[METLA Tiedote]
19.5.98

Den nionde riksskogstaxeringen på Sydkusten

Skogarna på den svenska sydkusten står i sommar i tur att inventeras som en del av den nionde, hela landet omfattande riksskogstaxeringen. Riksskogstaxeringens mätningsgrupper rör sig i skogarna till början av augusti då terrängmätningarna torde vara avslutade i regionen, berättas det från Skogsforskningsinstitutet som svarar för inventeringarna. Genom mätningarna utreds virkesmängden i regionen, skogarnas tillstånd och skogsnaturens mångfald.

Senast inventerades skogarna vid Sydkusten år 1986 (8. riksskogstaxeringen) och år 1994, när den så kallade uppdateringsmätningen omfattade 38 % av provytorna som mätts år 1986. Uppdateringsinventeringen producerade färskt data för den så kallade mångkällsinventeringen som baserar sig på satellitbilder. År 1994 mättes skogsbruksarealen på Kustens skogscentral till cirka 4480 km2 vilket motsvarar 67 % av regionens landareal. Virkesmängden mättes till 55 miljoner kubikmeter. Enligt inventeringen år 1994 var den årliga tillväxten 2,0 miljoner kubikmeter, enligt inventeringen år 1986 hade den varit knappt 2,4 miljoner kubikmeter. En dylik förändring i skogarnas tillväxt har konstaterats i stora delar av södra Finland. Den nu påbörjade inventeringen ska ge tilllägsinformation om utvecklingen av skogarnas tillväxt. Skogsinventerare och annat skogsfolk intresserar sig också för skogarnas hälsotillstånd. I synnerhet rotrötan förorsakas av rottickan, är typisk för den här regionen. Resultat från sommarens mätningar blir klara nästa vår och sommar.

Över 1 600 provytor inom Sydkustens region
Riksskogstaxeringen är ett regelbundet återkommende uppföljningssystem rörande virkestillgångarna, skogarnas kvalitet och hälsotillstånd samt skogsnaturens mångfald. Den första inventeringen gjordes på 1920-talet, varefter inventeringarna har återkommit med cirka tio års mellanrum. Den nionde riksskogstaxeringen började år 1996 i norra Savolax. Inventeringen baserar sig på mångsidiga terrängmätningar, som görs på provytor som systematiskt täcker hela landet. På Kustens skogscentrals område vid sydkusten mäts drygt 1 600 provytor. Antalet provytor i hela landet är ca 70 000. En femtedel av provytorna märks försiktigt ut i terrängen för förnyad mätning. Med hjälp av de permanenta provytorna kan man vid nästa inventering följa med förändringar i skogsekosystemet såsom förändringar i växtplatsernas bördighet, utveckling av träd och skogsbestånd samt naturavfall och huggningar. På varje provyta mäts eller bedöms över 150 olika faktorer som berör skogen och skogsmiljön. Under den nionde riksskogstaxeringen utreds förutom virkesförråd, tillväxt och skogstillstånd också skogsnaturens biologiska mångfald mera omfattande än tidigare. Från och med år 1998 uppskattas också beståndets kronslutenhet, som används till exempel i internationell skogsstatistik vid bedömning av skogsarealen.

Fakta om större och mindre områden med mångkällsinventeringen
På basen av terrängmätningar får man tillförlitliga resultat både för hela landet och storområden. Genom att kombinera terrängmätningar med satellitbilder och numeriska uppgifter från kartor kan man räkna ut resultat för mindre områden – kommuner och till och med lägenheter. Riksskogstaxeringens uppgifter har använts som grund för nationella och regionala planeringsuppdrag rörande skogarna och skogsbruket. Likaså har riksskogstaxeringen utgjort grund vid uppgörandet av skogliga program och inför skongsindustrins investeringsbeslut. Resultaten från riksskogstaxeringen betjänar också bedömningen av bärkraftigheten i skogarna; man kan följa upp t. ex. förekomsten av de speciellt viktiga livsmiljöer som avses i skogslagen. Också dessa livsmiljöers kvalitet och behandling samt övriga indikatorer på mångfald såsom mängden av död ved följs upp i riksskogstaxeringen.

Välkommen för att bekanta dig med riksskogstaxeringen i terrängen!
Representanter för massmedierna kan också ta kontakt direkt med gruppledarna som rör sig i terrängen och komma överens om ett terrängbesök. Kontaktuppgifterna bifogas.

 
HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Tilläggsinformation om riksskogstaxeringen fås från Skogsforskningsinstitutet:
Erkki Tomppo tel. 09–8570 5340, 040–502 8555
Kari T. Korhonen tel. 09–8570 5280, 040–733 8383
Arto Ahola tel. 049–100 068, 049–483 983
Tarja Tuomainen tel. 049–100 069
Heli Mikkelä tel. 09–8570 5294

Riksskogstaxeringens gruppledare, Kusten Skogscentral/Sydkusten 1998
Kumpuniemi, Juhani 049–100 061
Virtanen, Pertti 049–100 062
Salo, Rauno 049–100 063
Peräsaari, Jouni 049–100 064
Kulju, Jouni 049–100 066
Korsström, Anssi 049–100 057
Saastamoinen, Tuomo 049–100 058
Hongisto, Timo 049–100 059
Korhonen, Mikko 049–100 060
Tammilehto, Erika 049–100 067


Metlan tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla Tiedotus: (info@metla.fi)