[METLA Tiedote]
12.5.1998

HAKKUIDEN LISÄÄMINEN KASVATTAISI METSÄSEKTORIN OSUUTTA KANSANTALOUDESSA

Sektorin vaikutukset kansantalouden kasvuun kuitenkin verrattain pienet

Metsiemme puuvarat ovat kasvaneet muun muassa aiempien vuosien hyvin onnistuneiden metsäpoliittisten ohjelmien seurauksena niin suuriksi, että markkinahakkuita voitaisiin lisätä metsätalouden kestävyyden vaarantumatta nykyisestä 53-54 miljoonasta kuutiometristä jopa yli 70 miljoonaan kuutiometriin vuodessa. Suomen kansantalouden kokonaistuotos kasvaisi niiden ansiosta prosentuaalisesti vain vähän, mutta markkamääräisesti kokonaistuotoksen lisäys vuonna 2010 olisi kuitenkin noin 28 miljardia verrattuna siihen, että hakkuumäärät pysyisivät nykyisellään. Bruttokansantuotetta hakkuiden kasvattaminen kestävään enimmäismäärään lisäisi noin 16 miljardia markkaa eli 700-800 markkaa kuutiometriä kohden vuoden 1990 tuottajahinnoin laskettuna.

Tiedot käyvät ilmi Metsäntutkimuslaitoksen selvityksestä, jossa tutkittiin hakkuiden kolmea eri tulevaisuuden kehitysvaihtoehtoa ja niiden pitkän aikavälin vaikutuksia bruttokansantuotteeseen, työllisyyteen ja vientituloihin. Hakkuiden kehityksen perusvaihtoehdoksi valittiin metsäteollisuuden oma näkemys alan kasvumahdollisuuksista vuoteen 2010. Sen mukaan markkinahakkuiden oletetaan kasvavan 62-63 miljoonaan kuutiometriin vuodessa. Lisäksi tarkasteltiin hakkuiden nykytasolle jäämistä ja hakkuiden kasvattamista kestävän metsätalouden mukaiseen maksimiin.

Kansantalouden kokonaistuotoksen vuotuinen kasvuvauhti pysyi kaikissa hakkuuvaihtoehdoissa 2,5-2,7 prosentissa. Tutkijat Thomas Rimmler, Mikko Kurttila ja Mauno Pesonen toteavat, että metsäsektorin arvonlisäyksen kasvu ylittää bruttokansantuotteen kasvun sekä perus- että maksimivaihtoehdossa mutta alittaa sen, jos hakkuut jäävät nykytasolle. Tutkimuksessa oletettiin, että kansantaloutemme kasvu- ja kehitysennusteet toteutuvat odotetusti, tuottavuus kasvaa menneiden vuosien mukaisesti ja että viennin ja tuonnin reaalihinnat eivät muutu tämänhetkiseltä tasoltaan.

Kaikissa kehitysvaihtoehdoissa metsäsektorin työllisyys pienenee hakkuiden määrän mahdollisesta kasvusta huolimatta kolmanneksella eli 25 000 - 30 000 työpaikalla. Tämä johtuu työn tuottavuuden kasvusta: vuonna 2010 tarvitaan tuotosyksikköä kohti enää puolet tällä hetkellä käytössä olevasta työvoimasta. Metsäsektorin tuotannon kasvu syrjäyttää kilpailevaa teollisuustuotantoa ja lisää työpaikkoja ennen kaikkea palvelualoilla. Laskelmissa ei ole otettu huomioon mahdollisia puuteollisuuden jatkojalostuksen ja puuenergian lisäkäytön tuomia työpaikkoja - niiden määrä voisi joidenkin arvioiden mukaan olla jopa kymmeniä tuhansia.

Tutkijoiden mukaan hakkuiden määrän kasvattaminen on realistista, koska nykyisellä tai metsäteollisuuden oman kasvuennusteen mukaisella hakkuutasolla he arvioivat kestävien hakkuumahdollisuuksien kasvavan 80-85 miljoonaan kuutiometriin vuodessa vuoteen 2010 mennessä. Metsäsektorimme kasvumahdollisuuksiin vaikuttavat voimakkaasti myös metsäteollisuustuotteiden vientimarkkinoiden ja tuotantokustannusten kehitys.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja: MMT, vastuututkija Mauno Pesonen, puh. (09)8570 5778 tai 0400-454 939 tai Thomas Rimmler puh. (09) 8570 802

Julkaisu: Rimmler, T., Kurttila, M. & Pesonen, M. 1998. Metsäsektorin kansantaloudelliset vaikutukset - hakkuuskenaarioiden analyysi kokonaistasapainomallilla. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 675.


Metlan tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla Tiedotus: (info@metla.fi)