtion metsiä noin 150 000 hehtaaria. Niihin kuuluvat Pallas-Ounastunturin, Pyhätunturin ja Kolin kansallispuistot sekä viisi luonnonpuistoa. Toisin kuin valtiontilintarkastajat Metlan toimintaa arvioinut kansainvälinen asiantuntijaryhmä ja maa- ja metsätalousministeriön nk. Metlatyöryhmä pitävät tärkeinä, että laitoksella on hallinnassaan riittävästi sekä tutkimusmetsiä että luonnonsuojelualueita. Metla pitää niitä välttämättöminä tutkimuksen pitkäaikaisuuden ja riippumattomuuden takia. Metlan hallinnassa olevien luonnonsuojelualueiden siirto Metsähallitukselle heikentäisi Metlan perustehtävää, laadukkaan metsäntutkimustoiminnan harjoittamista.

Irtisanomiset vuonna 1995 oli virhe

Valtiontilintarkastajat pitivät "erittäin valitettavina" neljän vuoden takaisia tuotannollisin ja taloudellisin perustein tehtyjä irtisanomisia, joista joitakin käsiteltiin oikeudessa. "Metla joutui irtisanomisiin, kun lyhyessä ajassa valtion budjetista Metlan kohdalta poistui 30 miljoonaa markkaa", ylijohtaja Eljas Pohtila toteaa. "Ensin laitoksen toimintaa yritettiin sopeuttaa supistuneen budjetin raameihin lomautuksilla, lomarahan vaihtamisella vapaa-ajaksi, uudelleensijoituskoulutuksella sekä muilla tavanomaisilla keinoilla. Samaan aikaan yritimme parhaamme mukaan hankkia ulkopuolista rahaa silloisen henkilöstön pitämiseksi. Valitettavasti sitä ei saatu riittävästi. Asia käsiteltiin laitoksen johtokunnassa ja tultiin siihen lopputulokseen, että henkilöstömenoja on vähennettävä laitoksen toimintakyvyn säilyttämiseksi. 60 henkilötyövuoden vähennyksellä tavoiteltiin 10 miljoonan markan säästöjä ", Pohtila jatkaa. " Kaikkiaan jouduimme irtisanomaan 24 henkilöä. Kaksi heistä vei asian oikeuteen ja viisi virkamieslautakuntaan. Yhtä lukuunottamatta Metla hävisi jutut . "

"Jälkikäteen ajatellen ja oikeuden ja virkamieslautakunnan ratkaisut tietäen on todettava, että irtisanomiset oli virhe", Eljas Pohtila pahoittelee ja kertoo, että pari vuotta myöhemmin Metla sai valtion budjetissa neljän miljoonaan markkan lisämäärärahan henkilöstömenoihin. "Rahoitustilanteen parannuttua eräitä vireillä olleita oikeusjuttuja voitiin peruuttaa. Sen ja toteutettujen säästötoimien ansiosta olemme nyt pääsemässä normaaliin päiväjärjestykseen, jolloin uusia vakansseja voidaan täyttää julkisen hakumenettelyn kautta", sanoo Pohtila.

Uusin eväin 2000-luvulle

Kokonaisstrategiassa on määritelty myös Metlan arvot ja tapa toimia. Niissä korostetaan henkilöstön merkitystä, tutkimuksen luotettavuutta ja riippumattomuutta sekä avoimuutta. Uusi henkilöstöstrategia on osa laitoksen kokonaisstrategiaa. Sen keskeisiä tavoitteita ovat hyvä yhteistyö henkilöstön ja johdon välillä, hyvä palvelussuhdeturva ja työolosuhteiden, -motivaation ja -tyytyväisyyden edistäminen.

Organisaatiota kehitetään yhtymämallin mukaan

Metlan tulosyksiköitä ovat Helsingin ja Vantaan tutkimuskeskukset sekä kahdeksan tutkimusasemaa eri puolilla maata. Ne toimivat omien strategioidensa mukaan koko laitoksen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhtymän ylijohtaja ja esikunta toimivat strategisista syistä Helsingissä lähellä metsäpoliittista päätöksentekoa. Maa- ja metsätalousministeriö pitää Metlan asiantuntemusta tärkeänä metsäasioita ratkaistaessa. Se on todennut muun muassa, että "Metlan kyky reagoida yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin on hyvä".

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätiedot: Ylijohtaja Eljas Pohtila, puh. 09-85705210
Johtokunnan puheenjohtaja, teollisuusneuvos Paula Nybergh, puh. 09-1603745

Metsäntutkimuslaitoksen strategia


Metla Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/