[METLA Tiedote]
27.10.1999

Metsäsektorin suhdannekatsaus 1999-2000

Vientimaiden talouskasvu pitää metsäteollisuuden tuotannon korkealla

Loppuvuonna parantuneet suhdannenäkymät vauhdittavat metsäteollisuustuotteiden vientiä. Vuonna 2000 Suomen saha- ja paperiteollisuuden tuotanto ja vienti nousevatkin uudelle ennätystasolle, ennustetaan Metsäntutkimuslaitoksen suhdannekatsauksessa. Ensi vuonna sahatavaran ja paperin vientihinnat nousevat 2-3 prosenttia ja metsäteollisuuden tuotannon kasvu lisää raakapuun tarvetta. Koska suurin osa teollisuuden puun tarpeen kasvusta katetaan tuonnilla ja teollisuuden omien metsien hakkuilla, kantohinnat nousevat vain vähän. Epävarmuutta suhdanne-ennusteeseen aiheuttaa erityisesti uhka Yhdysvaltain talouskehityksen ylikuumenemisesta.

Metsäteollisuuden tuotanto kasvaa ja vientihinnat nousevat

Suomen metsäteollisuuden tärkeimpien vientimaiden talouskasvun ennustetaan nousevan tämän vuoden 2 prosentista noin 3 prosenttiin ensi vuonna. Talouskasvun vauhdittuminen luo edellytykset Suomen metsäteollisuuden viennin ja tuotannon kasvulle. Paperi- ja kartonkiteollisuuden tuotanto nousee 2 prosenttia eli 12,8 miljoonaan tonniin. Myös sahatavaran tuotanto nousee 2 prosenttia, jolloin päästään 11,7 miljoonaan kuutiometriin. Britannian talonrakentamisen ennustettu kasvu lisää toteutuessaan myös mäntysahatavaran lamassa ollutta kysyntää. Tuotannon kasvuprosentit ovat pieniä, mutta ne merkitsevät uusia tuotantoennätyksiä vuodelle 2000.

Euroopan kysynnän aleneminen on alkuvuonna painanut paperin hintoja alas. Vaikka hintojen odotetaankin loppuvuonna nousevan, paperi- ja kartonkituotteiden markkamääräiset vientihinnat jäävät tänä vuonna keskimäärin 2 prosenttia alhaisemmiksi kuin viime vuonna.

Sahatavaran vientihinnan ennustetaan tänä vuonna nousevan Japanin hyvän kysynnän jatkuessa ja Euroopan markkinoiden piristyessä vuoden loppua kohti. Vuonna 2000 metsäteollisuustuotteiden kysyntä kasvaa talouskasvun nopeutuessa Euroopan maissa, mikä nostaa Suomen paperin ja sahatavaran vientihintaa 2-3 prosenttia.

Paperiteollisuuden kannattavuusaste on tänä vuonna alentunut vientihintojen laskun vuoksi. Lisäksi kapasiteetin käyttöaste on pudonnut, koska tuotantokapasiteetin noustessa ja tuotannon laskiessa. Sahateollisuudessa tuotantokustannusten nousu heikentää kannattavuutta vientihintojen nousuodotuksista huolimatta. Vuonna 2000 metsäteollisuuden kannattavuus paranee, kun vientimäärät ja –hinnat sekä kapasiteetin käyttöasteet nousevat. Metsäteollisuuden investoinnit kotimaahan pysynevät edelleen 5-6 miljardissa markassa.

Kantohinnat nousevat ensi vuonna hieman

Metsäteollisuuden tuotannon taso pitää tänä vuonna markkinahakkuut korkealla. Ensi vuonnakin tuotanto kasvaa, mutta teollisuus kattaa suurimman osan kasvaneesta puun tarpeestaan lisäämällä puun tuontia ja omien metsien hakkuita. Suurin osa tuonnista on edelleen kuitupuuta, mutta tukin osuus on kasvanut.

Kotimaiset markkinahakkuut nousevat vuonna 2000 prosentilla eli yhteensä 55,3 miljoonaan kuutiometriin. Kuitupuun hakkuut kasvavat ensi vuonna 4 prosenttia, mutta tukkipuun hakkuut pysyvät kuluvan vuoden tasolla. Männyn ja koivun hinnat nousevat kysynnän kasvaessa keskimäärin prosentin ja kuusitukin ja -kuitupuun hinnat keskimäärin 2 prosenttia. Yksityismetsien bruttokantorahatulot kasvavat ensi vuonna kantohintojen ja markkinahakkuiden noustessa kuluvan vuoden noin 9 miljardista markasta lähes 9,4 miljardiin markkaan.

Raakapuumarkkinoiden suhdannebarometri

Puumarkkinaosapuolille alkusyksystä tehdyn kyselyn mukaan metsäteollisuus arvioi ostavansa vuonna 2000 kotimaista tukkipuuta ja tuontipuuta enemmän kuin kuluvana vuonna. Sen sijaan kotimaisen kuitupuun ostomäärien arvioidaan vähenevän. Metsänomistajilla on puunmyyntiaikeita hieman viime vuotta vähemmän, joten puun, lähinnä kuitupuun, tarjonta supistuu lievästi.

Puumarkkinaosapuolten arviot vuoden 2000 kantohintojen kehityksesta ovat kauempanana toisistaan kuin kolmena edellisenä vuonna. Metsäteollisuudessa laskevat hintaodotukset painottuvat erityisesti kuitupuuhun. Enemmistö metsänomistajista odottaa edelleen tulevan vuoden kantohintojen nousua, mutta odotukset erityisesti kuitupuun hintojen noususta ovat viime vuotta maltillisempia.

Metsäsektorin suhdannekatsauksen erityisaiheet

Metsäsektorin suhdannekatsaus 1999-2000 käsittelee suhdannekuvan lisäksi lyhyesti seuraavia erityisaiheita: 1. Metsäsektorin työllisyysennuste vuosille 2000-2030
2. Reaalisen kantohintaindeksin ja metsäteollisuuden vientihintaindeksin kehitys
3. Paljonko metsäautoteitä tarvitaan?
4. Hintaepävarmuus ja raakapuukaupan jatkuvuus
5. Metsänhoitoyhdistykset puun ja kuoren välissä
6. Virkistyspalvelujen arvostus ja rahoitusperiaatteet

Englanninkielinen versio: "Finnish Forest Sector Economic Outlook 1999-2000 "julkaistaan joulukuun alussa.

 
HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja: MMT Riitta Hänninen, suhdannekatsauksen toimittaja, Metla puh. (09) 8570 5746, Riitta.Hänninen@metla.fi
http://www.metla.fi/mesu/katsaus.htm


Metla Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/