[METLA Tiedote]
22.6.1999

Retkeily inventoinnin maastokohteille
Valtakunnan metsien yhdeksäs inventointi jatkuu Pirkanmaalla

Metsäntutkimuslaitos ja Pirkanmaan metsäkeskus järjestävät keskiviikkona 23.6.1999 klo 8.30 alkaen retkeilyn, jossa esitellään inventointia maastokohteilla. Retkeily lähtee Pirkanmaan metsäkeskuksesta, Tampereen Maa- ja Metsätalo, (Näsinlinnankatu 48 D). Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita mukaan tutustumaan VMI-mittauksiin! Toimittajat voivat myös ottaa yhteyttä maastossa liikkuviin inventoinnin ryhmänjohtajiin ja sopia heidän kanssaan maastokäynneistä kesän aikana. Ryhmänjohtajien yhteystiedot ovat tiedotteen lopussa.

Metsäntutkimuslaitos inventoi Pirkanmaan alueen metsät kesän aikana. Juhannuksesta syyskuun alkuun maastossa liikkuu yksitoista kolmihenkistä valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) mittausryhmää. Ryhmät mittaavat alueen puuston määrää, kasvua, metsien metsänhoidollista tilaa, puuston kuntoa ja metsäluonnon monimuotoisuutta. Pirkanmaan alueelle on sijoitettu kaikkiaan noin 3600 koealaa, joista viidesosa merkitään huomaamattomasti maastoon uudelleen mitattaviksi pysyviksi koealoiksi.

Mihin metsävaratietoja tarvitaan?
VMI:n tuottamia tietoja käytetään perustana erilaisissa kansallisissa ja alueellisissa metsiin ja metsätalouteen liittyvissä suunnittelutehtävissä. Esimerkkeinä kansallisella tasolla ovat Metsä 2000 –ohjelma sekä Kansallinen metsäohjelma 2010, ja alueellisella tasolla alueelliset tavoiteohjelmat. Metsäteollisuus käyttää inventointituloksia investointipäätösten tukena. VMI-tiedot palvelevat myös metsätalouden kestävyyden arviointia ja metsäsertifiointia, ja suuraluetasolla niiden avulla voidaan seurata puuston kasvun ja hakkuiden sekä metsien monimuotoisuuden indikaattorien kehitystä.

VMI9:n tulokset
Nyt tehtävältä inventoinnilta odotetaan tietoja metsävarannosta, puuston kasvusta, metsien uudistamisen tilasta ja metsänhoitotarpeista. Uusina tunnuksina VMI9:ssä selvitetään myös metsien biologista monimuotoisuutta, esimerkiksi lahopuun määrää ja avainbiotooppien esiintymistä. Tulokset tämän kesän mittauksista valmistuvat vuoden 2000 syksyyn mennessä.

Edelliset tiedot vuosilta 1987 ja 1994
Valtakunnan metsien 8. inventointi (VMI8) tehtiin Pirkanmaalla vuonna 1987. Tuolloin tulokset laskettiin silloisen Pirkka-Hämeen metsälautakunnan alueelle, mutta tässä esitettävät päätulokset on laskettu nykyisen Pirkanmaan metsäkeskuksen alueelle. Metsätalousmaan alaksi saatiin VMI8:ssa 990 000 ha. Tästä metsämaata oli 944 000 ha, kitumaata 31 000 ha, joutomaata 9 000 ha ja muuta metsätalousmaata (esim. metsäautoteitä) 6 000 ha. Puuston määräksi arvioitiin 118 milj. m3 ja vuotuiseksi kasvuksi 5,2 milj. m3. Vuonna 1994 toteutetussa ns. ajantasaistusinventoinnissa mitattiin uudestaan osa VMI8:n koealoista. Puuston määrä oli tuolloin 123 milj. m3, mikä osoitti puuvarannon edelleen kasvaneen. Kasvu oli lähellä vuonna 1987 mitattua kasvua. Männyn ja lehtipuiden kasvu oli lisääntynyt, mutta kuusen kasvu vähentynyt. Kuusen kasvun aleneminen johtuu ainakin osittain kuusikoiden ikääntymisestä.

 
HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja:
Valtakunnan metsien inventointi, Metsäntutkimuslaitos: Professori Erkki Tomppo puh. (09) 8570 5340, 040-502 8555 Vastuututkija Kari T. Korhonen puh. (09) 8570 5280, 040-733 8383 Tutkija Arto Ahola puh. (09) 8570 5552, 049-100 068 Tutkija Tarja Tuomainen puh. (09) 8570 5523, 0400-232 208

VMI-ryhmänjohtajat
ovat parhaiten tavoitettavissa iltaisin: Kumpuniemi, Juhani 049-100 061 Korsström, Anssi 049-100 057 Virtanen, Pertti 049-100 062 Saastamoinen, Tuomo 049-100 058 Salo, Rauno 049-100 063 Tuomainen, Jarmo 049-100 059 Peräsaari, Jouni 049-100 064 Korhonen, Mikko 049-100 060 Kulju, Jouni 049-100 066 Mäkinen, Nina 049-100 067 Leppälä, Juha 049-100 069


Metla Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/