[METLA Tiedote]
13.10.98

Metlan tuore tutkimus piirtää kuvaa naisista metsäsektorilla

Naiset vyöryvät metsäsektorille

Naisten merkitys metsäsektorilla on voimistumassa. Metsäteollisuuden lopputuotekuluttajina naisilla on vahva asema ja kuluttajakäyttäytymisessä ympäristökysymyksillä on heille suurempi merkitys kuin miehille. Naisten osuus metsänomistajista on kasvamassa. Se vaikuttaa metsien käyttöön ja muuttaa yksityismetsätalouden neuvontaorganisaatioiden kohdejoukkoa. Naisten osuus myös metsäammattilaisista on kasvamassa, mikä puolestaan vaikuttaa metsäalan työmarkkinoihin ja organisaatioiden toimintakulttuuriin.

Naiset ostavat pääosan kotitalouksien paperituotteista, miehet taas pääosan puu- ja rakennustavaroista. Naisilla on kuitenkin miehiä keskeisempi rooli niin paperituotteiden kuin puu- ja rakennustavaroiden hankintapäätöksissä. Päätöksiä tehdessään naiset ottavat ympäristönäkökohdat miehiä useammin huomioon. Ympäristön normipaineet vaikuttavat naisten käyttäytymiseen miehiä voimakkaammin, ja lisäksi naiset uskovat oman käyttäytymisensä todellisiin vaikutusmahdollisuuksiin.

Metsänomistajista kolmasosa on naisia. Naiset myyvät puuta vähemmän ja harvemmin kuin miehet. Sukupuoli ei selitä puunmyyntitodennäköisyyttä, vaan todelliset vaikuttavat tekijät ovat jakautuneet eri tavoin naisten ja miesten kesken. Naiset reagoivat voimakkaammin erityisesti kantohintojen muutoksiin, mutta osallistuvat vähemmän ryhmäneuvontatilaisuuksiin. Ryhmä- ja joukkoneuvontapalveluiden markkinointi kaipaakin yksityismetsätalouden neuvontaorganisaatioilta lisäponnisteluja, jos naiset halutaan tavoittaa samassa suhteessa kuin miehet. Tämä on tärkeää, koska metsien käsittelyä säätelevät normit ja yksityismetsätalouden toimintaympäristö ovat muuttuneet monin tavoin 1990-luvulla. Lisäksi neuvonta näyttäisi lisäävän metsänomistajien puunmyyntejä niin tutkimusten kuin käytännön neuvontakampanjoidenkin tulosten perusteella.

Naisia on metsätoimihenkilöistä noin kymmenesosa ja metsänhoitajista 15 prosenttia. Naisten osuus metsäammattilaisista on kasvussa, koska noin kolmasosa nykyään valmistuneista metsätoimihenkilöistä ja metsänhoitajista on naisia. Metsäalan koulutuksen saaneista naisista miehiä selvästi useampi työskentelee metsäalan ulkopuolella. Naiset työskentelevät miehiä harvemmin puunhankinnan tehtävissä sekä ansaitsevat miehiä vähemmän.

Sekä naiset että miehet katsovat, että metsäopetus ei anna riittäviä valmiuksia analysoida metsätalouden toimintaympäristön muutoksia ja koulutuksen haluttaisiinkin painottuvan enemmän ympäristöopetukseen ja sosiaalisiin taitoihin. Tämä heijastaa metsätalouden viimeaikaisen toimintaympäristön muutosta: "metsän ja puiden" sijasta metsäammattilaisten arjessa korostuvat metsätalouden ympäristöasiat, joista keskustellaan metsänomistajien, muiden viranomaisten sekä tiedotusvälineiden ja kansalaisjärjestöjen edustajien kanssa.

 
HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja: Pekka Ripatti, Metla, Helsingin tutkimuskeskus, puh (09) 8570 5347, sähköposti: pekka.ripatti@metla.fi

Naiset metsäsektorilla. 1998. Pekka Ripatti (toim.). Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 697. 63 s. Hinta 60 mk. Tilaukset: Metla, Helsingin tutkimuskeskus, puh. (09) 8570 5721, faksi (09) 8570 5721, sähköposti: kaija.westin@metla.fi


Metlan tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla Tiedotus: (info@metla.fi)