[METLA Tiedote]
17.8.98

Valtakunnan metsien yhdeksäs inventointi (VMI9) Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa

Metsäluonnon monimuotoisuus, metsien uudistamis- ja hoitorästit sekä kasvun muutokset kiinnostavat

Lounais-Suomen metsäkeskuksen alueen puuston määrä, metsien tila ja metsäluonnon monimuotoisuus selvitetään loppukesän aikana osana valtakunnan metsien yhdeksättä inventointia (VMI9). Alueen reilut 4000 metsätalousmaan koealaa saadaan mitattua syyskuun puoliväliin mennessä ja tulokset kesän mittauksista valmistuvat ensi kesänä, kerrotaan VMI:n mittauksista vastaavasta Metsäntutkimuslaitoksesta.

Lounais-Suomen metsäkeskuksen alue kattaa lounaisimman Suomen sekä Satakunnan alueet. Nyt tehtävältä inventoinnilta odotetaan muun muassa uutta tietoa metsien kasvun kehittymisestä: metsien kasvu oli edellisen, vuonna 1994 tehdyn mittauksen mukaan pienentynyt noin 9 % verrattuna 1980-luvun puoliväliin. Alueen metsäammattilaisia kiinnostavat myös erityisesti metsien uudistamis- ja hoitorästit sekä metsäluonnon monimuotoisuus, jota kuvaavista avainbiotooppien ja lahopuun määristä nyt tehtävä VMI9 tuottaa ensimmäisen kerran yksityiskohtaista tietoa. Inventoinnin kannalta haasteellisia ovat myös alueelliset ja paikalliset metsätuhot, esimerkiksi rannikon metsiä vaivanneet hallamittarituhot ja Satakunnassa havaitut pilkkumäntypistiäisesiintymät. Lounais- Suomen metsäkeskuksen erityispiirteisiin perehdytään ennen inventoinnin aloittamista inventoijien ja alueen metsäammattilaisten yhteisillä retkeilyillä.

Lounais-Suomen metsäkeskuksen alueella noin 4000 maastokoealaa metsätalousmaalla

Valtakunnan metsien inventointi on säännöllisin väliajoin toistuva metsävarojen, metsien laadun ja terveydentilan sekä metsäluonnon monimuotoisuuden seurantajärjestelmä. Ensimmäinen inventointi tehtiin 1920-luvun alussa, sen jälkeen inventoinnit ovat toistuneet noin kymmenen vuoden välein. Nyt käynnissä oleva yhdeksäs inventointi aloitettiin vuonna 1996. Tähän mennessä maastomittaukset on tehty Pohjois-Savon, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Rannikon ja Kymen metsäkeskusten sekä Ahvenanmaan alueilla. VMI perustuu monipuolisiin maastomittauksiin, jotka tehdään systemaattisesti koko maan kattavilla koealarypäillä (kuva 1). Lounais-Suomen metsäkeskuksen alueella koealoja on metsätalousmaalla arviolta reilut 4000, koko maassa noin 70 000. Jokaisella VMI-koealalla mitataan tai arvioidaan yli 150 metsiin ja metsäympäristöön liittyvää tunnusta. Osa koealoista merkitään maastoon uudelleen mitattaviksi. Näiden pysyvien koealojen avulla voidaan seuraavassa inventoinnissa seurata metsäekosysteemin muutoksia kuten kasvupaikan muutoksia, puiden ja metsiköiden kehitystä sekä luonnonpoistumaa ja hakkuita.

Suur- ja pienaluetietoja metsätalouden suunnitteluun ja kestävyyden arviointiin

Maastomittauksien perusteella tulokset saadaan luotettavasti koko maalle ja metsäkeskusten alueille. Yhdistämällä maastomittauksiin satelliittikuvat ja muita numeerisia tietolähteitä tulokset voidaan laskea pienemmille alueille – kuntakohtaisesti ja eri tilauksesta tilakohtaisesti. VMI:n tuottamia tietoja käytetään perustana kansallisessa ja alueellisessa metsäsuunnittelussa, metsäohjelmissa sekä metsäteollisuuden investointipäätöksissä. VMI:n tietotuotanto palvelee myös metsätalouden kestävyyden arviointia; VMI-tietojen avulla voidaan seurata esimerkiksi metsälain tarkoittamien erityisen tärkeiden elinympäristöjen määrää, laatua ja käsittelyä sekä muita monimuotoisuuden indikaattoreita kuten lahopuun määrää.

Edelliset VMI-tulokset vuosilta 1986–87 ja 1994

Edellisen inventoinnin, VMI8:n mittaukset tehtiin Lounais-Suomessa ja Satakunnassa vuosina 1986–87. Vuonna 1994 tehtiin harvempaan koelaverkkoon perustuva ns. päivitysmittaus, jonka avulla tuotettiin perustiedot satelliittikuvapohjaista monilähdeinventointia varten. Vuoden 1994 mittausten mukaan Lounais-Suomen metsäkeskuksen alueella on metsätalousmaata yhteensä reilut 11 000 km2 eli noin kaksi kolmasosaa alueen maa-alasta. Puuston kokonaistilavuudeksi arvioitiin 133 miljoonaa kuutiometriä. Metsissä oli puuta vajaat 4 miljoonaa kuutiometriä (noin 7 %) enemmän kuin 1980-luvun puolivälissä. Kasvu oli vuoden 1994 mittausten mukaan 5,1 miljoonaa kuutiometriä eli peräti 9 % vähemmän kuin edellisissä mittauksissa; muutos on saman suuntainen koko Etelä-Suomessa havaitun kasvun pienenemisen ja kasvun tason alenemisen kanssa.

Tervetuloa tutustumaan VMI-mittauksiin maastossa!

Tiedotusvälineiden edustajat voivat halutessaan ottaa yhteyttä suoraan maastossa liikkuviin inventoinnin ryhmänjohtajiin ja sopia heidän kanssaan maastokäynneistä. Yhteystiedot ovat liitteenä.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.


Lisätietoja valtakunnan metsien inventoinneista saa myös Metsäntutkimuslaitokselta:
Erkki Tomppo puh. 09–8570 5340, 040–502 8555
Kari T. Korhonen puh. 09–8570 5280, 040-733 8383
Arto Ahola puh. 049–100 068, 049–483 983
Tarja Tuomainen puh. 0400–232 208
Heli Mikkelä puh. 09–8570 5294

VMI-ryhmänjohtajat 1998
Kumpuniemi, Juhani 049-100 061
Virtanen, Pertti 049-100 062
Salo, Rauno 049-100 063
Peräsaari, Jouni 049-100 064
Kulju, Jouni 049-100 066
Korsström, Anssi 049-100 057
Saastamoinen, Tuomo 049-100 058
Hongisto, Timo 049-100 059
Korhonen, Mikko 049-100 060
Tammilehto, Erika 049-100 067


Metlan tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla Tiedotus: (info@metla.fi)