[METLA Tiedote]
23.9.98

Kylämaisema eläväksi

ASUKKAAT MUKAAN KYLÄMAISEMAN SUUNNITTELUUN

Maaseudun asukkaiden osallistuminen kylämaiseman suunnitteluun lisää ympäristön viihtyisyyttä. Metsäntutkimuslaitoksella tehdystä tutkimuksesta ilmenee, että asukkaat ovat hyvinkin kiinnostuneita oman kotiseutunsa ympäristön esteettisestä laadusta. Elinvoimainen maisema houkuttelee myös uusia asukkaita maaseudulle ja tuo työmahdollisuuksia.

Kylämaisema eläväksi! - asukaskeskeinen suunnittelu maaseudun kehittäjänä -tutkimuksessa kartoitettiin asukkaiden ja maisemasuunnittelijoiden arvostuksia, tavoitteita sekä maisemanhoidon kehittämiseen liittyviä ongelmia maa- ja metsätaloudessa. Tutkimuksessa selvitettiin metsien ja peltojen vaikutusta maaseutumaisemaan ja maisemahoidon toteuttamista Pohjoismaissa. "Kerätyn materiaalin pohjalta kehitettiin suomalaiseen maisemaan soveltuva suunnittelumenetelmä, jonka avulla voidaan sekä parantaa asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristön suunnitteluun että ohjata maa- ja metsämaiseman muutoksia yhä asukasystävällisempään suuntaan", kertoo tutkija Minna Komulainen Metsäntutkimuslaitokselta.

Maaseudun asukkaiden mielestä kulttuurimaisema tulee säilyttää avoimena ja viljeltynä. Peltojen metsitykset ja umpeenkasvu koettiin negatiivisena asiana. Maisemasuunnittelijoiden mielestä metsänhakkuut ovat puolestaan merkittävin maisemaan vaikuttava tekijä, peltojen metsitykselle ei taas annettu niin paljon painoarvoa. Tutkimuksen mukaan asukkailla on hyvät mahdollisuudet osallistua maiseman suunnitteluun, mutta vuorovaikutteisuutta maan omistajien ja metsäsuunnittelijoiden välillä pitäisi monipuolistaa. Ongelmallisiksi koettiin esimerkiksi alueen muiden käyttäjien, kuten matkailijoiden ja kesämökkiläisten tavoittaminen, sekä heidän oikeutensa osallistua yksityismaiden suunnitteluun. Maisemanhoidossa pitäisi kehittää esimerkiksi suunnitelmien toteuttamistapaa, EU -tukijärjestelmien joustavuutta ja maanomistajien sitoutumista suunnitelmaan.

Tutkimuksen mukaan maisemanhoitoa voidaan kylätasolla edistää laajapohjaisella suunnittelu- projektilla. Kehitetyn maisemasuunnittelumenetelmän avulla onnistuttiin aktivoimaan maanomistajia maisemanhoitoon ja kyläympäristön viihtyisyyden lisäämiseen liittyvissä asioissa. Suunnittelumallia testattiin Kainuussa, Pohjanmaalla ja Lounais-Suomessa.

 
HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja: Komulainen, M. 1998: Kylämaisema eläväksi! -asukaskeskeinen suunnittelu maaseudun kehittäjänä. Tekn. lis, MMM Minna Komulainen, puh. 08- 619 87 209/040-572 90 62, fax 08-619 87 223, sähköposti: minna.komulainen@agronet.fi

Julkaisu: Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 682, Helsinki. 128 s. ISBN 951-40-1620-3, ISSN 0350-4283


Metlan tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla Tiedotus: (info@metla.fi)